< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства (фірми), що працює в ринкових умовах, - це проблема його виживання і забезпечення безупинного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. Стратегія є об'єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для підприємства питання: в якій галузі або на яких ринках повинне функціонувати підприємство; як розподілити найчастіше обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу.

На даний час бізнес-середовище діяльності підприємств характеризується підвищенням складності, рухливості і невизначеності (нові інформаційні технології, індивідуалізація і динамізм поведінки споживачів, посилення міжнародної конкуренції, високі вимоги до якості товарів і обслуговування та ін.), що підтверджує актуальність і необхідність просування в практику українських підприємств ідей і технологій стратегічного менеджменту.

Стратегічний менеджмент - одна з нових "управлінських парадигм", що відрізняється різноманітністю методологічних і методичних принципів і наявністю різних поглядів на процес побудови стратегії, а також тематичною різноманітністю (наприклад, реструктуризація підприємств, стратегія підвищення вартості підприємств, динамічні ключові компетенції, стратегія управління знаннями, інформаційна технологія і стратегія та ін.). Тому для розуміння ідеї, філософії, принципів і підходів до стратегічного менеджменту в представленому навчальному посібнику детально розглянуто всі етапи, пов'язані з розробкою і реалізацією стратегії на рівні окремої фірми (організації, підприємства).

У першій главі подано характеристику фірми як суб'єкта ринку, стратегії фірми, ієрархічну структуру стратегій, розробку десяти шкіл стратегій, стратегічні бізнес-одиниці, еволюцію систем управління на рівні фірми, сутність і моделі стратегічного управління.

Друга глава присвячена аналізу, прогнозуванню і моніторингу бізнес-середовища діяльності фірми. Уточнено поняття і проведено аналіз моделей зовнішнього середовища, описано методичні особливості аналізу макро- і мікросере-довища та методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на фірму. Показано особливості застосування техніки сценаріїв у системі стратегічного управління.

Опис підходів до аналізу сильних і слабких сторін, конкурентоспроможності цін і витрат, конкурентної позиції і конкурентоспроможності фірми на основі методу бенчмаркінгу подано в третій главі.

Особливості формування міні-стратегії фірми - бачення, місії, стратегічні цілі і стратегічні пріоритети - розглянуто в четвертій главі.

Стратегічне позиціонування (портфельний аналіз) має велике значення для формування, уточнення і вибору стратегії. Основні моделі портфельного аналізу описано в п'ятій главі.

У шостій главі "Планування стратегічної поведінки фірми" висвітлюються підходи до розробки стратегії, особливості і моделі, застосовувані при розробці корпоративної, ділової, функціональної та операційної стратегії.

Основні методичні прийоми, пов'язані з реалізацією стратегії (зв'язок стратегічних ресурсів зі стратегією, створення організаційної структури, що сприяє успішній реалізації стратегії, проведення стратегічних змін, пошук кращих методів виконання стратегії), подано в сьомій главі.

У заключній, восьмій главі, показано важливість керівництва виконанням стратегії, створення організаційної культури, що сприяє успішному виконанню стратегії і формуванню управлінської команди, що буде реалізовувати стратегію.

В усіх главах навчального посібника наведено конкретні ситуації, контрольні питання і питання для обговорення (включаючи тести, призначені для самоперевірки).

Посібник орієнтований на студентів, магістрів, які навчаються економічних і управлінських спеціальностей, а також може бути використаний керівниками і менеджерами підприємств і фірм, у яких застосовуються або стають актуальними для використання технології стратегічного менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >