< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування

Активи ІСІ у формі цінних паперів мають обліковуватись на рахунку у цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем.

Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи. Кожен ІСІ повинен мати тільки одного зберігача.

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Важливою вимогою є те, що посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслуговування ІСІ.

Також зберігачу забороняється використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов'язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, встановленому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ.

Крім того, на зберігача покладається здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами.

Про результати перевірки зберігач повідомляє наглядову раду корпоративного інвестиційного фонду або компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку. Про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ, порушують регламент ІСІ або суперечать законодавству зберігач зобов'язаний проінформувати ДКЦП та ФР.

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а той, в свою чергу, не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування ІСІ та Законом України Про інститути спільного інвестування. Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ або компанії з управління активами діями (бездіяльністю) зберігача згідно з законом.

Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування

Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:

  • - опублікування в офіційних друкованих виданнях ДКЦП та ФР;
  • - оприлюднення в інший спосіб відповідно до нормативно-правових актів ДКЦП та ФР;
  • - надання документів ДКЦП та ФР.

Компанія з управління активами ІСІ закритого типу повинна подавати ДКЦП та ФР річні звіти про результати діяльності такого ІСІ. Диверсифіковані ІСІ повинні подавати ДКЦП та ФР звіти про результати діяльності за півріччя та опублікувати їх. Звіти ІСІ, цінні папери яких були приватно розміщені, надсилаються безпосередньо інвесторам.

Опублікування та оприлюднення інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ІСІ.

Компанія з управління активами та торговець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та змінах до них.

Обсяг, порядок та строки оприлюднення інформації встановлюються

ДКЦП та ФР.

Інформація про діяльність ІСІ подається ДКЦП та ФР у наступних випадках:

  • - реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;
  • - реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої та наступних емісій;
  • - звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;
  • - повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;
  • - перевірок ДКЦП та ФР діяльності ІСІ.

Обсяг, порядок та строки подання зазначених документів встановлюються

ДКЦП та ФР.

Будь-які рекламні матеріали, що стосуються діяльності конкретного ІСІ, які планується розповсюдити, затверджуються компанією з управління активами, яка здійснює управління активами такого ІСІ, та подаються до ДКЦП та ФР. Реклама цінних паперів ІСІ повинна зазначати наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання. Комісія у встановленому законодавством порядку може делегувати повноваження щодо погодження рекламних матеріалів саморегулівній організації, яка об'єднує компанії з управління активами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >