< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реалізація матеріалів перевірок і ревізій

Підсумки проведених перевірок, ревізій, як правило, розглядаються на засіданні колегії Рахункової палати у вигляді звітів. Порядок складання, заслуховування звітів та вимоги до названих документів регулюються нормами регламенту Рахункової палати.

Постанови та висновки колегії Рахункової палати, що приймаються та затверджуються за результатами розгляду звіту, направляються об'єктам, які перевірялися, для відповідного реагування і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, завданих державі, та притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

Постанови та висновки колегії Рахункової палати повинні бути розглянуті в установлений нею термін, але не пізніше 15 календарних днів з дня їх отримання. Про заходи реагування на отримані постанови і висновки колегію Рахункової палати повідомляють негайно.

Про наслідки розгляду на колегії Рахункової палати результатів перевірок, ревізій про факти порушення закону, а також заподіяння шкоди державі, привласнення грошових або матеріальних ресурсів Рахункова палата інформує Верховну Раду України або її комітети. Така інформація подається в письмовій формі в термін, установлений колегією Рахункової палати.

У разі виявлення під час проведення контрольних заходів фактів порушення чинного законодавства Рахункова палата надсилає листи Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади щодо потреби притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні чинного законодавства України та завданні матеріальної шкоди інтересам держави.

У разі виявлення під час проведення перевірок, ревізій фактів привласнення коштів Державного бюджету України, інших матеріальних цінностей, а також виявлення фактів корупції та інших зловживань, пов'язаних з використанням зазначених коштів і за скоєння яких передбачено притягнення до кримінальної відповідальності, за рішенням колегії Рахункової палати матеріали перевірок, ревізій передаються до Генеральної прокуратури України у визначеному порядку.

У разі безпідставної відмови в порушенні кримінальної справи, прийняття постанови про закриття кримінальної справи, порушеної за матеріалами проведених контрольних заходів, Рахункова палата оскаржує це рішення в порядку, установленому чинним законодавством.

У разі невиконання посадовими особами об'єктів перевірок, ревізій установлених законодавством України вимог щодо збереження, використання об'єктів державного майна бо несвоєчасної сплати до Державного бюджету України коштів, отриманих від розпорядження та управління майном, що є об'єктами права державної власності, у зв'язку з чим державі або юридичним особам заподіяні матеріальні збитки, колегія Рахункової палати порушує питання перед керівником цього об'єкта або органами прокуратури про подання цивільних позовів до винних посадових осіб і сама вживає заходів, передбачених чинним законодавством.

Директори департаментів разом з керівниками інших структурних підрозділів Рахункової палати здійснюють контроль за результатами розгляду результатів перевірок, ревізій уповноваженими органами та установами в межах і в спосіб, які передбачені Законом України "Про Рахункову палату", іншими актами чинного законодавства, Інструкцією про порядок проведення перевірок, ревізії Рахунковою палатою.

Якщо вжитими заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, то посадові особи Рахункової палати, які проводили перевірки, ревізії, готують керівництву перевіреного об'єкта за підписом Голови Рахункової палати вимогу про усунення виявлених порушень та вжиття заходів щодо притягнення посадових осіб, винних у невиконанні або неналежному виконанні законних вимог Рахункової палати, до відповідальності на підставах, у межах та в спосіб, які визначені чинним законодавством, або вживають інших заходів впливу, передбачених чинним законодавством.

Департаменти, відповідальні за проведення перевірок, ревізій, систематично вивчають та узагальнюють матеріали перевірок, ревізій і на підставі цього вносять пропозиції до колегії Рахункової палати, а при потребі - інформацію до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення актів чинного законодавства, організації проведення перевірок, ревізій, усунення причин і умов, що призвели до порушень чинного законодавства.

Контроль за реалізацією рішень колегії Рахункової палати щодо проведених контрольних заходів здійснюється відповідно до порядку супроводження документів, надісланих органам державної влади за рішенням колегії Рахункової палати. Супроводження матеріалів перевірок, ревізій, направлених до Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів, здійснює департамент правового забезпечення діяльності Рахункової палати.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Мета та основні завдання перевірок і ревізій Рахунковою палатою.
 • 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи Рахунковою палатою.
 • 3. Предмет, об'єкти та суб'єкти перевірок і ревізій Рахунковою палатою.
 • 4. Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб Рахункової палати при проведенні ревізій і перевірок.
 • 5. Перевірка Рахунковою палатою правильності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів.
 • 6. Перевірка Рахунковою палатою використання коштів Державного бюджету України та загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів.
 • 7. Перевірка Рахунковою палатою касового та фактичного виконання бюджету.
 • 8. Перевірка Рахунковою палатою використання коштів Державного бюджету України підприємствами і установами.
 • 9. Перевірка Рахунковою палатою використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України.
 • 10. Перевірка Рахунковою палатою використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок.
 • 11. Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань, що застосовуються Рахунковою палатою.
 • 12. Типові порушення фінансової дисципліни, незаконного та нецільового витрачання бюджетних коштів і коштів позабюджетних.
 • 13. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю Рахунковою палатою.
 • 14. Реалізація Рахунковою палатою матеріалів перевірок і ревізій.

Рекомендована література за розділом 12

Основна література

 • 1. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 р. № 315/96-ВР.
 • 2. Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізії Рахунковою палатою. Затв. Постановою Колегії Рахункової Палати від 3.12.99 р. № 25-1.

Додаткова література

 • 3. Крисюк В.І., Каленський МММ, Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організація бюджетної сфери: Навч. посібник. - К.: Вид-во Єв-роп.унів-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000.
 • 4. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. - К.: ТОВ "НІОС", 1998.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >