< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні питання

 • 1. Дайте визначення термінів "організація", "підприємство", "фірма".
 • 2. Назва фірми відбиває характер її діяльності чи її організаційно-правовий статус?
 • 3. Поясніть, чому мета є найважливішим системотвірним фактором?
 • 4. Що таке стратегія фірми?
 • 5. Назвіть основні особливості п'яти визначень терміна "стратегія", запропонованих Г. Мінцбергом.
 • 6. Стосовно яких аспектів бізнесу необхідно чітко визначатися при розробці бізнес-стратегії?
 • 7. Які три узагальнені стратегічні напрямки (конкурентні стратегії) виділив М. Портер? Дайте їхні характеристики.
 • 8. Стратегія складається з великої кількості відповідей на питання "як". Назвіть ці питання.
 • 9. Охарактеризуйте погляди кожної з десяти шкіл стратегій на процес побудови стратегії.
 • 10. А. Чандлер виділив три стадії структурного розвитку фірми. Назвіть ці структури.
 • 11. У чому суть сегментації фірми на окремі СБО?
 • 12. У чому полягають основні відмінності довгострокового екстраполяційного планування від стратегічного?
 • 13. У чому полягають основні відмінності стратегічного планування і стратегічного управління?
 • 14. Стратегічне управління називають ринковим стратегічним управлінням. Що означає включення в термін "стратегічне управління" слова "ринок"?
 • 15. Виділяють два стилі поведінки організацій - при-рістний і підприємницький. Дайте характеристику конкретних організацій, що реалізують зазначені стилі.
 • 16. Які існують відмінності між системами оперативного і стратегічного управління?
 • 17. У випадку диверсифікованої корпорації стратегії розробляються на чотирьох різних організаційних рівнях. Назвіть ці стадії.
 • 18. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи моделювання стратегічної поведінки фірми.
 • 19. У чому відмінність корпоративної і ділової стратегії (бізнес-стратегії)? Чи можуть вони збігатися?

Питання для обговорення

 • 1. Один з відомих вчених в галузі стратегічного менеджменту І. Ансофф стверджує, що "стратегія - поняття важ-ковловиме і трохи абстрактне. її вироблення звичайно не приносить фірмі ніякої безпосередньої користі. Крім того, вона дорого обходиться як за грошовими витратами, так і за витратами часу керуючих" [7, с. 69]. Чому ж багато компаній беруть на озброєння технології стратегічного менеджменту?
 • 2. Стратегія, розроблена на більш низькому рівні корпорації, є складовою частиною стратегії, що розробляється на більш високому рівні. При цьому має виконуватися умова взаємозв'язку місії, цілей і стратегій на кожному рівні. Поясніть, чому необхідна ця умова?
 • 3. Які тенденції в економіці України сприяють (протидіють) впровадженню технологій стратегічного управління?
 • 4. Чим можна пояснити ускладнення процесу управління на підприємствах України наприкінці XX ст.?
 • 5. Стратегія здебільшого формується і розробляється вищим керівництвом. Найчастіше на допомогу менеджерам вищого рівня організація залучає консультантів зі стратегічного планування. На якій стадії процесу стратегічного менеджменту консультанти вийдуть на провідні ролі?
 • 6. Назвіть фактори зовнішнього середовища, що визначають необхідність стратегічного управління, і розкрийте роль впливу кожного фактора на систему стратегічного управління.
 • 7. Заповніть пусті клітинки в блок-схемі "Стратегічне планування бізнесу".

8. Укажіть, поставивши один хрестик у кожній графі таблиці, який вид конкурентної переваги і яка ринкова сфера відповідають кожній з наведених конкурентних стратегій?

9. Укажіть, поставивши хрестики у відповідних клітинках, якій концепції який принцип відповідає?

Концепція Принцип
"Від минулого

до майбутнього"
"Від майбутнього

до дійсності"
Довгострокове планування
Стратегічне планування

Конкретна ситуація: "Фірма "Кентавр"

І. Початкова умова

Зараз Ви власник фірми "Кентавр" з виробництва комп'ютерів. У штаті фірми - 200 чоловік. Обсяг продукції, що випускається, - 10 тис комп'ютерів на рік. Ваша фірма відчуває найжорсткішу конкуренцію, але Ви не маєте намірів поступатися суперникам. У Вас є ясна кінцева мета.

ІІ. Кінцева мета Варіант А

Фірма "Кентавр-1" (через рік)

Ви власник фірми "Кентавр-1", продукція якої користується попитом. Обсяг її реалізації - 12 тис. комп'ютерів на рік. Ви досягли цього за рахунок банкрутства конкурентів і вдалих дій у рекламі. Вибравши цю мету, вкажіть 5 принципів.

Варіант Б

Фірма "Кентавр-5" (через 5 років)

Ви власник фірми "Кентавр-5" з виробництва комп'ютерів, що користуються великим попитом. Обсяг реалізованої продукції 226 тис. шт. на рік. Відкрито 2 філії в Америці і Канаді. Успіхів досягли в першу чергу за рахунок застосування новітніх технологій. Вибравши цю мету, вкажіть 8 принципів.

Варіант В

Фірма "Кентавр-15* (через 15 років)

Ви власник фірми, однієї з провідних у галузі, що випускає на рік 6,2 млн комп'ютерів, має філії в 60 країнах світу. Фірма досягла успіху за рахунок застосування сучасних технологій, новітніх відкриттів, грамотних методів управління. Вибравши цю мету, вкажіть 12 принципів.

III. Принципи досягнення кінцевих цілей

 • 1. Забезпечувати споживачів товарами за будь-яких обставин.
 • 2. Розробляти нові і кращі товари, хоча це потребує великих витрат і часу.
 • 3. Надавати можливість менеджерам усе вирішувати самим: це швидше, і Ви за це їм платите.
 • 4. Поводитися з людьми так, як би Ви хотіли, щоб поводилися з Вами.
 • 5. Зберігати стабільні цілі, навіть при жорсткій конкуренції.
 • 6. Вступати в нову індустрію, тому що "фінансові гирі" обіцяють швидкий доход при мінімальному ризику.
 • 7. Оцінювати людей за тривалий проміжок часу.
 • 8. Не піклуватися про розвиток службовців, поки Ви не вирішите власних завдань або поки Ваша фірма не набере "потрібних оборотів".
 • 9. Створювати самокеровані робочі групи, тому що це приводить до більш високого морального стану.
 • 10. Бути стійким прихильником довгострокових планів, не зважаючи на жорстку конкуренцію.
 • 11. Намагатися заробляти на швидкому розпродажі продукції при вдалій рекламі.
 • 12. Досягти швидких цілей всупереч усьому, якщо це дає прибуток.
 • 13. Створити таке обслуговування споживачів, яке породжувало б повторний бізнес.
 • 14. Стимулювати людей до пошуку способів більш ефективної роботи.
 • 15. Використовувати своєчасну винагороду.
 • 16. Визначити кілька ключових аспектів, найважливіших для довгострокового успіху.
 • 17. Регулярно модернізувати виробництво, вкладати гроші в нові і кращі способи роботи, навіть якщо це вимагає значних витрат.

"Той самий принцип може бути використаний у декількох ваоіантях пітттрнк

 • 18. Не приділяти увагу розробці нових товарів і послуг, крім випадків, коли прибуток високий, а ризик мінімальний.
 • 19. Приділяти особливу увагу своїм передчуттям, що часто є результатом фактів, що накопичилися в підсвідомості.
 • 20. Братися лише за такі справи, для виконання яких у співробітників фірми є знання й уміння.

21. Підвищувати або знижувати ціни заради досягнення поточних цілей, залежно від конкуренції.

 • 22. Підкреслювати, що якість - ключ до підвищення продуктивності праці..
 • 23. Інвестувати в основні дослідження, нові товари, підприємства, устаткування, навіть якщо це не відразу принесе прибуток.
 • 24. Розуміти, що люди, безпосередньо пов'язані з якоюсь роботою, знають про неї більше, ніж інші, і використовувати їх.
 • 25. Зменшувати витрати до мінімуму, прагнучи до економії.
 • 26. Використовувати більшою мірою старе устаткування, тому що це дешевше, ніж використовувати нове.

Література

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. -544 с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы Учеб.-метод. пособ. ~ М.: Финансы и статистика, 1997. -248 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. < англ.; Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М. : Эко номика, 1989. - 519 с.

Бобрышев Д. Н. Управление фирмой. - М.: МЭГУ, 1994. -171 с.

Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (пред принимательство и координация в децентрализованной ком пании): Пер.с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия/ Пер с англ.; Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписное. - М.: Экономика, 1991. - 239 с.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. — 288 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

Минцберг Г., Альстрэнд В., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ.: Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 336 с.

Немцов В.Д., Довгань Л.С Стратепчний менеджмент. -К.: TOB "УВПК "ЕксОб", 2001. 560 с.

Попов С.А. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 344 с.

Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США (опыт развития и новые явления). - М.: Наука, 1990. - 200 с.

Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -576 с.

Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособ. / Под ред. А.П. Градова. - СПб.: Спец. лит., 1995. - 414 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >