< Попер   ЗМІСТ   Наст >

SWOT-аналіз у туризмі

Для аналізу переваг і недоліків діяльності різних підприємств у всьому світі використовують метод SWOT-аналізу. SWOT — абревіатура Strengths — сильні сторони, Weaknesses — слабкі сторони, Opportunities — сприятливі можливості, Threats — загрози. Цей універсальний метод особливо ефективний при аналізі переваг і недоліків туристичного регіону й країни. SWOT-аналіз допомагає з'ясувати обставини, за яких розвивається туристичний регіон, збалансувати вплив внутрішніх переваг і недоліків із впливом сприятливих можливостей і загроз. Такий аналіз допомагає визначити не тільки можливості регіону, а й усі доступні переваги над конкурентами. SWOT-аналіз туристичного регіону передбачає пошук відповідей на кілька груп запитань. Одна група запитань стосується внутрішніх факторів (аналізуються переваги і недоліки), друга — зовнішніх факторів (сприятливі можливості й загрози).

Складаючи перелік запитань для SWOT-аналізу, потрібно враховувати, що занадто довгі списки відволікають увагу від головного, від того, що насправді важливо.

SWOT-аналіз допомагає виявити ключові фактори успіху, тобто переваги регіону, які найбільше сприяють туристичній діяльності.

Отже, на першому етапі проводиться аналіз за такими групами запитань.

Внутрішні фактори

Переваги:

 • — наявність достатніх природних ресурсів (пляжі, ліси, гори);
 • — стан екології;
 • — погодні фактори;
 • — наявність достатніх або унікальних культурно-історичних ресурсів;
 • — наявність інфраструктури й рівень її розвитку;
 • — наявність достатніх фінансових ресурсів;
 • — наявність хороших конкурентоспроможних навичок;
 • — чи існує гарна репутація регіону в споживачів;
 • — чи є регіон лідером на туристичному ринку;
 • — чи має регіон добре продуману стратегію в сфері туризму;
 • — чи має регіон власні технології в туризмі та якої якості;
 • — чи існують переваги у вартості турпослуг;
 • — чи є переваги перед конкурентами в сфері туризму, які;
 • — чи існує в регіоні здатність до інновацій у сфері туризму;
 • — чи існує можливість для розвитку екологічного туризму;
 • — чи існує можливість для розвитку лікувально-оздоровчого туриз-му;
 • — інше.

Недоліки:

 • — відсутність стратегічного напряму;
 • — аутсайдерівське становище на турринку;
 • — застосування застарілих технологій (наприклад, технології лікування на курортах);
 • — низький рівень прибутку внаслідок...;
 • — незадовільний рівень менеджменту;
 • — поганий контроль за виконанням розпоряджень;
 • — програш конкурентам;
 • — відсталість в інноваційних процесах;
 • — недостатня розмаїтість пропонованих турів;
 • — погана матеріальна база;
 • — невелика кількість готелів;
 • — незадовільний імідж на туристичному ринку;
 • — слабкі маркетингові навички персоналу на підприємствах турбіз-несу;
 • — відсутність достатнього фінансування туристичних проектів;
 • — інше.

Зовнішні фактори

Сприятливі можливості:

 • — робота з додатковими групами споживачів;
 • — входження на нові туристичні ринки або сегменти ринку;
 • - розширення асортименту продуктів (турів, готельних послуг) для задоволення ширшого кола споживачів;
 • — диференційованість туристичної продукції;
 • - здатність регіону швидко перейти до більш вигідних стратегічних груп;
 • — упевненість відносно регіонів-суперників;
 • — швидке зростання ринку;

Загрози:

 • — поява нових конкурентів;
 • — збільшення обсягу продажу аналогічних турів або послуг, пропонованих регіонами-конкурентами;
 • — повільне зростання ринку;

_несприятлива податкова політика в сфері туризму з боку держави;

 • — зміна потреб і смаків туристів-споживачів;
 • — інше:

Отже проаналізувавши фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, можна виділити переваги та недоліки туристичного регіону й країни. Переваги служать базою, на яку туристичний регіон спирається в своїй конкурентній боротьбі, яку він повинен розширювати і зміцнювати. Особливу увагу варто приділяти аналізові слабких сторін та поступово ліквідовувати неефективні напрямки діяльності.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Що таке "менеджмент у туризмі"?
 • 2. Які визначення менеджменту в туризмі Ви знаєте?
 • 3. Які види менеджменту застосовують у туризмі?
 • 4. У чому проявляється специфіка менеджменту в туристичній інду. стрії?
 • 5. Перелічіть форми управління в готельному бізнесі.
 • 6. Які фактори зовнішнього середовища впливають на туристичну діяльність регіону?
 • 7. Які фактори внутрішнього середовища найбільш важливі для р03. витку туристичної діяльності регіону або країни?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >