< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Питання для обговорення

 • 1. Дайте характеристику основних типів змін в організації, необхідних для реалізації обраної стратегії.
 • 2. На рис. 7.1. показано систему планів економічної організації. Обговоріть, чи реалізується на цій схемі системність підходу до розробки планів і їхня логічна взаємозумовленість.
 • 3. Проаналізуйте, чим відрізняються структура і склад бізнес-плану в промисловості, будівництві і фінансовому оздоровленні (санації) підприємства.
 • 4. Процес складання бюджету має ряд етапів. Дайте розгорнуту характеристику робіт, виконуваних на кожному етапі. Укажіть, на якому етапі вище керівництво приймає остаточне рішення про розподіл наявних ресурсів між СБО і визначає джерела фінансування?
 • 5. Які стратегічні переваги і недоліки характерні для п'яти типів структур, описаних у п.7.5.2?
 • 6. Дайте характеристику сітьової організації і наведіть приклади таких організацій.
 • 7. Дайте характеристику віртуальної організації і наведіть приклади таких організацій.
 • 8. Дайте характеристику горизонтальної організації і наведіть приклади таких організацій.
 • 9. Реалізація обраної стратегії пов'язана зі здійсненням в організації стратегічних змін. Доведіть необхідність таких змін.
 • 10. Прокоментуйте на прикладі відомих Вам організацій, у чому істотні відмінності між індивідуальним і груповим опором на стратегічні зміни, що відбуваються в організації.
 • 11. Доведіть, що концепція "силового поля" - ефективний прийом, за допомогою якого можна зменшити чи повністю усунути опір змінам в організації.
 • 12. Доведіть на прикладах, що розробка систем мотивації і винагород, пов'язаних з реалізацією стратегії, об'єктивно необхідні.

Конкретна ситуація: ВАТ "Силікатний завод"

Дніпропетровський силікатний завод функціонує з 1959 р. У результаті постійної модернізації і механізації виробництва завод мав можливість на початку 90-х рр. виробляти 220-230 муц (мільйонів умовних цеглин) силікатної цегли на рік. З 1994 р. завод перетворений у ВАТ "Дніпропетровський силікатний завод". У 1997 р. на підприємстві було створено відділ маркетингу і розроблено програму підвищення економічної ефективності виробництва. Паралельно з цими заходами удосконалено структуру управління підприємством. На рис. 7.9 показано вихідну структуру, а на рис. 7.10 - нову структуру управління підприємством.

Питання до ситуації

 • 1. У чому відмінності між вихідною і новою структурою управління підприємством ВАТ "Дніпропетровський силікатний завод"?
 • 2. Чи відповідає нова структура управління ефективній діяльності підприємства в ринкових умовах.

Література

Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002. -544 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. и авт. предисл, Л.И. Бвенко. - М.: Экономика, 1989. - 51с.

Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М.: Прогресс, 1982. - 417 с.

Мазур И.И. и др. Реструктуризация предприятий и компаний: Справ, пособ. / Под ред. И.И. Мазура. - М.: Высшая шк., 2000. -587 с.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 288 с.

Вихідна структура управління Дніпропетровський силікатний завод

Нова структура управління ВАТ "Дніпропетровський силікатний завод"

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

Попов С.А. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 344 с.

Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1998 -576 с.

Шершньова З.Є., Оборська СВ. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >