< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відгук. Рецензія

Відгук - документ, який містить висновки уповноваженої особи або установи щодо запропонованих на розгляд наукових праць, вистав, фільмів, творів мистецтва тощо.

Реквізити відгуку*.

 • 1. Назва виду документа.
 • 2. Заголовок, що містить:
  • o назву роботи;
  • o прізвище, ім'я, по батькові її автора;
  • o рік написання;
  • o кількість сторінок.
 • 3. Текст, що містить:
  • o вступ (загальна характеристика роботи, її актуальність);
  • o стислий виклад змісту роботи;
  • o критичні зауваження;
  • o висновок з пропозиціями.
 • 4. Посада, підпис уповноваженої особи, розшифрування підпису.
 • 5. Дата укладання.
 • 6. Печатка.

Зразок відгуку

ВІДГУК на дисертаційну роботу (прізвище, ім'я, по батькові автора, назва роботи), подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (шифр, назва спеціальності)

В українській літературі порубіжжя століть було виявлено декілька парадигм осягнення світу, зокрема неоромантизм і модернізм, символіка й символізм, реалізм (класичний і новітній), експресіонізм та імпресіонізм. Ці питання досі викликають дискусії, потребують новизни методологічних підходів.

(Автор) виявила гідну науковця, котрий шукає істину, працелюбність, наполегливість і обдарованість. Як наслідок - добре знання праць попередників, шанобливе ставлення до них, але водночас достатньо виявлені оригінальні і кут зору, і спосіб мислення. Це виражається у прагненні "докопатися" до мікрочастин та праглибин художніх творів, специфіки естетичного сприйняття та вираження життєвих реалій, і в постійному намаганні зобразити літературу порубіжжя століть як цілісність, попри її різнобарвність та суперечливість...

Дисертація - це завжди образ дослідника. (Автор) переконливо виявляє не тільки схильність до літературознавства сучасного типу, а й надзвичайно важливий синтез аналітика з митцем; вона сприймає синтезований матеріал на рівні об'єктивно існуючих творів та явищ і на рівні суб'єктивного художнього світосприйняття...

Здійснена робота має вагоме значення для розв'язання актуальних завдань сучасного українського літературознавства та літературної критики, одним Із яких є узгодження індивідуально-авторських трактувань традиційної символіки. Цінність дослідження полягає в обґрунтуванні й подальшому розробленні новітніх принципів вивчення поетики символу, вдосконаленні методики аналізу літературного твору. Результати роботи можуть бути використані у викладанні шкільних і вузівських курсів як додатковий проблемний та ілюстративний матеріал із історії української літератури та українознавства.

Робота (автор) - змістовне, самостійне й оригінальне дослідження, в якому вперше на великому текстуальному матеріалі здійснено комплексний аналіз символічної картини світу творчості українських новелістів. Дисертація відповідає вимогам ВАК України до кандидатських дисертацій, засвідчує високу професійну підготовку дослідниці, тому є всі підстави допустити її до прилюдного захисту та присудити авторці науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Науковий керівник -

(посада, науковий (підпис)

ступінь, вчене звання) (прізвище, ініціали)

заключну частину (висновки рецензента).

 • 4. Підпис та посада рецензента.
 • 5. Дата.

За потреби підпис засвідчують печаткою або спеціальним штампом у відділі з питань роботи з особовим складом (канцелярією) установи, в якій працює рецензент.

Зразок рецензії

РЕЦЕНЗІЯ. В.І. СМОЛЯР "ФІЗІОЛОГІЯ ТА ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ" К.: Здоров'я, 2000. - 332 с.

Наука про харчування завжди впливала на технологію харчових продуктів. У зв'язку з цим стає очевидною необхідність вивчення цієї дисципліни майбутніми фахівцями у харчовій промисловості. Лише глибокі знання фізіології та гігієни харчування дадуть змогу зрозуміти суть процесів, що відбуваються в організмі людини при споживанні нею харчових продуктів і критично підійти до вибору технологічних режимів оброблення та перероблення сировини, більш раціонального ЇЇ використання, умов зберігання харчових продуктів, щоб запобігти Тх псуванню. Тому видання цього підручника є вкрай необхідним.

Підручник "Фізіологія та гігієна харчування" підготовлено відомим фахівцем, професором В.І. Смоляром, згідно з типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Він складається з 4-х частин, присвячених фізіології харчування, харчовій і біологічній цінності різних харчових продуктів та Тх гігієнічній оцінці, основам експертизи харчових продуктів і їх спеціалізованих виробництв. Цим основним частинам підручника передують розділи, де викладено суть предмета і завдання фізіології та гігієни харчування, а також історія її розвитку. Підручник ілюстровано 50 таблицями й 20 малюнками.

У першій частині підручника приділено належну увагу нейрогуморальній системі регуляції організму людини та регу-

ляції споживання їжі, процесам травлення, ролі смакових і нюхових аналізаторів тощо. Далі автор висвітлює роль окремих харчових речовин, функції в організмі, наводить їх класифікацію, рослинні та тваринні джерела.

У частині II подано харчову й біологічну цінність різних груп харчових продуктів та їх гігієнічну оцінку. Значне місце в цьому розділі відведено характеристиці основних класів харчових добавок. Матеріал систематизовано у вигляді таблиць.

Значний інтерес представляє частина III, де вперше висвітлено питання розвитку та розмноження мікроорганізмів у харчових продуктах. У цій частині представлено симптоматику, охарактеризовано збудники, які викликають харчові отруєння згідно з сучасною їх класифікацією, а також причини отруєнь мікробного походження.

Частина IV присвячена основам гігієнічної експертизи продуктів та харчових виробництв, основам санітарного нагляду за будівництвом і реконструкцією підприємств харчової промисловості.

Усі розділи підручника підкріплені контрольними запитаннями, які допоможуть студентам засвоїти навчальний матеріал.

Підсумовуючи, слід зауважити, що підручник В.І. Смоляра буде необхідний не тільки студентам, а й корисний для фахівців, які займаються проблемами фізіології та гігієни харчування, оскільки багато розділів висвітлено по-новому, з урахуванням останніх досягнень науки про харчування.

Рецензент

доктор медичних наук П.О. Карпенко

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >