< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розділ 12. Страхування цивільної відповідальності.

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • 12Л. Необхідність, зміст і структура страхування цивільної відповідальності.
 • 12.2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 • 12.3. Страхування професійної відповідальності.
 • 12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки.
 • 12.5. Страхування інших видів відповідальності.

Необхідність, зміст і структура страхування цивільної відповідальності

Страхування відповідальності - це галузь страхування, предметом якої є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди юридичній чи фізичній особі або її майну. Шкода, заподіяна третім особам, може бути наслідком діяльності чи бездіяльності страхувальника.

Об'єктивна необхідність запровадження страхування цивільної відповідальності зумовлена тим, що: по-перше, особа, яка завдала збитки іншій особі (особам), повинна за законом чи рішенням суду відшкодувати їх; по-друге, в сучасних умовах заподіяні третім особам збитки можуть бути такими значними, що винуватцю не вистачить і життя, щоб їх відшкодувати.

Цивільна відповідальність має майновий характер і пов'язана з компенсацією шкоди. Цивільне право ґрунтується на презумпції вини, тобто на припущенні, що страхувальник вважається винним у збитках, спричинених внаслідок страхової події доти, доки не буде доведена його невинність.

Як правило, відповідальність на страхувальника за спричинені збитки третім особам накладається після доведення наявності його вини. Проте часом законодавство не звільняє страхувальника від відповідальності навіть тоді, коли шкода була заподіяна не з його вини, а у зв'язку з дією непереборної сили. Наприклад, Повітряний кодекс України передбачає відповідальність страхувальника (перевізника) за шкоду, завдану пасажирам під час старту, польоту чи посадки літака навіть у випадку дії непереборної сили.

Необхідно зазначити, що шкода, заподіяна страхувальником, може бути спричинена як правомірними, так і протизаконними його діями. Збитки, заподіяні протиправними діями страхувальника, підлягають відшкодуванню в усіх випадках.

Збитки, заподіяні правомірними діями страхувальника, відшкодовуються у випадках, передбачених законом (розподіл збитків за загальною аварією).

Договір з приводу страхування цивільної відповідальності повинен містити: перелік страхових ризиків, ліміт відповідальності, страхові тарифи та обов'язково обмеження щодо зобов'язань страхового покриття.

Наявність поліса зі страхування відповідальності гарантує відшкодування збитків постраждалим від діяльності чи бездіяльності страхувальника страховиком і не залежить від платоспроможності страхувальника, який звільняється від компенсації спричинених ним збитків на суму страхового відшкодування. Оскільки суми збитків можуть бути катастрофічними, законодавець не може вводити обов'язкове страхування відповідальності в усіх випадках, завдаючи тим самим збитків іншим особам, не причетним до спричиненої шкоди. Тому введення обов'язкового страхування відповідальності обмежується лише випадками з екстремально високими збитками. Інші випадки підлягають страхуванню на добровільних засадах.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (ст. 7) до обов'язкових видів страхування відповідальності відносить:

 • o страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
 • o страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
 • o страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього виду страхування визначаються спеціальним законом України);
 • o страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи поже-жовибухонебезпечні об'єкти та суб'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та сані-тарно-епідеміологічного характеру;
 • o страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
 • o страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
 • o страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
 • o страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
 • o страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
 • o страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
 • o страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
 • o страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
 • o страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
 • o страхування відповідальності морського судновласника;
 • o страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи.

Добровільно можуть бути застрахованими ті види відповідальності, що не охоплені обов'язковим страхуванням. Для того щоб реалізувати страхування відповідальності, необхідні зацікавленість суспільства та бажання страховика, здатного взяти на себе відповідальність за відшкодування збитків.

Отже, страхування відповідальності передбачає можливість завдання шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким за законом або за рішенням суду роблять відповідні виплати, що тією чи іншою мірою компенсують збитки.

Договір страхування відповідальності, укладений страхувальником і страховою компанією, захищає насамперед інтереси страхувальника від фінансових витрат, які можуть бути покладені на нього законом або судом у зв'язку з заподіяними ним збитками третій особі. Отже, страхування відповідальності як явище і як послуга страхового ринку виникло передовсім з метою захисту інтересів потенційних заподіювачів збитків.

З іншого боку, система страхування відповідальності захищає інтереси третіх осіб, оскільки винна в заподіянні збитків особа може виявитись неспроможною відшкодувати спричинені нею збитки.

Страхування відповідальності має певні особливості порівняно з майновим та с особовим страхуванням:

 • o третьою стороною (третьою особою) можуть бути будь-які не обумовлені наперед особи;
 • o попередньо не встановлюються страхова сума та застрахований.

Ці особливості пов'язані з тим, що і те, й інше виявляється тільки з настанням страхового випадку в разі заподіяння збитків третій особі.

Окрім того, заподіяння збитків третім особам з боку страхувальника може не збігатися в часі з їх виявленням, що впливає на вибір типу договору страхування відповідальності.

Договори страхування відповідальності укладаються, як правило, на підставі страхової події, наслідком реалізації якої є шкода, заподіяна третім особам. Оскільки час між завданням шкоди страхувальником і виявленням цієї шкоди може бути різним, у практиці страхування застосовують різні типи договорів:

 • - за умов незначного проміжку часу між заподіянням шкоди та її виявленням угода укладається на основі події (occurrencepolicy). За цим полісом страховик покриває не тільки ті збитки, що були заподіяні і виявлені в період дії договору, а й ті, які були заподіяні до початку дії договору, а виявились у період його дії, та ті, що були заподіяні в період дії договору, а стали очевидними після закінчення строку дії договору, але в межах встановлених строків позовної давності;
 • - за умови тривалого періоду між спричиненням шкоди та її виявленням (страхування відповідальності в проектній діяльності, у фармакології та ін.) поліси підписують на підставі позовів (claims-made policy)1.

Здійснюється страхування відповідальності:

 • o власників транспортних засобів;
 • o професійної;
 • o підприємця;
 • o інвестора;
 • o позичальника за неповернення кредитів;
 • o перевізника пасажирів та вантажів тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >