< Попер   ЗМІСТ

ДОДАТКИ

А. Інформаційні системи, які застосовуються на підприємствах розвинутих країн

Абревіатура Англійській термін Переклад Основні характеристики
1 2 3 4 5
1 AIS Accounting information system Інформаційна система бухгалтерського обліку Програмні продукти, які забезпечують введення господарських операцій у базу даних із подальшим розрахунком балансу та іншої звітності
2 APS Advanced Planning and Scheduling Розширене планування та диспетчерування Продукти, які підтримують гнучке управління виробничими графіками та виробничими завданнями. Завдання формування потреб вирішується в умовах обмежених потужностей
3 CRM Customer

Relationship

Management
Системи взаємодії з покупцем Реалізують технологію управління зв'язками і взаємодією з клієнтами підприємства. Звичайно включають прогнозування контрактів, контроль за виконанням їх, підтримку обслуговування клієнтів, супровід процесів замовлень і продажів
4 CSRP Customer Synchronized Resource Planning Планування потреб у ресурсах, погоджене з покупцем Допускає наявність у системі можливостей управління зовнішніми щодо підприємства елементами виробничого ланцюжка. Метою виходу за межі підприємства є управління повним циклом випуску продукції від проектування до гарантійного і сервісного післяпродажного обслуговування
5 DSS Decision Support System Системи забезпечення прийняття рішення Системи, які дозволяють проводити моделювання наслідків управлінських рішень

Продовження дод. А

1 2 3 4 б
6 ERP Enterprise Resource Planning (Enterprise-wide Resource Planning) Планування ресурсів підприємства Забезпечують виконання функцій обліку і контролю, причому не лише для однорідних і локально розміщених виробництв, а й для багатопрофільних підприємств і корпорацій, які мають філії та підрозділи в різних містах і країнах
7 MES Manufacturing Execution System Система управління виробництвом (технологічним процесом) Дані MES-систем містять показники руху деталей на конвеєрі у реальному часі, а також інформацію про контроль за якістю й експлуатацією. Використовуючи штрих коди або інші подібні засоби, підприємства відмовляються від ручної реєстрації технологічних операцій
8 MIS Management Information System Управлінські інформаційні системи Системи інформування керівників для прийняття оперативних рішень
9 MRP Material

Requirements

Planning
Планування потреб у матеріальних ресурсах Планування придбання або виробництва всіх компонентів кінцевого продукту, проведення оцінки матеріальних запасів з урахуванням незавершеного виробництва і прогнозів щодо реалізації і можливості нового замовлення
10 MRP II Manufacturing Resource Planning Планування потреб

у виробничих ресурсах
Поряд із функцією планування потреб у матеріалах системи MRP П включають ряд інших функцій (автоматизоване проектування, управління технологічними процесами, імітаційне моделювання тощо)
11 SCM Supply Chain Management Управління ланцюжками постачання Системи управління логістикою, які поєднують покупців і постачальників у рамках єдиної структури обробки даних
12 SEM Strategic

Enterprise

Management
Стратегічне управління підприємством Системи для допомоги прийняття рішень вищим керівникам

Б. Характеристики основних класів бухгалтерського програмного забезпечення

пор
Клас Користувачі Основні характеристики Приклади програмних продуктів і фірми-розробники
1 2 3 4 5
1 Домашня бухгалтерія Фізичні особи Облік особистих та сімейних коштів "1С: Деньги" ("1С"), Quicken (Intuit Corp.), MS Money (Microsoft)
2 Міні-

бухгал-

терія
Бухгалтерія малого підприємства з 1—3 бухгалтерів Введення й обробка бухгалтерських записів. Роздруку-вання первинних документів та звітності "И нф и н -бу х га л терия " ("Инфин"), "Финансист" ("Атей"), "Соло для бухгалтера с компьютером" ("Баланс-центр"), "Финансы без проблем" ("Хакере Дизайн"), "Сводный учет финансов" ("Логос"), "Ажур" ("Терцет")
3 Універсальні бухгалтерські . системи (міді-бухгал-терія) Невелика (до 8-10) чисельність персоналу бухгалтерії. Передбачено всі розділи обліку Потужний аналітичний облік. Кількісний і валютний облік. Облік праці та заробітної плати "Турбо Бухгалтер 6" ("ДИЦ"),

"1С: Бухгалтерия 8.0" ("1С"), "ГРАН-ВУХ", "Гранит-Центр"), "Инотек бухгалтер" ("Инотек ИТ"), "Инфо-Бухгалтер" ("Инфор-матик"), "Главный бухгалтер" ("Паритет-Софт"), "Бухгалтерский учет и расчет баланса" ("Синко"), "Дебет плюс" ("ДИЦ"), FinExpert (IDM)

Продовження дод. Б

1 2 3 4 5
4 Локальні АРМ Один

працівник
Комплексна реалізація окремих завдань обліку "1С: Расчет" ("1С"), "Инвентаризация " ("Инфин"), "Торговый склад" ("Компьютер-сервис"), "АиТ: Зарплата", "Зарплата" (Звезда), "Расчет заработной платы" ("Ин-кософт"), "Зарплата (УТЗП)" (НИПИ ста-тинформ), АРМ "ЗАРПЛАТА" ("Электронные деньги"), "Зарплата", "Склад", "Учет МБП", "Банк", "Зарплата", "Таможня" ("Компьютер-Приз"), "Комплекс задач по труду и заработной плате" ("Вызов"), "ZARP" ("Аг-роИнфоМир"), "WAGES" ("Баланс-Центр")
5 Комплекси пов'язаних АРМ Бухгалтерія не менше 8 працівників. Чіткий розподіл функцій між працівниками Комплекс програм. Мережева архітектура. Досить повна реалізація облікових функцій "Парус" ("Парус"), RS-balance (R-Style Software Lab), "БЭСТ-4" ("Интеллект-Сервис"), GRIMO (GRIMO), "БОСС-компания" (АйТи), "Комплексная система бухгалтерского учета" ("Звезда"), "Тектон" ("Интелгрупп"), "Интегратор" ("Инфософт"), "Монолит — NT" ("Монолит-Инфо")
6 Управлінські системи Бухгалтерія; управлінці (управлінський та фінансовий облік, завдання фінансового менеджменту) Управлінський облік. Планування та управління.

Підстроювання

під клієнта

(кастомізація).

Відкритість

архітектури.

Можливість

масштабування
"Галактика" ("Галактика"), Platinum (Platinum Software Corporation), "Текон" ( " Интелгрупп " ), SyteLine, SPTISA, SPFIL (SOCAP), "АККОРД" ("Атлант-Информ"), Scala (Scala), SAP RB (SAP AG)

Закінчення дод. Б

1 2 3 4 5
7 Фінансово-аналітичні системи Плановик,

управлінець,

головний

бухгалтер,

контролер,

аудитор
Фінансовий аналіз на основі бухгалтерських даних. Комп'ютеризація завдань зовнішнього і внутрішнього аудиту "ПОНІ (Планування, Оптимізація, Податки, Інвестиції)" (GI-consulting), "Інвестор", "Аналітик", "Економічний аналіз і прогноз діяльності підприємства" ("Инек"), "1С: АФС" ("1С"), "Баланс-2 (камеральна перевірка)" ("Овионит")
Правові бази даних Юристи, бухгалтери, фінансисти, економісти. Упорядковая і довідкові системи, які містять підібрані в тематичному чи хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо "Гроссбух", "Бизнес-эксперт", "Сапфир" ("Динай"), Libra (Libra)
 
< Попер   ЗМІСТ