< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структурно-логічні схеми

Заповніть порожнє місце структурно-логічної схеми, позначене запитанням, необхідним терміном (поняттям) відповідно до змісту.

Взаємозв'язки між попереднім, поточним та за¬ключним контролем

Схема 8.1. Взаємозв'язки між попереднім, поточним та заключним контролем

Кросворд

Варіант І

По горизонталі

1. Яке загальноприйняте визначення можна дати групі осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети? 2. Процес контролю забезпечує ефективне функціонування певної чисельності працівників, котрі дотримуються певних норм і прагнуть задовольнити потреби шляхом досягнення певної мети. Як одним визначенням можна охарактеризувати таке об'єднання працівників? 3. Чиї дії має постійно контролювати керівник, щоб досягти поставлених перед організацією цілей? 4. Чим згідно з П. Друкером є "контроль і визначення напряму ...?" 5. Складовою системи контролю в організації вважається процес спонукання робітників до досягнення певних цілей. Як називається така складова? 6. Підтримка чого є одним із позитивних аспектів контролю? 7. Фундаментальним елементом якого процесу є контроль? 8. Конкретний критерій у певний період часу, який точно визначає те, що має бути одержаним для досягнення поставлених цілей, називається ... результативності. 9. Один із факторів невизначеності у процесі контролю. 10. Особа, котра керує людьми в їх сумісній діяльності для досягнення цілей. 11. Особа, якій в процесі контролю належить функція прийняття необхідних корегуючих дій. 12. Вони можуть бути трудові, матеріальні, фінансові; щодо них в організаціях здійснюється попередній контроль. 13. Конкретні цілі, що можуть змінюватися й обмежені в часі? 14. Показник, що визначається шляхом порівняння планових показників з фактичними. 15. Для запобігання якому явищу до методів попереднього контролю матеріальних ресурсів належить забезпечення їх запасів в організації на належному рівні? 16. Однією з характеристик контролю є ... надана необхідна інформація потрібним особам до того, як розвинеться криза. 17. Разом із цілями та структурами це одна зі

складових, що визначає напрям діяльності організації. 18. Який учений зазначив, що "контроль та визначення напряму — це синоніми"? 19. Діяльність людей, коли вони прагнуть вдовольняти вимоги контролю, а не досягати поставлених цілей, називається ... орієнтована на контроль.

По вертикалі

1. Як називається категорія, що означає відносно стійкі зв'язки між елементами організації? 2. Що має сформулювати керівник перед підлеглими, аби почати здійснювати функцію контролю? 3. Запорукою чого для організаційних груп є контроль? 4. Категорія, яка конкретизує подальшу діяльність організації. 5. Чим за своєю суттю є контроль в системі управління? 6. Як називається один із факторів, що є в управлінні, за якого плани й організаційні структури можуть бути лише картинами того, яким хотілося б бачити майбутнє керівництву? 7. Найбільш клопітким і дорогим етапом порівняння результатів із заданими стандартами є... результатів. 8. Якщо вчасно не виправити помилки та проблеми, що виникають під час аналізу становища всередині організації, виникне кризова .... 9. Яке явище може виникнути на другому етапі процесу контролю, якщо досягнуті результати порівнюють зі встановленими стандартами? 10. Який контроль здійснюється після завершення роботи або коли вийшов відведений на цю роботу час і дає керівництву організації інформацію, потрібну для планування, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому? 11. Яке поняття означає певну систему цінностей для працівника (від самого процесу праці до благ, що пропонує організація за виконання роботи)? 12. Контроль, що здійснюється до фактичного початку робіт. 13. За допомогою чого досягається попередній контроль у сфері людських ресурсів? 14. Як називається третій етап процесу контролю, коли менеджер має обрати лінію поведінки? 15. Одна з характеристик контролю, за допомогою якої методи здійснення контролю потребують менших зусиль та є ефективнішими. 16. Процес досягнення організацією своїх цілей. 17. Характеристика контролю, що означає його здібність відображати загальні пріоритети організації та підтримувати їх. 18. Можливість здійснення постійного контролю за результатами функціонування системи та створення умов для її корегування називається... зворотного зв'язку. 19. У процесі контролю їх розрізняють лише три. 20. Для яких ресурсів бюджет організації є засобом попереднього контролю? 21. Принцип, сутність якого полягає в тому, що система контролю має спрацьовувати за наявності помітних відхилень від стандартів, інакше вона стане неекономічною та нестійкою. 22. Що є невід'ємною складовою системи контролю, яку постійно потрібно доводити до відома працівників, щоб ця система діяла ефективно? 23. Що таке сукупність етапів процесу контролю? 24. Наука, за допомогою якої здійснюється контроль за фінансовим станом організації.

Варіант Ц

По горизонталі

1. Перевищення видатків фірми над її доходами. 4. Вид управлінського контролю, що реалізується у формі певної політики, процедури, правил. 7. Межі, в яких відхилення одержаних результатів не мають викликати занепокоєння. 9. Визначена норма 11. У загальнювальна модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей. 12. Визначення, наскільки досягнуті результати відповідають очікуваним. 13. Сукупність даних і потрібних відомостей, необхідних для аналізу, контролю, прийняття й організації виконання управлінських рішень. 15. Усунення помітних відхилень від стандартів. 16. Конкретний критерій у певний період часу, який визначає те, що має бути одержаним для досягнення поставлених цілей. 19. Вид управлінського контролю, який реалізується безпосередньо в ході проведення робіт. 20. Одна з функцій контролю, що відповідає за експлуатаційні характеристики та ціну. 22. Сукупність необхідних професійних навичок і рівня освіти для виконання робіт певного рівня. 25. Один з елементів контролю, що характеризує дії, які потрібно вживати в конкретній ситуації. 28. Кінцева мета контролю, яка полягає в тому, щоб вирішити завдання, котрі має організація. 30. Різновид ресурсів, що ви користовуються

під час попереднього контролю, головною складовою яких є бюджет. 32. Усвідомлене відчуття нестачі, потреби в чомусь, яке має визначений напрям або шлях до вирішення. 33. Уявлення про об'єкт, системи або ідеї в певній формі. 34. Один з елементів контролю, який точно визначає, що має бути зробленим у специфічній одиничній ситуації. 35. Плани доходів та видатків підприємства. 36. Надання потрібної інформації потрібним особам до того, як розвинеться криза. 37. Процес, за допомогою якого під час контролю здійснюється діагноз внутрішніх проблем. 38. Усунення проблеми до її загострення.

По вертикалі

  • 2. Одна із властивостей контролю, що характеризується таким чином: якщо підсумкові витрати на систему контролю перевищують переваги, створені ним, організації ліпше не використовувати цю систему контролю взагалі або запровадити менш ретельний контроль. 3. Супер завдання, сутність бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності. 5. Одна з найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати насамперед, полягає в тому, що контроль має бути всеосяжним. 6. Усе те, що людина вважає цінним для себе, чого вона прагне досягти і чим би хотіла володіти. 8. Різновид ресурсів, що використовуються під час попереднього контролю, до їх складу входять запаси сировини, готової продукції та матеріалів. 9. Ситуація, за якої повністю невідома ймовірність настання події, тобто неможливо передбачити результат. 10. Якщо зіставлення фактичних результатів зі стандартами свідчить про те, що визначені цілі не досягаються. 11. Конкретні цілі, що можуть змінюватися й обмежені в часі. 12. Здійснюється визначення й оцінювання наслідків рішення або порівняння фактичних результатів з тими, які керівник збирався отримати. 14. Пристосування до змін, що відбуваються. 17. Процес спонукання, стимулювання себе або інших (окремої людини чи групи людей) до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або мети організації.
  • 18. Один із принципів контролю, який полягає в тому, що система контролю має спрацьовувати за наявності помітних відхилень від стандартів, інакше вона стане неекономічною та нестійкою. 21. Різновид ресурсів, що використовуються під час попереднього контролю, безпосередньо пов'язаний з персоналом. 22. Процес досягнення організацією цілей. 23. Вибір альтернатив. 24. Відносна ефективність та економічність організації. 26. Використання найпростіших методів контролю, що потребують менших зусиль та є більш ефективними. 27. Найперша функція управління, вона передує іншим управлінським функціям, у тому числі контрольній, визначає сутність інших функцій. 29. Вид управлінського контролю, який здійснюється після закінчення роботи або якщо вийшов відведений на цю роботу час. 31. Група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >