< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні питання

 • 1. Що таке внутрішнє середовище фірми?
 • 2. Які функціональні сфери діяльності розглядаються при аналізі внутрішнього середовища фірми?
 • 3. Опишіть особливості SNW-підходу до аналізу сильних і слабких сторін фірми.
 • 4. Наведіть приклади сильних/слабких сторін відомої Вам фірми.
 • 5. Що таке ланцюжок цінностей (вартості)?
 • 6. Що таке система ланцюжків цінностей?
 • 7. Що може виступати як конкурентна сила/слабкість фірми?
 • 8. Що таке бенчмаркінг?
 • 9. Укажіть основні принципи концепції бенчмаркінгу.
 • 10. Які функціональні сфери діяльності фірми Ви аналізували б в першу чергу і чому?
 • 11. У чому суть діагностики проблем фірми?
 • 12. Які Ви знаєте методи діагностики проблем фірми?
 • 13. Що таке "дерево проблем"?

Питання для обговорення

 • 1. Опишіть послідовність складання матриці SWOT.
 • 2. Застосовують підходи зваженої і незваженої оцінки конкурентної сили фірми. У чому відмінність між цими підходами?
 • 3. Проаналізуйте призначення і роль бенчмаркінгу у формуванні стратегії фірми.
 • 4. Які результати можна одержати за допомогою "ланцюжка цінностей" при аналізі підприємства?
 • 5. Які причини можуть стримувати чи ускладнювати проведення аналізу внутрішнього середовища фірми?
 • 6. На прикладі відомих Вам підприємств визначте їхні конкурентні переваги.
 • 7. Складіть перелік питань для керівників і фахівців підприємства, відповіді на які дозволять Вам визначити проблеми підприємства і розробити рекомендації з їх вирішення.
 • 8. Опишіть сильні і слабкі сторони відомого Вам підприємства. Які рішення приймало керівництво для підвищення ефективності діяльності цього підприємства?
 • 9. Як впливає внутрішнє середовище на процес розробки стратегії фірми?
 • 10. Етап аналізу внутрішнього середовища фірми іноді називають "Діагностика фірми" чи "Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін фірми". Чи існують між цими назвами відмінності за змістом аналізу?
 • 11. Використовуючи "дерево проблем" (див. рис. 3.8) запропонуйте й обґрунтуйте послідовність вирішення про-блем-причин, а потім проблем-наслідків.

Конкретна ситуація: діагностика проблем моторного заводу

Моторний завод виготовляє дизелі декількох типорозмірів і модифікацій, дизель-генератори, компресори, запчастини і товари народного вжитку. Номенклатура продукції заводу оновлюється на третину кожні п'ять років.

Допоміжне виробництво не відповідає зрослим вимогам. Більше 5 років будується блок допоміжного виробництва (цехи зварних конструкцій, ливарний, обрубний, ковальсько-пресовий). Закінчення будівництва цього року не передбачено. Обсяг будівельно-монтажних робіт, що залишився, а також недопоставленого устаткування, в основному для ливарного й обрубного цехів складає 3,2 млн грн.

Раніше на будівництво виділялися капітальні вкладення за рахунок централізованих джерел, але тепер, коли завод перейшов на нові умови господарювання (півроку тому на базі заводу створено акціонерну компанію), всі об'єкти промислового призначення необхідно добудовувати за рахунок своїх зароблених коштів.

Результати роботи заводу в поточному році показали, що без серйозної перебудови значна частина прибутку буде йти на покриття штрафних санкцій і на погашення позички Держбанку і комерційних банків. Заборгованість банкам склала за минулий рік 9,5 млн грн.

Приблизно 50% верстатного парку експлуатується більш ніж 25 років. Перегонка в стружку при обробці колінвалів, що поставляються одним із заводів галузі з великими припусками і низькою якістю, є дуже трудомістким видом роботи. У зв'язку з недостачею верстатників коефіцієнт змінності устаткування складає 1,1. Майже всі заходи щодо підвищення рівня використання верстатного парку (закупили партію верстатів із ЧПУ, набрали молодих випускників ПТУ для роботи на цих верстатах, створили певну мотивацію праці) поки що не поліпшили ситуацію.

Більше 5 років завод постійно не виконує план за основними показниками, ростуть виробничі витрати, втрати від простоїв, браку, число порушень термінів ремонту устаткування. Приблизно на 8% збільшилася трудомісткість виготовлення виробів.

За рахунок зростання собівартості продукції і покриття штрафних санкцій колектив заводу недоодержав більш ніж 50 млн грн. прибутку. Різко знизилася віддача системи управління якістю продукції, що випускається.

Питання збуту продукції основного виробництва з деяких виробів стоїть дуже гостро. Ними затоварені майже всі складські приміщення, хоча деякі типорозміри окремих деталей, вузлів і агрегатів йдуть нарозхват.

Науково-дослідним і дослідно-конструкторським роботам на заводі приділяють багато уваги, але поки ця робота знаходиться на стадії експериментальної розробки і випуску малих серій окремих вузлів і агрегатів. Для залучення майбутніх споживачів нових виробів почато рекламну роботу.

Постійне невиконання плану випуску продукції породжено технічною відсталістю, низьким рівнем оперативного планування і управління, відсутністю стратегічного планування, недоліками в підготовці виробництва, відсутністю елементарної виконавської дисципліни та ін.

Що стосується цін на продукцію заводу, то вони сьогодні майже найвищі в галузі. Остання обставина дозволила спорідненим заводам, особливо тим, що розташовані в країнах СНД, захопити частину ринку збуту за рахунок більш низьких цін на свою продукцію. Заходи, прийняті керівництвом заводу з метою знизити матеріаломісткість і енергомісткість діючих виробництв і в такий спосіб вплинути на собівартість продукції, дають уже результати, але поки що явно недостатні, щоб заводу вийти з кризи.

Проведення кампанії з атестації робочих місць призвело до деякого скорочення кількості робочих місць, хоча їхня кількість явно вища нормативних вимог. Остання акція дозволила перевести частину робітників, що вивільнилися, та ІТП на інші ділянки і підрозділи. Хоча зараз на заводі не вистачає 600 робітників різних спеціальностей.

Слабко вирішуються соціальні проблеми. Не дало поки що належного ефекту і перетворення заводу в акціонерну компанію (акціонерне товариство відкритого типу). Контрольний пакет акцій залишився в міністерстві (51%). Ті, що залишилися розподілилися так: 8% - адміністративно-управлінський персонал; ЗО робітники заводу; 11% -пустили у вільний продаж через фондову біржу. Попит на акції на біржі поки не виправдує надій керівництва заводу на відносно великі додаткові грошові надходження. Продано всього 18% від загальної кількості акцій.

Окремі постачання гостродефіцитних матеріалів і комплектуючих для заводу здійснює ряд посередницьких фірм, хоча їхні послуги дуже дорогі. Щоб обійтися без посередників, реалізуючи свою продукцію, зокрема ТНВ, завод створив декілька своїх фірмових магазинів. Торгівля вже принесла перші позитивні результати, але висока орендна плата і податки поки що гальмують розширення цього напрямку діяльності.

Питання до конкретної ситуації

 • 1. Дайте загальну характеристику стану справ на моторному заводі.
 • 2. Сформулюйте основні проблеми по кожному напрямку діяльності заводу: економічному, технічному, соціальному, організаційно-управлінському.
 • 3. Опишіть причини виникнення проблем на моторному заводі.
 • 4. Визначте сильні і слабкі сторони моторного заводу.
 • 5. Сформулюйте цілі та завдання перебудови роботи моторного заводу.
 • 6. Виробіть і обґрунтуйте основні напрямки вирішення проблем і пов'яжіть їх з необхідними ресурсами.
 • 7. Визначте послідовність реалізації пропонованих рішень.

Література

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. -544 с.

Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. - М.: Банки и биржи. Издат. об-ние "ЮНИТИ", 1997. - 153 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. — 296 с.

Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2002. - 832 с.

Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний: Справ, пособ. / Под ред. И.И. Мазура. - М.: Высшая шк., 2000. - 587 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

Михайлова Е.А. Основы бенчмаркинга // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 1-6.

Основы менеджмента: Учеб. пособ. для вузов / Науч. ред. A.A. Радугин. - М.: Центр, 1998. - 432 с.

Попов CA. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 344 с.

Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

Шершньова 3-Є., Оборська СВ. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >