< Попер   ЗМІСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Ангелин Д. Наше дело - праворукое // Бизнес. - 2005. - № 28 (11 июля). - С. 69-71.
 • 2. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. - Донецьк: 2002. - 562 с.
 • 3. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Монографія. - Донецьк: Дон. ун-т ім. М. Туган-Барановського, 2003. - 149 с.
 • 4. Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2006. - 496 с.
 • 5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 327 с.
 • 6. Голубков Е. П. Изучение потребителей // Маркетинг в России и за рубежом. - 1998. - № 5.
 • 7. Голубков Е. П. Проектирование элементов комплекса маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - № 2.
 • 8. Громова О., Морозова И. Использование архетипов в брендинге // Маркетинг и реклама. - 2006. - № 3 (115) (март). - С. 40-44.
 • 9. Домнин В. Где у потребителя "кнопка"? // Антикризисный менеджмент. - 2005. - № 10. - С. 23-29.
 • 10. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - М.: ЧеРо, 1997. - 344 с.
 • 11. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 704 с.
 • 12. Зозульов А. В. Поведение потребителей: Учебное пособие. - К.: Знания, 2004. - 364 с.
 • 13. Ильин В. И. Поведение потребителей. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 224 с.
 • 14. Иванова Р. X. Поведение потребителей: Учебное пособие. - X.: ИД "ИНЖЭК", 2003. - 120 с.
 • 15. Конспект лекцій з курсу "Теорія мотивації" / Укладач О. В. Прокопенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - 171 с.
 • 16. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1200 с.
 • 17. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг // www.my-market.ru
 • 18. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 976 с.
 • 19. Маркетинг: Підручник / Руделіус В., Азарян О. М., Виноградов О. А. та ін: Ред. - упор. Сидоренко О. І., Редько П. С. - К.: Навч.-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. - 422 с.
 • 20. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.
 • 21. Організаційна поведінка: Навч.-метод. посібник для самост. ви-вч. дисц. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - 249 с.
 • 22. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2004. - 228 с.
 • 23. Соломон М. Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке: Пер. с англ. - СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2003. - 784 с.
 • 24. Статт Д. Психология потребителя - СПб.: Питер, 2003. - 446 с.
 • 25. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. - М.: ЭКМОС, 1997 - 224 с.
 • 26. ФионикД. Исчезающий средний класс // Бизнес. - 2003. - № 13 (31 марта). - С. 80-85.
 • 27. Шафалюк О. К. Поведінка споживачів: Курс лекцій. - К.: КНЕУ, 2003. - 68 с.
 • 28. Шинкаренко И. Мантры и смертные грехи маркетинга. - Эксперт: Украинский деловой журнал. - 2006. - № 23 (12-18 июня). - С. 34-38.
 • 29. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - 2-ге видання, стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Відповіді на запитання кросворду

По горизонталі:

1. Еббінгауз. 3. Ставлення. 9. Потреба. 10. Моделювання. 11. Витіснення. 12. Регресія. 13. Постмодернізм. 16. Проекція. 17. Емоція. 18. Закупівля. 19. Стимул. 20. Клас. 24. Усвідомлення. 27. Тат. 28. Стриманість. 31. Споживання. 32. Аніма. 35. Увага. 37. Фрейд. 39. Забування. 41. Розуміння. 42. Субкультура. 43. Відтворення. 46. Анімус. 48. Сміт. 49. Споживач. 50. Почуття. 52. Пригадування. 53. Вибірковість. 55. Культура. 56. Впізнавання. 58. Експеримент. 59. Спостереження. 60. Тест.

По вертикалі:

2. Веблен. 4. Бренд. 5. Мотивація. 6. Персона. 7. Інтерпретати-візм. 8. Біхевіоризм. 9. Підсвідомість. 14. Реакція. 15. Залучення. 21. Логотип. 22. Статус. 23. Сублімація. 25. Дисонанс. 26. Забування. 29. Тінь. 30. Засвоєння. 33. Індивідуальність. 36. Архетип. 44. Обмін. 45. Контакт. 47. Покупка. 51. Скіннер. 52. Пошук. 54. Атрибут. 57. Поступливість.

 
< Попер   ЗМІСТ