< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді.

 • 1. У чому полягає сутність поняття організація:
 • 1) група осіб, діяльність яких свідомо координується з метою досягнення загальної мети;
 • 2) група осіб, які діють за певної домовленості;
 • 3) особа, яка діє для досягнення певної мети;
 • 4) група осіб, діяльність яких координується для того, щоб кожна з них досягла своєї мети?
 • 2. Яка найважливіша властивість організації:
 • 1) зв'язок із зовнішнім середовищем;
 • 2) економічні умови;
 • 3) уміння менеджера керувати організацією;
 • 4) відносини в колективі?
 • 3. Найочевиднішою характеристикою організації в:
 • 1) зв'язок із зовнішнім середовищем;
 • 2) поділ праці;
 • 3) наявність організації, яка є конкурентом;
 • 4) використання досягнень НТП.
 • 4. На чому акцентує увагу Г. Мінцберг у праці "Природа управлінської праці":
 • 1) професійних ознаках керівника;
 • 2) короткочасності та різноманітності здійснюваної роботи;
 • 3) короткочасності, різноманітності та фрагментарності здійснюваної діяльності;
 • 4) короткочасності, монотонності й фрагментарності роботи?
 • 5. Управління — це процес:
 • 1) необхідний для формулювання цілей організації та їх досягнення;
 • 2) планування, організації, мотивації та контролю, потрібний з метою формулювання та досягнення цілей організації;
 • 3) планування, організації та контролю, необхідний для формулювання та досягнення цілей організації;
 • 4) реалізації функцій, що має виконувати кожен керівник.
 • 6. У чому полягає сутність виживання, результативності й ефективності, продуктивності, практичної придатності:
 • 1) складові успіху організації;
 • 2) умови існування організації;
 • 3) завдання організації;
 • 4) відповіді 1) і 3) правильні?
 • 7. В яких покажчиках визначається продуктивність:
 • 1) натуральних;
 • 2) кількісних;
 • 3) якісних;
 • 4) відповіді 1), 2) і 3) не правильні?
 • 8. Що не є ознаками діяльності менеджера:
 • 1) виконання технічної роботи;
 • 2) виконання функцій контролю;
 • 3) прийняття управлінських рішень;
 • 4) стратегічне планування?
 • 9. Хто першим з наведених учених запропонував визначення менеджменту як виконання роботи за допомогою інших людей:
 • 1) М.П. Фоллет;
 • 2) Г. Гант;
 • 3) А. Файоль;
 • 4) Ф. Грецберг?
 • 10. Контроль — це процес: 1) впливу керівника на підлеглих;
 • 2) забезпечення того, що організація справді досягає своїх цілей;
 • 3) впливу керівника на підлеглих з метою досягнення цілей організації;
 • 4) визначення цілей, що мають бути досягнутими у визначений термін.

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. Організація — це група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Г. Мінцберг класифікує ролі керівників у межах категорій: міжособистісні й інформаційні ролі та ролі з прийняття рішень:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Незалежно від того, скільки є рівнів управління, керівників традиційно поділяють на три категорії:
  • а)так; б) ні.
 • 4. Продуктивність — відношення кількості одиниць на виході до кількості одиниць на вході:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 5. До внутрішнього середовища належать великі конкуренти, джерела одержання техніки і технологій, соціальні фактори, урядове регулювання й інші зміни:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 6. Складовими успіху організації є: виживання, результативність і ефективність, продуктивність, практична придатність:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Розрізняють три головні принципи: узагальнення, необхідність ситуаційного підходу та потреба інтегрованого підходу:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Одна з найбільш значущих характеристик організації полягає в її взаємозв'язку із зовнішнім середовищем:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Організація повністю не залежить від навколишнього світу (зовнішнього середовища) як стосовно своїх ресурсів, так і споживачів, користувачів їх результатів, яких вони прагнуть досягти:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Складні організації здійснюють чітке вертикальне розподілення шляхом утворення підрозділів, що виконують специфічні конкретні завдання та досягають конкретних специфічних цілей:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >