< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Основна мета розділу — вивчення предмета і методу економічної теорії. Його важливість полягає в тому, що в умовах радянської України цей предмет вивчався з класово-партійних позицій, тобто єдиною об'єктивною і науковою вважалася лише марксистсько-ленінська економічна теорія, всі інші економічні школи проголошувались антинауковими, ревізіоністськими, реформістськими, буржуазними, дрібнобуржуазними тощо. Ми розглядаємо основні положення розділу з позиції досягнень сучасної світової економічної науки, яка розвивалась разом з розвитком ринкової економіки і служила теоретичною основою для формування сучасної соціально орієнтованої ринкової системи. Значна увага приділена і питанням методології економічної науки, її взаємозв'язку з економічною політикою, а також процесові розвитку економічної теорії і вкладові в цей процес українських учених.

Предмет економічної теорії

Економічна теорія — суспільна наука. Вона вивчає найважливіші сторони нашого життя, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ. У науковій і науково-методичній літературі немає єдиного визначення економічної теорії. Кожен автор намагається дати своє тлумачення предмету цієї науки. У найбільш поширених його визначеннях вказується, що економічна теорія — це суспільна наука про:

 • — національне багатство і способи його збільшення;
 • — боротьбу за поліпшення добробуту народу;
 • — намагання заробити собі на прожиття;
 • — механізми, що регулюють стосунки між покупцями і продавцями;
 • — діяльність у сфері виробництва й обміну між людьми;
 • — види діяльності, пов'язані з обміном і грошовими угодами між людьми;
 • — поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг за умови обмежених ресурсів;
 • — рух економічного життя — тенденції розвитку цін, виробництва, безробіття;
 • — вибір способу використання обмежених виробничих ресурсів (землі, праці, устаткування, технічних знань) для виробництва різних товарів і розподілу їх між різними членами суспільства;
 • — вирішення проблем організації споживання і виробництва;
 • — гроші, норми відсотка, капітал і багатство;
 • — виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами і політичною надбудовою;
 • — економічні закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням на різних етапах розвитку людського суспільства;
 • — господарські зв'язки народів, причини експорту та імпорту товарів, впливи зведених митних перешкод на національних кордонах.

Цей перелік досить великий і його можна продовжити ще. Точно описати будь-який предмет декількома рядками, що чітко виділило б його з-поміж суміжних дисциплін і дало б уявлення початківцеві про всі питання, охоплені цим предметом, практично неможливо. Економічна теорія, безперечно, включає всі елементи, вказані як у цих визначеннях, так і в багатьох інших, які могли б значно продовжити вказаний перелік.

У підручнику "Економікс" П. Самюелсона і В. Нордгауза, як і в підручнику з аналогічною назвою Р. Макконнелла і Л. Брю, перевага надається такому визначенню: аналітична економіка — це наука про те, як люди і суспільство вибирають спосіб використання дефіцитних ресурсів (які можуть мати багатоцільове призначення) для того, щоб виготовити різноманітні товари і розподілити їх зараз або в майбутньому для споживання поміж різними індивідами і групами. Це і є предметом економічної теорії.

Значення вивчення економічної теорії.

Хоча економічна теорія — наука скоріше академічна, ніж вузькопрофесійна, її знання необхідне всім членам цивілізованого суспільства. Більшість конкретних проблем повсякденного життя мають важливі економічні аспекти, через виборців суспільство здатне впливати на рішення своїх політичних лідерів, що приймаються з метою розв'язання цих проблем. Нині важливо з'ясувати причини і наслідки дефіциту державного і місцевих бюджетів, а також дефіциту зовнішньоторговельного балансу, інфляції і безробіття та ін.

Економічні знання мають практичне значення і для бізнесу. Розуміння законів функціонування економічної системи допомагає керівникові підприємства краще визначити свою господарсько-фінансову політику. Керівник, що знає причини і наслідки інфляції, може приймати розумніші, порівняно з іншими, господарські рішення в інфляційні періоди. І дійсно, нині все більше і більше економістів входить до складу штатного персоналу великих підприємств, їхні функції передусім полягають у збиранні та аналізі інформації, на підставі якої можна приймати раціональні господарські рішення.

Важливе значення мають економічні знання Також для індивіда як споживача і як працівника. Вони дають йому розуміння того, які рішення про купівлю товарів або наймання на роботу для нього кращі. Як людина повинна вирішувати, що купити і скільки? Як захистити себе від зниження купівельної спроможності гривні, що супроводжує інфляцію? Які професії дефіцитніші і, відповідно, краще оплачуються? Людина, яка розуміє, наприклад, зв'язок між бюджетним і торговельним дефіцитом, з одного боку, і курсами цінних паперів (акцій і облігацій) — з іншого, здатна приймати обґрунтованіші рішення про особисті інвестиції.

Зв'язок економічної теорії з іншими дисциплінами.

Економічна теорія стикається з іншими суспільними науками, зокрема з політологією, соціологією, психологією, антропологією тощо. Предмет вивчення всіх цих дисциплін частково співпадає з економічною теорією. Економічну теорію часом називають політичною економією. Проте за останні півстоліття чимало економістів все частіше почали твердити, що слід намагатися розмежувати економічну науку як таку і політику. Політекономія, вважають вони, має бути наукою, вільною від суб'єктивних оцінок. Окремі економісти все ж таки вважають, що головним напрямком сучасних політекономічних досліджень повинна бути об'єктивність.

Інші доводять, що ці надії безпідставні, оскільки на ділі політичні і соціальні оцінки постійно проникають в економічні дослідження. Деякі дослідники також вважають, що взагалі небажано перетворювати політекономію в об'єктивну науку. Це означало б, що дослідження мають бути байдужими до вивчення економічних проблем. Насправді ж усім наукам притаманні тією чи іншою мірою внутрішні суперечності. Але в такій важливій з позиції політики дисципліні, як політекономія, це проявляється чіткіше.

Той факт, що в Індії корова — священна тварина, може пояснити тільки соціологія. Економічна теорія тісно пов'язана з історією. Чи викликаний голодомор в Україні на початку 30-х років XX ст. — неврожайністю чи політикою геноциду по відношенню до українського селянства? Які фактори зумовили деформацію структури виробництва України?

Економічна теорія особливо тісно пов'язана із статистикою. Державні заклади й організації підприємців публікують величезну кількість різноманітної цифрової інформації. Більша частина наших уявлень про реальні процеси, що проходять у країні, — результат ретельного статистичного аналізу зібраної інформації. Саме в галузі економіки знаходять широке застосування чимало математичних методів статистики і теорії ймовірності.

Свої складні завдання аналітична економія може виконати тільки разом з іншими економічними дисциплінами, такими як економіка промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей, а також такими, як теорія фінансів, кредиту, грошового обігу тощо. Серед усіх економічних дисциплін аналітична економія посідає особливе місце — виступає методологічною основою системи економічних наук.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >