< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. Організація як функція менеджменту — це:
 • 1) процес створення підприємства, який дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної

мети;

 • 2) процес створення структури підприємства, що дає людям змогу ефективно працювати разом для досягнення спільної мети;
 • 3) процес створення структури підприємства;
 • 4) процес створення структури підприємства, головним призначенням якого є падання людям можливості ефективно працювати разом для досягнення спільної мети.
 • 2. У чому полягає сутність децентралізованих організацій:
 • 1) такі організації, в яких повноваження розподілено за нижчими рівнями управління",
 • 2) організації, в яких керівництво вищої ланки залишає за собою більшу частину повноважень, необхідних для прийняття найважливіших рішень;
 • 3) такі організації, де повноваження розподіляються за середніми рівнями управління;
 • 4) такі організації, в яких повноваження розподілено за вищими рівнями управління?
 • 3. Інтеграція — це:
 • 1) процес досягнення єдності зусиль усіх підсистем (підрозділів) організації для реалізації її завдань і цілей;
 • 2) передача завдань і повноважень особі, яка бере па себе відповідальність за їх виконання;
 • 3) досягнення єдності зусиль усіх підсистем (підрозділів) організації для реалізації її задач і цілей;
 • 4) процес досягнення єдності зусиль усіх підсистем (підрозділів) організації для реалізації її задач, цілей та досягнення кращих умов у майбутньому.
 • 4. У чому полягає сутність поняття "скалярний процес":
 • 1) процес передачі частини повноважень;
 • 2) процес створення ієрархії;
 • 3) процес складання перспективних планів;
 • 4) процес контролю за діяльністю підлеглих?
 • 5. Що належить до обов'язків обслуговуючого апарату:
 • 1) виконання того, що вимагає керівник;
 • 2) консультування керівництва в певній галузі знань;
 • 3) відповіді 1), 2) правильні;
 • 4) немає правильного варіанта відповіді?
 • 6. Диференціація функцій управління є фактором переходу до:
 • 1) функціонального типу організаційної структури управління;
 • 2) лінійного типу організаційної структури управління;
 • 3) лінійно-функціонального типу організаційної структури;
 • 4) дивізійного типу організаційної структури.
 • 7. Проектна організація — це:
 • 1) тимчасова структура, для вирішення певного завдання;
 • 2) структура, що складається для вирішення певного завдання;
 • 3) тимчасова структура, що складається для вирішення певного завдання;
 • 4) постійна структура, що складається для вирішення певного завдання.
 • 8. Який тип організаційної структури управління характеризується лінійними формами зв'язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній лайці управління:
 • 1) лінійний;
 • 2) функціональний;
 • 3) матричний;
 • 4) дивізійний?
 • 9. У чому полягає сутність департаменталізації: 1) процес поділу організації на окремі блоки;
 • 2) передача повноважень від керівника до підлеглого;
 • 3) процес створення тимчасових проектних груп;
 • 4) відповіді 1), 2) і 3) неправильні?
 • 10. За допомогою якої функції менеджменту забезпечується об'єднання різних частин фірми в єдине ціле:
 • 1) організаційної;
 • 2) планування;
 • 3) контролю;
 • 4) мотивації?

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. У широкому розумінні поняття "організація" означає певний порядок, а підвищення рівня організованості — впорядкування:
  • а)так; б) ні.
 • 2. Організація як функція менеджменту — це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мсти:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Структура сприяє нестабільності стану системи:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. Лапка управління — орган управління на певному ступені ієрархії управління:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. Сутність делегування полягає в переданні завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Відповідальність — обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її співробітників на виконання певних завдань:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Особистий апарат — це різновид обслуговуючого апарату, що формується, коли керівник наймає секретаря або помічника:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. До основних видів штабних повноважень належать рекомендаційні повноваження, обов'язкові узгодження, паралельні повноваження, функціональні повноваження, лінійні повноваження усередині апарату:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Адаптивні (органічні) організаційні структури характеризуються лінійними формами зв'язку між ланками управління і, як наслідок, концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одпій ланці управління:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Дивізійна організаційна структура — це поділ організації па елементи та блоки за видами товарів або послуг, групами покупців або географічними регіонами. За допомогою дивізійної продуктової структури в організації відділи створюються за основним продуктом:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >