< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. У чому полягає сутність поняття "керівництво":
 • 1) складний цілеспрямований, безперервний, соціально-економічний, організаційно-технічний процес впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт;
 • 2) будь-яка поведінка однієї людини чи групи осіб, що активно діє на поведінку, відчуття, стосунки інших людей;
 • 3) комбінація переконань, примушення і прикладу, що може змусити людей виконувати те, що від них потребують;
 • 4) можливість реально вплинути на поведінку інших людей?
 • 2. Принцип паритету — це:
 • 1) баланс між владою й обов'язками;
 • 2) розподіл влади між членами групи за рішенням керівника;
 • 3) побудова керівництва організацією на згоді та взаємопід-тримці;
 • 4) розподіл повноважень між членами групи відповідно до тих завдань, що вони вирішують.
 • 3. На чому базується еталонна влада:
 • 1) статусі керівника як посадової особи;
 • 2) унікальному досвіді, глибоких знаннях і практичних навичках;
 • 3) власних, магнетичних якостях лідера;
 • 4) таланті передавати частину своїх функцій іншій особі?
 • 4. У чому полягає сутність поняття "лідер":
 • 1) особа, яка здатна впливати на інших людей і спрямовувати їх зусилля на досягнення цілей організації;
 • 2) особа, котра спрямовує і керує іншими людьми в їх сумісній діяльності для досягнення цілей організації;
 • 3) особа, яка використовує владу з метою керування іншими людьми й досягнення цілей організації;
 • 4) особа, котра має можливість впливати на інших і спрямовувати їх зусилля для досягненя своїх цілей?
 • 5. Право керівника розпоряджатися підлеглими, мотивувати і контролювати їх працю та поведінку — це:
 • 1) легітимна влада;
 • 2) вплив;
 • 3) формальний авторитет;
 • 4) керівництво.

в. Що стверджується в підході до визначення факторів ефективного лідерства з позиції особистих якостей:

 • 1) ефективність лідера визначається його манерою поведінки стосовно підлеглих;
 • 2) найкращі з керівників володіють певною сукупністю загальних для всіх особистих якостей;
 • 3) ефективність здійснення лідером своїх функцій залежить насамперед від зовнішніх факторів;
 • 4) ефективним лідером може бути лише та особа, яка має повний авторитет у групі?
 • 7. Хто запропонував "управлінську решітку" стилів керівництва:
 • 1) Лайкерт;
 • 2) Фідлер;
 • 3) Мак-Грегор;
 • 4) Блейк і Моутон?
 • 8. Хто розробив модель керування, в якій зазначається, що немає універсального методу впливу на підлеглих і увага концентрується на процесі прийняття рішень:
 • 1) Врум та Йєттон;
 • 2) Блейк і Моутон;
 • 3) Херсі та Бланшар;
 • 4) Мітчел і Хаус?
 • 9. За визначенням Р. Сейлса, директивна група — це:
 • 1) група, що має ланцюг команд, спільне завдання, яке розуміють і поділяють всі ЇЇ члени;
 • 2) група, яка характеризується формальною організаційною схемою та ланцюгом команд;
 • 3) група, що існує для певного проекту або завдання;
 • 4) група, що функціонує лише тому, що її члени хочуть бути разом.
 • 10. У чому полягає сутність спеціального комітету:
 • 1) група, сформована для досягнення певної мети або виявлення певної проблеми;
 • 2) перманентно діюча група всередині організації, що має конкретну мету;
 • 3) тимчасова група, сформована для досягнення певної мети чи виявлення певної проблеми;
 • 4) тимчасова група, сформована з керівника та безпосередньо його підлеглих, які також можуть бути керівниками?

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження

 • 1. Управління виробництвом — це складний цілеспрямований, безперервний, соціально-економічний, організаційно-технічний процес впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт (підприємство, відділ, ділянка):
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Влада — будь-яка поведінка однієї людини чи групи осіб, що активно діє на поведінку, відчуття, стосунки інших:
  • а)так; б) ні.
 • 3. Особистий авторитет випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, спрямовувати, мотивувати і контролювати їх працю та поведінку:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Згідно з підходом про поведінку до лідерства ефективність визначається не особистими якостями керівника, а його стилем ставлення до підлеглих:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Розрізняють три види керівників: автократичний, демократичний та ліберальний:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Керівник автократичного типу прагне надавати підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації та функцій, які вони виконують:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Керівник, зосереджений на роботі, концентрує увагу на вдосконаленні людських стосунків:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Фідлер розробив ситуаційну теорію лідерства, теорію "життєвого циклу", згідно з якою стилі лідерства залежать від "зрілості" керівників:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Модель Врума — Йєттона концентрує увагу на процесі прийняття рішення:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Цільова група, як правило, характеризується формальною організаційною схемою та ланцюгом команд:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >