< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз рядів розподілу

 • 5.1. Яка з перелічених відповідей виходить за межі видів рядів розподілу?
 • - Атрибутивні, варіаційні.
 • - Дискретні.
 • - Інтервальні.

* Структурні.

5.2. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються дискретні варіаційні ряди?

* Полігон .

 • - Гістограма.
 • - Кумулята.
 • - Огіва.
 • 5.3. Як класифікуються ряди розподілів за формами їх графіків?
 • - Гістограма.
 • - Кумулята.

* Одновершинні і багато вершинні.

 • - Гостровершинні і похиловершинні.
 • 5.4. Які за видом графіків форм розподілу не вивчає математична статистика?
 • - Одновершинні.

* Багатовершинні.

 • - Помірноасиметричні.
 • - Крайньоасиметричні .
 • 5.5. Назвати складові елементи статистичних рядів розподілу.
 • - Варіанта, частість.
 • - Частота, частість.
 • - Частість.

* Варіанта і частота.

 • 5.6. За допомогою якого виду графіків рядів розподілу зображуються інтервальні варіаційні ряди?
 • - Полігон.

* Гістограма.

 • - Кумулята.
 • - Огіва.
 • 5.7. За які межі не повинно виходити число інтервалів при визначенні їх кількості через корень квадратний з обсягу вибірки?
 • - 3 - 15.
 • - 5 - 30.

* 5 - 20.

 • - 10 - 20.
 • 5.8. На яку кількість інтервалів розподіляють статистичну сукупність при невеликій її кількості (до 30 одиниць спостереження?)

* Три.

 • - Чотири.
 • - П'ять.
 • - Сім.
 • 5.9. Який показник характеризує абсолютну міру варіації ознаки в статистичній сукупності?
 • - Розмах варіації;

* Середнє квадратичне відхилення;

 • - Середній квадрат відхилення;
 • - Коефіцієнт варіації.
 • 5.10. Назвати практичну значимість центрального моменту третього порядку
 • - Характеризує міру варіації;
 • - Характеризує однорідність сукупності;

* Використовується для характеристики асиметрії розподілу;

 • - Використовується для характеристики гостровершинності розподілу.
 • 5.11. Назвати практичну значимість центрального моменту четвертого порядку.
 • - Характеризує міру варіації;
 • - Характеризує однорідність сукупності;
 • - Використовується для характеристики асиметрії розподілу;

* Використовується для характеристики гостровершинності розподілу.

Аналіз подібності розподілів

 • 6.1. Знайти правильне визначення статистичної оцінки.
 • - Узагальнююча характеристика.
 • - Будь - який вид середньої величини.

* Метод суджень про числові значення параметрів розподілу генеральної сукупності по вибіркових даних .

 • - Метод суджень про результати одержаних вибіркових характеристик на підставі довірчої ймовірності.
 • 6.2. Як називається в статистиці наближене значення параметра генеральної сукупності, одержане за результатами вибірки?
 • - Довірчий інтервал.
 • - Одиниця вибірки.
 • - Вибіркова характеристика.

* Статистична оцінка.

6.3. Якими властивостями повинна бути наділена статистична оцінка, щоб вона була максимально наближена до генеральної характеристики?

* Незміщеність, ефективність, спроможність, достатність .

 • - Незміщеність, ефективність, вірогідність.
 • - Незміщеність, істотність.
 • - Вірогідність.
 • 6.4. Як називається статистична оцінка середньої, якщо вибіркове її значення відповідає генеральному значенню?
 • - Ефективна.
 • - Спроможна.

* Незміщена.

 • - Достатня.
 • 6.5. Яка статистична оцінка зумовлює повноту охоплення всієї вибіркової інформації, тобто є вичерпною?
 • - Ефективна.
 • - Спроможна.
 • - Незміщена.

* Достатня.

 • 6.6. Яка з зазначених нижче оцінок не є точковою оцінкою?
 • - Середня арифметична.
 • - Середня квадратичне відхилення.

* Границі інтервалу генеральної середньої.

 • - Кількість елементів в групі генеральної сукупності.
 • 6.7. Як називається доведена ймовірність того, що помилка вибірки не перевищить деяку задану величину ?
 • - Поріг імовірності.

* Довірча ймовірність.

 • - Рівень істотності.
 • - Рівень вірогідності.
 • 6.8. Як називаються границі, в яких із заданою ймовірністю може знаходитися генеральна характеристика?
 • - Істотні інтервали.
 • - Інтервальна різниця.
 • - Розмах варіації.

* Довірчі інтервали.

6.9. В яких з перелічених випадків використовується наведена формула:

Р(і) = -^= 1 ~е ~ йі ? у!2л -і

* При відсутності стандартних таблиць інтервалу ймовірностей.

 • - При визначенні граничної помилки.
 • - При визначенні рівня ймовірності, середня генеральної.
 • - При визначенні рівня ймовірності, коли невідоме нормоване відхилення
 • 6.10. Як називається довірчий інтервал, коли розраховується лише значення ознаки, які перевищують (або не перевищують) значення шуканого параметра?

* Односторонній довірчий інтервал.

 • - Двосторонній довірчий інтервал.
 • - Довірчий інтервал.
 • - Інтервальна різниця.
 • 6.11. Які закони розподілу вважаються класичними по відношенню до інших ?
 • - Біноміальний, нормальний, Ст'юдента.

* Біноміальний, нормальний, Пуассоновий.

 • - Нормальний, Пірсона.
 • - Нормальний, Ст'юдента, Пірсона.
 • 6.12. На якому законі ґрунтується переважна більшість статистичних методів дослідження?
 • - Фішера-Спедекора.
 • - Ст'юдента.
 • - Пірсона.

* На нормальному.

 • 6.13. Як називається теоретичний розподіл, до якого прямує емпіричний розподіл при п -" ю ?
 • - Класичний розподіл
 • - Умовний розподіл.

* Закон розподілу.

 • - Стандартний розподіл.
 • 6.14. Яким вченим відкритий закон нормального розподілу?
 • - Бернулі
 • - Фішером.
 • - Ст'юдентом.

* Гауссом.

 • 6.15. Яким вченим зроблено відчутний теоретичний вклад у розробку нормального закону?
 • - Пуассоном.

* Лапласом.

 • - Пірсоном.
 • - Фішером.
 • 6.16. Якими математичними параметрами визначається нормальний розподіл?

* х а

 • - хі а2 -
 • - <г. 1
 • - хч.
 • 6.17. Які статистичні характеристики зумовлюють форму і положення нормальної кривої?
 • - Середня.
 • - Середнє квадратичне відхилення.

* Середня і середнє квадратичне відхилення.

 • - Дисперсія і середнє лінійне відхилення.
 • 6.18. При якому розподілі середня арифметична, мода і медіана будуть рівні між собою?

* При нормальному симетричному.

 • - При помірно асиметричному.
 • - При асиметричному.
 • - При крайньоасиметричному.
 • 6.19. Яке спостерігається співвідношення між середньою арифметичною, модою і медіаною при симетричному нормальному розподілі?
 • - Середня арифметична більша за моду і медіану.
 • - Середня арифметична менша за моду, більша за медіану.

* Середня арифметична, мода і медіана рівні між собою.

 • - Середня арифметична менша за моду і медіану.
 • 6.20. Як називається крива нормального розподілу, коли х =0 і ст=1?
 • - Теоретичною.
 • - Канонічною.
 • - Логарифмічною.

* Нормованою.

 • 6.21. При обчислені теоретичних частот, яку кількість нечисленних частот прийнято об'єднувати?
 • - До 7.
 • - До 6.

* До 5.

 • - До 4.
 • 6.22. При якому абсолютному розмірі відношення коефіцієнта асиметрії до своєї середньоквадратичної помилки робиться висновок про невідповідність емпіричного розподілу характеру нормального розподілу?
 • - >2.

* >3.

 • - >1.
 • - >0,5.
 • 6.23. Яким правилом користуються на практиці при дослідженні сукупності на предмет її узгодження з нормальним законом?
 • - Правилом складання дисперсії.

* Правилом 3 сигм.

 • - Правилом золотого перетину.
 • - Правилом розкладання дисперсії.
 • 6.24. В яких сферах людської діяльності зустрічаються розподіли, близькі до нормального, найрідше?
 • - У техніці.
 • - У біології.

* В економіці.

 • - В астрономії.
 • 6.25. Яке з названих нижче положень виходить за межі аспектів застосування нормального розподілу?
 • - Визначення ймовірності конкретного значення ознаки.
 • - Оцінка статистичних параметрів.
 • - При визначенні довірчого інтервалу.

* При визначенні чисельності вибірки.

 • 6.26. Від яких статистичних характеристик залежить імовірність значення X в сукупності з розподілом Ст'юдента ?
 • - XX
 • - П, х .

* п, X.

 • - V, х.
 • 6.27. При яких умовах розподіл Ст'юдента наближається до нормального?
 • - При зменшенні чисельності вибірки.

* При збільшенні чисельності вибірки.

 • - При збільшенні середнього квадратичного відхилення.
 • - Прип > 15.
 • 6.28. Як називається критерій, розроблений К.Пірсоном для з'ясування відповідності певного закону розподілу вибраного для відображення досліджуваного ряду розподілу ?
 • - Критерій Фішера.

* Хі-квадрат критерій.

 • - Критерій Ст'юдента.
 • - Критерій Бартлета.
 • 6.29. При яких змінах чисельності вибірки розподіл Хі -квадрат переходить у нормальний?

* При збільшенні.

 • - При зменшенні.
 • - При збільшенні або зменшенні.
 • - При п > 15.
 • 6.30. За якою з наведених формул розраховується Хі-квадрат критерій?

х2 =у ("і ~ )2

* пт

^2 =у (", ~ "Т )

- ПІ

П,

^2 =у (", ~ "Т )

 • - Пі
 • 6.31. Як називають критерій розподілу, для визначення якого знаходиться співвідношення факторної і залишкової дисперсії?
 • - Пірсона.
 • - Ст'юдента.

* Фішера.

 • - Лапласа.
 • 6.32. Як називають кількість одиниць спостереження, здатних приймати будь-які (вільні) значення, що не змінюють середньої величини, тобто, загальної їх характеристики?
 • - Вибіркова сукупність.
 • - Мала вибірка.

* Число ступенів вільності.

 • - Велика вибірка.
 • 6.33. Чи вирішує мала вибірка типові завдання: оцінка середньої ; визначення довірчих інтервалів генеральної середньої; оцінка різниць двох вибіркових середніх; оцінка середньої різниці?

* Вирішує.

 • - Не вирішує.
 • 6.34. Для якої за обсягом вибірки розподіл Ст'юдента вважається точним?
 • - Для малої.
 • - Для великої.

* Для будь-якої.

 • - Для вибірки з п >20.
 • 6.35. В яких вибірках підлягає статистичній оцінці різниця середніх? * У малих незалежних.
 • - У малих.
 • - У великих.
 • - У залежних.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >