< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. Які є два основні канали інформаційного забезпечення керівників:
 • 1) офіційний і неофіційний;
 • 2) письмовий та усний;
 • 3) формалізований і стихійний;
 • 4) письмовий та електронний?
 • 2. У чому полягає сутність поняття "комунікація":
 • 1) процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше особами;
 • 2) обмін інформацією та змістовим значенням між двома чи більше людьми;
 • 3) процес обміну інформацією між двома або більше особами;
 • 4) процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома чи більше людьми в процесі здійснення цілеспрямованої діяльності?
 • 3. Шум — це:
 • 1) будь-яка інформація, передбачена джерелом, вона створює помилки в передачі;
 • 2) додатковий сигнал, непередбачений джерелом інформації, що створює помилки в передачі;
 • 3) додаткова інформація, непередбачена отримувачем, що створює помилки в передачі;
 • 4) будь-який додатковий сигнал, непередбачений джерелом інформації.
 • 4. Що належить до "П'яти "С" комунікацій", за Р. Фалмсром:
 • 1) ясність, повнота, лаконічність, конкретність, коректність;
 • 2) ясність, прозорість, лаконічність, достовірність, коректність;
 • 3) достовірність, повнота, лаконічність, своєчасність, коректність?

б. Як називаються комунікаційні перешкоди, зумовлені багатозначністю слів:

 • 1) перешкоди під час сприйняття;
 • 2) нсвербальні перешкоди;
 • 3) поганий зворотний зв'язок;
 • 4) семантичні перешкоди?
 • 6. З чим пов'язані соматичні проблеми в комунікаціях:
 • 1) вибором символів, що найточніше відображали б бажаний зміст;
 • 2) ступенем впливу повідомлення на поведінку суб'єкта;
 • 3) точністю передачі комунікаційних символів;
 • 4) невмінням слухати?
 • 7. Як називається неформальний ланцюг передачі інформації, що використовується, найчастіше характеризується вибірковістю комунікацій та оперативністю передання інформації:
 • 1) "одножильним";
 • 2) кластерним;
 • 3) ланцюгом "пліткаря";
 • 4) імовірнісним?
 • 8. Які два великі класи комунікацій розрізняють американські автори М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі:
 • 1) між двома індивідами та індивідом і групою;
 • 2) вертикальні та горизонтальні;
 • 3) між організацією та її зовнішнім середовищем і між рівнями та підрозділами організації;
 • 4) формальні та міжособистісні?
 • 9. У чому полягає сутність емпатії:
 • 1) увага до себе та оточення;
 • 2) увага до почуттів інших людей;
 • 3) увага до себе;
 • 4) повна відсутність уваги до будь-кого?
 • 10. Хто є автором 10 правил ефективного слухання:
 • 1) Т. Холл;
 • 2) К. Девіс;
 • 3) Р. Фалмер;
 • 4) В. Врум?

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. На сьогодні інформація розглядається як один із найменш важливих ресурсів розвитку суспільства разом із матеріальними, енергетичними і людськими:
  • а)так; б) ні.
 • 2. Управлінська робота — це в основному робота, що ґрунтується на використанні фізичної праці:
  • а)так; б) ні.
 • 3. Комунікація — процес обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше особами:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Інформаційні системи мають будуватися з урахуванням забезпечення максимальних зручностей і можливостей для безпосередніх користувачів:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. У комунікаційному процесі розрізняють два базових елементи — відправник і одержувач:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Неформальні комунікації поділяються на вертикальні, горизонтальні та діагональні:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7,"П'ять "С" комунікацій" корисні у процесі оцінювання будь-якого повідомлення:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Технічна проблема в комунікації пов'язана з вибором таких символів, що найточніше відображали б бажаний зміст:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Семантика вивчає спосіб використання слів і значень, які передаються словами:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Позитивним аспектом усних комунікацій є економія часу та забезпечення глибшого взаєморозуміння:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >