< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВЕКСЕЛЬ ТА ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Проблеми заборгованості, погіршення платіжної дисципліни та нестачі оборотних коштів настільки загострилися в Україні, що стали причиною припинення безперервності відтворювальних процесів у більшості суб'єктів господарського життя, навіть порушення виробничо-технологічних зв'язків між учасниками виробничо-збутової діяльності. Надто повільне повернення економічного життя до саморегулювання на базі ринкових відносин зводить перешкоди як радикальній перебудові суспільного відтворення, так і вдосконаленню структури виробництва. Брак управлінського досвіду, використання системи економічних важелів у виробничо-збутовій діяльності та банківсько-кредитній системі мали наслідком упровадження примусових заліків, адміністративних покарань і обов'язкових передоплат. Але це не змінило ситуацію на краще, а хронічні неплатежі та бартеризація виробничо-збутової діяльності ставали прямою загрозою державі.

Іншу ситуацію можна спостерігати в країнах з ринковою економікою. Там виконання зобов'язань покупцями здійснюється майже в автоматичному режимі, зміцнюється платіжна дисципліна, легко усуваються непорозуміння між постачальниками і боржниками та забезпечується безперервність виробничих і комерційно-збутових процесів. Такі тенденції у відносинах між постачальниками і покупцями формуються, впорядковуються і стабілізуються на основі вексельної форми кредиту.

У багатовіковій практиці функціонування ринкового механізму саморегулювання економіки вексель являє собою елементарний тип кредитних грошей, що необмежено використовується для оплати товарів і послуг, надання короткострокового кредиту, оформлення гарантій за міжбанківські кредити. У багатьох країнах світу вексель став головною формою сучасних розрахунково-платіжних операцій. Це означає, що й нам, в Україні, потрібно якомога швидше усвідомити неефективність адміністративних важелів та широко використати економічні, провідним серед яких є вексель.

Слід зважати й на те, що в умовах розвитку ринкових відносин застосування передоплат, міжбанківських переказів, платежів за допомогою чекових платіжних доручень та інкасування платіжних вимог відволікає на тривалий час обігові кошти учасників господарського життя. До того ж однобічність руху розрахункових коштів суттєво погіршує фінансово-економічне становище постачальників і робить невизначеними терміни отримання платежів навіть в обумовлених договорами звичайних кредитних операціях. Нарешті, слабка платіжна дисципліна і хистке становище постачальників спотворюють сам процес кредитування, а отримання платежів роблять майже непередбачуваним. До того ж судове повернення боргів за наявності недосконалої законодавчої бази в Україні робить цей процес довготривалим. Він дорого обходиться позивачам та й не завжди гарантує захист кредиторів.

Ефективно протистояти несвоєчасності погашення кредитів і сплати процентів за ними цілком здатне застосування вексельного обігу.

Предметом векселя є лише гроші. За його допомогою оформляються економічні відносини, що виникають між учасниками господарського життя у товарних угодах або в процесі залучення ними тимчасово вільних грошових коштів. Будучи універсальним розрахунковим засобом, вексель прискорює виконання ділових угод, забезпечує отримання кредиту і належну взаємоузгоджену відстрочку платежів. Сьогодні в розвинутих країнах, за допомогою векселя здійснюється близько 90% товарних угод. Вексель упорядковує і регламентує ділові відносини між партнерами та зменшує ризик неплатежу.

Як один з найстаріших видів цінних паперів, вексель є різновидом інвестиційної цінності, що самостійно обертається на товарному і фондовому ринках, виражає позичковий характер відносин між учасниками ділових угод, обслуговує рух товарно-матеріальних цінностей та грошових обігових коштів. Вексель набув усіх властивостей кредитних грошей і став високоякісним розрахунковим засобом, що документовано засвідчує надання кредитором фінансових та грошових коштів і цим усуває суперечності між потребами укладання комерційних угод і відсутністю грошового еквіваленту для їх оплати.

Нарешті, вексель є письмовим борговим зобов'язанням для доповнення обігових коштів господарських суб'єктів. Він складається, виписується і видається за суворо встановленою законом формою, містить абстрактне грошове зобов'язання векселедавця або призначеної ним особи сплатити вексельну суму векселетримачеві або особі, яка вказана у векселі, чи оплатити їхні зобов'язання.

Отже, вексель — це борговий, комерційний, ордерний, абстрактний, ринковий, біржовий, товарно- і грошово-розпорядчий, неконвертований та неемісійний цінний папір, що являє собою основний фінансовий документ і економічний важіль сучасної ринкової економіки.

Важливою перевагою векселя є його здатність бути надійним інструментом взаєморозрахунків між суб'єктами господарського життя. Як борговий тип цінного паперу він засвідчує наявність боргових взаємовідносин між власником векселя та його емітентом. Вексель належить до числа негоціювальних цінних паперів, які використовуються для вільного укладання договорів купівлі-продажу, вільного обертання на ринку цінних паперів на основі попиту й пропозиції. Показниками, що визначають привабливість векселя, є також визначеність, указана тривалість перебування в обігу та ін.

В сучасних умовах кризи неплатежів в Україні вексель може допомогти швидко зменшити затоварювання певних видів продукції та вирішити інші проблеми формування стабільних ринкових відносин. Але для цього необхідно здійснити цілий комплекс скоординованих дій, що пов'язані з такими проблемами:

по-перше, із загальним усвідомленням економічно-правової суті та ролі векселя як надійного й доброякісного фінансового документа. Ступінь ризику, якому піддається кредитор, отримавши вексель за виконану поставку товару, є найменшим порівняно з усіма іншими формами розрахунків. Характер вексельних розрахунків дає змогу кредиторові визначати вірогідність кредитоздатності боржника і краще орієнтуватися у прийнятті рішень, а величину вказаної вексельної суми ставити у залежність від часу перебування векселя в обігу. Внаслідок цього вексель як строкове письмово оформлене боргове зобов'язання здатний ефективно працювати як засіб платежу і кредиту, гарантувати беззастережне повернення кредитованих сум;

по-друге, вексель є одним з найважливіших елементів демократичної системи господарського життя, що ґрунтується на принципах чесного бізнесу, взаємної довіри та економічної доцільності. Ось чому вексельному обігові властива багатоманітність форм, що відображають особливості розрахунків і видів отримання доходів у ринкових умовах;

по-третє, вексель є одним із найстаріших видів цінних паперів минулого і найкапіталізованішою формою розрахунків у майбутньому;

по-четверте, оформлення кредитних угод векселями спонукає боржника виважено ставитися до боргових зобов'язань, краще обґрунтовувати, брати чи не брати кредит, та вирішувати , чи доцільно використовувати інші джерела поповнення оборотних коштів;

по-п 'яте, вексель стимулює боржника якомога ефективніше використовувати кредитовані ресурси, забезпечувати такий їх господарський кругообіг, щоб своєчасно і цілком виконати всі взяті зобов'язання. В інших випадках для боржника неминучою є безпосередня матеріальна відповідальність аж до проголошення банкрутства;

по-шосте, навіть непередбачений випадок неплатоспроможності ділового партнера в умовах вексельного обігу спричиняє менш імовірні збитки, ніж розрахунки в інших формах. І це тому, що за наявності високорозвиненого вексельного законодавства і стабільної економіки ймовірність відповідальності за векселем лише одного індосанта як платника є дуже малою величиною.

Для законодавчого забезпечення вексельного обігу в Україні вже здійснено такі заходи:

  • • розроблено низку актів, які творять необхідне правове поле для функціонування векселя як інструмента реалізації фінансово-господарських відносин;
  • • унормовано порядок випуску та обігу векселів, що наближає застосування простих і переказних векселів в Україні до вимог і правил Женевської системи вексельного права;
  • • створено нормативно-законодавчу базу забезпечення гарантій швидкого і реального виконання вексельних зобов'язань;
  • • нарешті, прийнято Закон України "Про обіг векселів в Україні", який нормалізує правові відносини видачі та обігу векселів і виконання вексельних зобов'язань між суб'єктами господарювання впродовж усієї тривалості наданого кредиту.

Проте неврегульованими ще залишаються проблеми врахування індексу інфляції та мало зроблено для обмеження спроб недобросовісних боржників штучно відтягувати строки платежів. Невизначеними також є питання правового статусу державних підприємств, які перебувають у значній оперативно-господарській залежності від галузевих міністерств, та багато інших.

Застосування вексельного обігу, його складність та особливості правового регулювання потребують глибшого теоретичного обгрунтування і усвідомлення його ролі у специфічних умовах перехідної економіки України. Необхідна скоординована систематична діяльність державних законодавчих і виконавчих органів, комерційних структур, громадських асоціацій та освітніх закладів з метою розгортання загального економічного навчання. Глибоко з'ясувати основи вексельного обігу й вексельного права мають всі учасники господарського життя. Це тим більш важливо й тому, що Закон України "Про обіг векселів в Україні" передбачає надання векселездатності не лише юридичним особам, а й усім громадянам, котрі не обмежені у своїй правоздатності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >