< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Здійснення видатків фондами соціального страхування

Обслуговування позабюджетних фондів здійснюється органами казначейства відповідно до встановлених порядків проходження коштів відповідних фондів. Єдиного порядку казначейського обслуговування коштів державних позабюджетних фондів не розроблено. Абстрагуючись від деталей, окреслимо спільні ознаки, характерні для процесу проходження коштів на здійснення видатків усіх фондів.

Для обліку надходжень та здійснення видатків Фондам в органах казначейства відкриваються небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" Плану рахунків бухгалтерського обліку державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119.

Рахунки Фондам відкриваються відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758. Рахунки державних цільових фондів мають свою систему кодування, складаються із 14 знаків і відкриваються засобами програмного забезпечення

Окремо відкриваються рахунки для:

- здійснення соціальних виплат платникам страхових внесків (роботодавцям та застрахованим особам) для проведення необхідних заходів щодо виплат пенсій, надання допомог, підвищення кваліфікації кадрів тощо; - проведення видатків на утримання та забезпечення діяльності центрального апарату та територіальних органів відповідних фондів. Видатки здійснюються фондами в межах наявного залишку коштів на їх рахунках. Перерахування коштів та проведення оплати витрат з рахунків фондів здійснюється органами казначейства відповідно до поданих платіжних доручень, підготовлених фондами. При цьому до органів казначейства не подаються підтверджуючі документи на здійснення видатків, оскільки відповідальність за використання коштів несуть фонди.

Обслуговування відкритих в органах казначейства рахунків Фондів здійснюється на підставі договорів, укладених між відповідними фондами - з одного боку, Казначейством України та його територіальними органами - з другого.

Для повного і своєчасного забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Фонд, проведення соціальних виплат платникам страхових внесків встановлюється наступний порядок проходження коштів на його рахунках.

Здійснення соціальних виплат платникам страхових внесків

Для зарахування коштів Фондам соціального страхування та їх територіальним органам у центральному апараті та головних управліннях казначейства відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів".

Після здійснення Казначейством розподілу коштів єдиного соціального внеску, які надійшли на рахунок Пенсійного фонду 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування", суми, що підлягають зарахуванню до відповідних фондів, щоденно у регламентованому режимі акумулюються на видаткові рахунки Фондів, відкриті в Казначействі України за балансовими рахунками 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів". З цих рахунків здійснюється перерахування коштів:

- на видаткові рахунки 3717, відкриті в органах казначейства, для проведення соціальних виплат з фонду соціального страхування на випадок безробіття і фонду від нещасних в випадків на виробництві та професійних захворювань; - на рахунки 2560, відкриті в установах банків для фінансування на відшкодування матеріального забезпечення страхувальникам з фонду тимчасової втрати працездатності.

Для здійснення витрат Фонди та їх територіальні органи подають органам казначейства платіжні доручення у паперовій та електронній формах в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків, а також реєстр платіжних доручень. Платіжні доручення перевіряються органам казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і наявності печаток.

Платіжне доручення не приймається органом казначейства та повертається не пізніше наступного робочого дня Фондам та їх територіальним органам без виконання у разі:

  • - відсутності або недостатності коштів на відповідному рахунку;
  • - неправильного заповнення реквізитів чи не заповнення хоча б одного з реквізитів та недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;
  • - неподання або подання неповного переліку документів щодо здійснення процедури закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти відповідно до законодавства тощо.

На підставі платіжних доручень відповідних Фондів та їх територіальних органів Казначейство України перераховує кошти на рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства, для подальшого розподілу на здійснення видатків територіальними органами Фонду. Отримані кошти розподіляються згідно з затвердженими кошторисами та фактичною потребою.

Органи казначейства на підставі платіжних доручень, підготовлених територіальними органами відповідних Фондів, проводяться перерахування коштів соціальних виплат платникам страхових внесків на рахунки, відкриті їм в установах банків, або через підприємства поштового зв'язку.

Що стосується Пенсійного фонду, то кошти єдиного соціального внеску, які надійшли на рахунок 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування", відкритий для нього у Казначействі України, перераховуються на рахунок 2560 "Державні позабюджетні фонди" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, відкритий йому у ПАТ "Державний ощадний банк України". З цього рахунку кошти перераховуються на аналогічний рахунок 2560, відкритий територіальним органам Пенсійного фонду в установах (відділеннях та філіях) Ощадбанку на обласному та районному рівнях на їх утримання та для фінансування пенсій та інших витрат, що відповідно до законодавства здійснюються з Фонду.

Після проведення операцій на рахунках Фондів наступного робочого дня органи казначейства надають їх представникам виписки з рахунків та додають до них реєстри розрахункових документів.

Повернення помилково та надміру зарахованих коштів на рахунки відповідних Фондів здійснюється органами казначейства на підставі платіжних доручень, підготовлених виконавчими дирекціями Фондів та її територіальних органів.

Розрахунково-касове обслуговування Фондів та їх територіальних органів здійснюється органами казначейства відповідно до умов укладених між ними договорів.

Порядок проходження коштів для здійснення видатків фондами державного соціального страхування через рахунки, відкриті їм в органах казначейства, наведено на рисунку 12.2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >