< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

Порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (далі - форма № 1-ПВ (місячна)) визначено наказом Держкомстату України від 26.10.2009р № 403 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці".

В адресній частині форми № 1-ПВ (місячна) зазначаються найменування бюджетної установи, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Бюджетна установа, що заповнює форму № 1-ПВ (місячна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

Джерелами даних складання звіту за формою № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи установи, зокрема:

  • - № П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";
  • - № П-2 "Особова картка працівника";
  • - № П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";
  • - № П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";
  • - № П-5 "Табель обліку використання робочого часу";
  • - № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника";
  • - № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)";
  • - інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

Визначення показників форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати).

Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

Порядок заповнення форми № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" відображено в табл. 1.54

Подання форми № 1- ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286 (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників).

Таблиця 1.54. Порядок заповнення форми № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

Показники

Код рядка

Характеристика рядків

1

2

3

Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

1010

відображається середня кількість працівників підприємства в еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.

1020

відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати. Показник уключає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві; та інших категорій працівників (у тому числі звільнених, а також поновлених на посаді за рішенням суду (ст.. 235 КЗпП), яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, заохочень та інших виплат, нарахованих штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування).

Суми нарахувань за час відпусток у фонді оплати праці відображаються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді)

Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн.

1030

відображається сума податку з доходів фізичних осіб, визначена з суми фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

Сума податку відображається відповідно до розміру фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць (період), при цьому перерахунок податку працівника за попередній ріку рядку 1030 не враховується

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

1040

відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності), людино-годин

1050

відображається кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 1060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв'язку з навчанням та творчі) в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. У цьому рядку не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

з нього відпрацьовано, людино-годин

1060

відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом в тій самій установі, де й основне місце роботи, ураховується у цьому рядку в повному обсязі

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (із ряд. 1020)

1070

відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 1040. Дані рядка 1070 повинні узгоджуватися з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути меншими на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників. У цьому рядку відображається також оплата працівнику за час вимушеного прогулу, що нарахована за рішенням суду в розмірі середнього заробітку при поновленні його на посаді (стаття 235 КЗпП), якщо він продовжує працювати в установі.

Показники у рядках 1010 - 1070 заповнюються за звітний місяць та за період з початку року, які зазначаються у заголовку звіту за формою № 1-ПВ (місячна)

Кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), осіб

1080

відображається кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати, що надавалися власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, зокрема на період припинення виконання робіт.

До них не належать працівники, що не працювали через простій виробництва, який оформлено й оплачено згідно з чинним законодавством, або перебували у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України "Про відпустки")

Кількість працівників, які з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

1090

відображається кількість працівників, які у звітному місяці з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), тобто відпрацювали менше встановленого робочого часу внаслідок переведення їх на роботу зі скороченим робочим днем (тижнем) з причин скорочення обсягів робіт. До зазначеної кількості не включаються працівники, які на умовах трудового договору прийняті на неповний робочий день (тиждень) або яким було встановлено такий графік роботи на їх прохання

Показники у рядках 1080 та 1090 визначаються за період, що охоплює з 1-го по останнє число звітного місяця і стосується тих категорій працівників, які враховуються у середньообліковій кількості штатних працівників (рядок 1040 графи 1). Кількість працівників у звітному місяці визначається незалежно від дати початку та тривалості відпустки без збереження заробітної плати (рядок 1080) або моменту встановлення режиму роботи з неповним робочим днем (тижнем) (рядок 1090).

Показники щодо заборгованості перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування

Сума

заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн.

2010

відображається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду: якщо звіт за формою № 1-ПВ (місячна) складається за грудень - січень, то цей розділ заповнюється станом на 1 січня наступного року і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за листопад - січень звітного року та попередні роки. Якщо строк виплати заробітної плати в установі встановлено у тому самому місяці, за який вона нарахована, у випадку її невиплати до кінця звітного місяця ця сума у розділі II форми № 1-ПВ (місячна) не відображається, тобто якщо у колективному договорі строк виплати заробітної плати в установі встановлено 30 числа, а заробітна плата за червень станом на 1 липня не виплачена, то зазначена сума у звіті за січень - червень не відображається й у випадку її невиплати впродовж липня має бути відображена у звіті за січень - липень (станом на 1-е серпня).

Загальна сума заборгованості включає невиплачену заробітну плату усім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам; працівникам, які працюють за сумісництвом; особам, які працюють за цивільно-правовими договорами; звільненим працівникам. Сума боргу включає ту частину нарахувань з фонду заробітної плати, що належить до виплати, тобто без урахування обов'язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати:

податок з доходів фізичних осіб і внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Не належить до заборгованої заробітна плата, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована заробітна плата). Загальна сума боргу з виплати заробітної плати повинна узгоджуватись з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату

з неї утворена у попередні роки

2020

відображається заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за попередні роки. У звіті за січень (станом на 1-е лютого) сума у р. 2010 повинна дорівнювати сумі у р. 2020 унаслідок того, що строк виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних звітах дані цього рядка зменшуються на суму, що була виплачена у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб

2030

відображається кількість усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п'яти днів, тис. грн.

2040

відображається сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Вона ураховує кошти з нарахувань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та з нарахувань підприємства з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (уключаючи непрацездатність, пов'язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням).

У випадку часткового погашення заборгованості працівникам її залишок розподіляється на заборгованість з виплати заробітної плати (рядок 2010) й у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (рядок 2040) у пропорціях, що існували на момент утворення заборгованості

Сума заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. (із ряд. 2010)

2050

дані заповнюють тільки ті установи та організації, оплата праці у яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (КЕКВ "2111 - заробітна плата") та які своєчасно не розрахувалися з працівниками

з неї місцевий бюджет

2060

дані заповнюють тільки ті установи та організації, оплата праці у яких фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів (КЕКВ "2111 - заробітна плата") та які своєчасно не розрахувалися з працівниками

Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (із ряд. 2050)

2070

відображається сума заборгованості з виплати компенсацій працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету і належать до фонду оплати праці.

До таких виплат належать нарахування, здійснені відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме: доплата до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткової відпустки (14 робочих днів), різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі при переведенні у зв'язку зі станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу.

Сума, відображена у рядку 2070, також відображається у повному обсязі в рядках 2010 та 2050.

Таблиця арифметичного контролю показників форми № 1-ПВ (міс) відображено в табл. 1.55

Таблиця 1.55. Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (міс)

Рядки та графи форми № 1-ПВ (місячна)

Умови контролю

Рядки та графи форми № 1-ПВ (місячна) та інших форм

Рядок 1020 граф 1, 2

-або =

Рядок 1070 граф 1, 2

Рядок 1020 графи 2

-або =

Рядок 5010 + рядок 7030 графи 2 + рядок 7040 графи 2 форми № 1-ПВ (квартальна) (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)

Рядок 1040 графи 2

=

Рядок 3010 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна)

Рядок 1050 графи 2

-або =

Рядок 4020 + рядок 4050 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна)

Рядок 1060 граф 1, 2

< або =

Рядок 1050 граф 1, 2

Рядок 1060 графи 2

=

Рядок 4020 графи 1 форми № 1-ПВ (квартальна)

Рядок 1070 графи 2

=

Рядок 5010 форми № 1-ПВ (квартальна)

Рядок 2010

-або =

Рядок 2020

Рядок 2010 (у звіті за січень)

=

Рядок 2020

Рядок 2010

-або =

Рядок 2050

Рядок 2010 - рядок 2020

<

(Рядок 1020 графи 2 - рядок 1030 графи 2) попереднього звіту

Рядок 2010 - рядок 2010 попереднього звіту

< або =

(Рядок 1020 графи 1 - рядок 1030 графи 1) попереднього звіту

Рядок 2050

-або =

Рядок 2060

Рядок 2070

< або =

Рядок 2050 - рядок 2060

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >