< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система регулювання і підтримки підприємництва

Отже, елементами системи регулювання, забезпечення та державної підтримки підприємництва в Україні є:

 • o нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва (формування нормативно-правового поля для здійснення і розвитку підприємництва);
 • o адміністративно-економічне регулювання (забезпечення) розвитку підприємництва;
 • o дерегулювання підприємництва;
 • o організаційно-економічна та інформаційно-консультаційна підтримка (забезпечення) підприємництва;
 • o фінансово-кредитне регулювання і підтримка підприємництва;
 • o функціональна (цільова) підтримка (регулювання) підприємництва;
 • o програмно-цільове регулювання розвитку підприємництва.
 • 1. Система нормативно-правового регуляторного забезпечення підприємництва в Україні охоплює:

І) законодавче забезпечення підприємництва, основу якого становлять Господарський кодекс України, що визначає порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва різних організаційних форм, а також чинне законодавство України; 2) нормативне регулювання підприємництва. Нормативне регулювання підприємництва полягає у встановленні державою соціальних та екологічних нормативів, граничних розмірів певних показників, які характеризують якісний стан діяльності підприємств і через які держава доводить до підприємств й реалізує свою економічну політику. До таких нормативів (нормативних показників) належать, зокрема:

 • o норматив рентабельності - використовується для визначення рівня прибутковості підприємств і може застосовуватися для регулювання пріоритетних галузей;
 • o норматив обігових коштів - використовується для визначення раціональних обсягів грошових коштів та матеріально-технічних ресурсів, що необхідні для нормального ведення господарської діяльності;
 • o норматив амортизаційних відрахувань, як засіб амортизаційної політики, що використовується для визначення термінів оновлення основних виробничих фондів, впливу на інвестиційний та інноваційний процеси на підприємствах;
 • o екологічні, соціальні та інші нормативи.
 • 2. Адміністративно-економічне регулювання (забезпечення) розвитку підприємництва ґрунтується, зокрема, на застосуванні різноманітних адміністративних засобів впливу типу заборон, дозволів та примусу. До їх конкретних форм у сфері регулювання підприємництва належать: державна реєстрація підприємства, ліцензування, патентування і квотування, сертифікація та стандартизація. До адміністративно-економічних засобів забезпечення (регулювання та підтримки) підприємництва можна зарахувати певною мірою також і: розробку та реалізацію науково-технічних, економічних, соціальних державних та регіональних програм
 • (програм науково-технічного, ресурсного, фінансового, консультативного, кадрового та іншого сприяння розвитку підприємництва); укладання договорів та виконання робіт для державних потреб; встановлення і запровадження обов'язкових соціальних та екологічних нормативів.
 • 3. Дерегулювання підприємництва. Дерегулювання економіки - це обмеження державного втручання у діяльність підприємців шляхом проведення організаційно-правових, адміністративних та економічних заходів.

Дерегулювання економіки є надзвичайно важливим елементом системи підтримки підприємництва. Воно спрямоване на усунення правових, адміністративних, організаційних та економічних перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

 • 4. Організаційно-економічна та інформаційна підтримка (забезпечення) підприємництва охоплює: сприяння розвитку ринкової інфраструктури, створення бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, підготовку кадрів, сприяння самозайнятості, створення інформаційно-аналітичних центрів, інформаційно-аналітичну допомогу підприємцям тощо.
 • 5. Фінансово-кредитне регулювання (підтримка) підприємництва охоплює засоби бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, серед яких слід виділити: застосування дотацій, субсидій, субвенцій; державні й місцеві замовлення; державне кредитування і гарантування (надання позик і гарантій державними та місцевими органами за рахунок бюджетних коштів); фінансову підтримку загальнодержавних фондів та регіональних фінансових інститутів; надання допомоги підприємцям у формі стартового капіталу; встановлення пільгових ставок податків на прибуток тощо.

Отже, ефективно сприяти розвитку підприємництва можна лише на основі поєднання, узгодження, комбінування різних форм, методів і засобів регулювання та підтримки підприємництва.

Найкращим інструментом для такого комплексного використання вище перелічених форм, методів і засобів регулювання та підтримки підприємництва є державні регіональні програми сприяння розвитку і підтримки підприємництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >