< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ситуаційні задачі

1. На фірмі "Авто" відбулася конференція, в якій брали участь менеджери відділів одного рівня. Під час підготовки до неї стриманий менеджер А. Сурженко використовував офіційну інформацію, закріплену в документах. Емоційний менеджер О. Федоров користувався загальними відомостями з відділу, отриманими від працівників.

Безпосередньо перед виступом менеджери разом обговорили деякі питання. О. Федоров, який не застосовував у доповіді професійних понять і термінів, але наводив приклади з практики, отримав вищу оцінку аудиторії, ніж менеджер А. Сурженко, котрий оперував професійними термінами.

Завдання

 • 1. Які канали інформаційного забезпечення використовували менеджери?
 • 2. Визначте джерело, комунікаційний канал, одержувача та шум у формах отримання інформації.
 • 3. З'ясуйте тип і вид комунікацій між менеджерами.
 • 4. Обґрунтуйте перевагу менеджера О. Федорова над А. Сур-женком.
 • 5. Чи мають місце невербальні перешкоди? Які ще чинники могли б заважити сприйняттю інформації?
 • 2. На сучасному етапі розвитку економіки України спостерігається тенденція різкого зменшення обсягу реалізації продукції підприємства. Під час обговорення на засіданні правління висунули такі пропозиції щодо виходу з кризової ситуації:
  • — підвищити якість продукції, що виготовляється, до вищого рівня, ніж рівень якості аналогічної продукції конкурентів;
  • — розгорнути власну торговельну мережу та зменшити роздрібні ціни шляхом зменшення роздрібних націнок;
  • — скоротити асортимент продукції, що виготовляється, виключивши з нього нерентабельні та малорентабельні види продукції, і відповідно зменшити гуртововідпускні ціни.

Завдання

Яку первинну інформацію варто мати, щоб прийняти правильне рішення на засіданні правління?

VI. Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічних схем, позначені запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Графічна модель комунікаційного процесу

Схема 10.1. Графічна модель комунікаційного процесу

Усна, письмова та невербальна комунікації

Схема 10.2. Усна, письмова та невербальна комунікації

Кросворд

По горизонталі

1. Сукупність потрібних відомостей і даних для успішного здійснення аналізу, контролю, прийняття й виконання управлінських рішень. 6. Джерело інформації в усній мові. 7. Ефект, сутність якого полягає в значному збільшенні сукупної ефективності діяльності, його намагаються досягти при співробітництві. 9. Ознака, за якою інформація класифікується на постійну та перемінну. 12. Перетворення ідеї на повідомлення за допомогою слів, жестів та інтонації. 13. Автор контрольного переліку "П'ять "С" комунікацій". 14. Магнетичні якості лідера, які прагнуть копіювати його послідовники. 15. Процес спонукання, стимулювання себе або інших до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення мети. 17. Бажання відійти від конфліктної ситуації. 19. Деталізований всеаспектний комплексний план, призначений для здійснення місії організації та досягнення її цілей. 20. Особа, котра генерує ідеї або збирає інформацію та передає її. 23. Порядок дій, що потрібно виконати в специфічній одноразовій ситуації. 24. Окрема чисельність працівників, які дотримуються певних норм і прагнуть задовольнити свої потреби шляхом досягнення спільної мети. 26. Один із американських авторів, які виокремили два великих класи комунікацій: між організацією і зовнішнім середовищем, між рівнями і підрозділами організації. 27. Етнічні особливості та традиції певної нації. 31. Стандартизована форма, що використовується для формалізації передачі відомостей. 33. Управлінець, який керує персоналом. 34. Недолік письмової комунікації. 35. Процес обміну інформацією між двома або більше людьми. 36. Короткочасний план. 37. Цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виробників з метою здійснення поставлених завдань і досягнення певних цілей. 41. Автор теорії інформації, що застосовується для визначення швидкості, з якою можна передавати інформацію каналами зв'язку. 43. Один зі способів досягнення зворотного зв'язку. 44. Людина, яка

здатна впливати на окрему особу, соціальну групу, трудовий колектив і спрямовувати їх зусилля на досягнення цілей. 46. Тарифна ... - єдиний уніфікований підхід до оцінювання складності робіт і диференціації оплати праці всіх категорій персоналу. 47. Засіб передачі інформації. 48. Матеріальний носій неформальних комунікацій. 49. Одна з форм письмових комунікацій. 50. Фізіологічний процес, якого стосуються 10 правил К. Девіса.

По вертикалі

2. Особа, яка одержує інформацію та інтерпретує її. 3. Засіб невербальних комунікацій. 4. Слово, що в перекладі з іспанської означає "вона не йде". 5. Комунікаційний канал в усному мовленні. 8. Побічні звуки, що ускладнюють і викривляють сприйняття повідомлення. 10. Наука, що вивчає способи використання слів і значень, які передаються словами. 11. Спосіб наочного зображення стану і процесу виробничо-господарської діяльності за допомогою умовних позначень (крапок, ліній та ін.). 15. Головна загальна ціль організації. 16. Інформаційний фонд, в якому містяться матеріали статистичних управлінь, архівів, бібліотек. 18. Одна зі складових контрольного переліку "П'ять "С" комунікацій". 21. Вибір альтернативи. 22. Особа, яка здійснює управління іншими людьми для досягнення певних цілей. 23. Інформація, закодована за допомогою символів. 25. Одна з вимог до повідомлення, розроблена Р. Фалмером. 27. Автор закону управління, зокрема слів: "Якщо що-небудь може зіпсуватися, то воно зіпсується". 28. Основна думка розмови. 29. Норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних і моральних правил, вимог. 30. Ступінь впливу отриманого повідомлення на поведінку людини. 32. Складова каналу зв'язку між верхом і низом. 38. Прізвище жінки, яка поділила всю інформацію на три групи (стосовно індивіда та групи). 39. Знаряддя впливу. 40. Ім'я автора комунікаційних ланцюгів, що використовуються в неформальних комунікаціях. 42. Увага та розуміння почуттів інших людей, готовність "влізти в їх шкіру". 45. Прізвище автора комунікаційних ланцюгів, що застосовуються в неформальних комунікаціях. 46. Символи, якими користуються в процесі комунікації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >