< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Основна мета розділу — розкриття змісту платіжного балансу країни, вияснення значення активного та пасивного торговельного балансу, ознайомлення з валютними, або фінансовими, аспектами міжнародної торгівлі та розгляд різних видів систем обмінних курсів валюти, які використовувалися у торгівлі різними країнами.

Суть платіжного балансу

Система подвійного запису в платіжному балансі.

Платіжний баланс — це систематичний звіт про всі економічні операції між країною й іншими країнами за повний проміжок часу, як правило, за рік або за квартал. Він вимірює потоки товарів, послуг та капіталу між країною та рештою світу. Платіжний баланс складається в національній валюті або в іноземній валюті міжнародних розрахунків, наприклад, у доларах США. Він включає всі витрати (як із-за кордону, так і за кордон), пов'язані з торгівлею товарами, туризмом, виплатами відсотка та дивідендів, іноземними позиками та позиками іншим країнам, змінами валютних резервів тощо. Спрощений варіант і статті платіжного балансу відображено у табл. 19.1.

Складаючи платіжний баланс, розрізняють реальні і фінансові потоки. Рух товарів, послуг, матеріальних або інших нефінансових активів називають реальними потоками.

Таблиця 19.1. Платіжний баланс країни: основні компоненти

Кредит Дебет Сальдо
1 2 3 4
1. Рахунок поточних операцій
А Товари і послуги баланс товарів і послуг
1. Товари експорт імпорт торговельний баланс
2. Послуги надані отримані баланс послуг
Б. Доходи отримані сплачені чистий зовнішній Дохід
1. Оплата праці
2. Доходи від інвестицій
В. Поточні трансферти чисті поточні трансферти
2. Рахунок капіталу і фінансів
А Рахунок операцій з капіталом
1. Капітальні трансферти отримані надані
2. Придбання (продаж) нефінансових активів продані придбані
Б. Фінансовий рахунок
1. Прямі інвестиції чисті прямі іноземні інвестиції
1.1. За кордон вилучені здійснені
1.2. В економіку країни здійснені вилучені
2. Портфельні інвестиції чисті портфельні іноземні інвестиції
2.1. Активи зменшення збільшення
2.2. Зобов'язання збільшення зменшення

Закінчення табл. 19.1

1 2 3 4
3. Інші інвестиції
3.1. Активи зменшення збільшення
3.2. Зобов'язання збільшення зменшення
4. Резервні активи зменшення збільшення баланс офіційних розрахунків
Помилки та упущення
Баланс 0

Реальні потоки у грошовому виразі відображають на поточному рахунку. Рух вимог та зобов'язань, що виникають у зв'язку з рухом реальних потоків, називають фінансовими потоками і відображають на рахунку капіталів і фінансів.

Розрахунки платіжного балансу можуть бути додатні і від'ємні. Додатна стаття називається кредит, а від'ємна — дебет. Сальдо — це різниця між дебетом і кредитом. Якщо стаття забезпечує країну додатковою іноземною валютою, як це робить експорт, то вона належить до кредиту. Якщо стаття балансу як імпорт змушує нас використовувати запас валюти, то ця стаття дебету. В рахунках платіжного балансу кожна операція фіксується подвійним записом. Оскільки більшість операцій між економічними агентами пов'язані з еквівалентним обміном цінностями, тобто зустрічними економічними потоками, які врівноважують один одного, то в рахунках відображаються обидва потоки. Один з них реєструється як кредит із додатним знаком, інший як дебет із від'ємним знаком. Тому платіжний баланс — сума дебету і кредиту — дорівнює нулю. Наприклад, якщо вітчизняне підприємство експортувало товари за кордон на суму 20 млн дол. США, то в підрозділі "Кредит" буде зареєстровано експорт, а в підрозділі "Дебет" — збільшення іноземної валюти на ту саму суму:

Кредит Дебет
Експорт, млн дол. 20
Іноземна валюта, млн дол. 20

У платіжному балансі враховуються також односторонні потоки, які не супроводжуються зустрічним потоком цінностей. Це безкоштовне передавання товарів, надання неоплатних послуг, списання боргів. У такому випадку другий запис, що збалансовує одностороннє надходження або відплив цінностей, робиться у спеціальній статті "Трансферти".

Наприклад, країна отримала гуманітарну допомогу на суму 30 млн дол. США. У платіжному балансі буде зроблено такий запис:

Кредит Дебет Сальдо
Імпорт, млн дол. 30 -30
Трансферти, млн дол. 30 30
Баланс 30 30 0
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >