< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Основні поняття та терміни

Казначейство держави, казначейська система виконання І бюджету, учасники бюджетного процесу, розпорядники бюджетних коштів, бюджетний розпис, бюджетні асигнування, бюджетні зобов'язання, державні доходи, державні видатки, бухгалтерський облік виконання бюджетів, звітність про виконання бюджету, контрольні повноваження, єдиний казначейський рахунок, бюджетні рахунки, небюджетні рахунки.

Характеристика органів Державної казначейської служби україни

Розвиток казначейської системи виконання державного та місцевих бюджетів розпочався в 1995 р., коли Указом Президента України було створено Державне казначейство України, у 2010 р. перейменоване в Державну казначейську службу України (ДКС України). Державна казначейська служба як орган оперативного управління бюджетними коштами в єдиному центрі акумулює надходження до бюджету та здійснює платежі за видатками державного та місцевих бюджетів через систему рахунків, відкритих в органах казначейства, за допомогою безготівкового перерахування коштів.

У своєму розвитку Державна казначейська служба України пройшла відповідні етапи, що супроводжувалися перерозподілом виконання основних функцій казначейства як між банківською та фінансовою системами, галузевими міністерствами й відомствами, так і між підрозділами центрального апарату Міністерства фінансів, його місцевими фінансовими органами з подальшим зосередженням цих функцій в органах казначейства.

Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої влади. Її діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тому воно є учасником системи електронних платежів Національного банку України.

Стаття 43 Бюджетного кодексу України передбачає, що при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Державна казначейська служба України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого в Національному банку України.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

  • 1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
  • 2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов' язаннями;
  • 3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
  • 4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

В органах казначейства бюджетним установам і одержувачам бюджетних коштів відкриваються рахунки в установленому законодавством порядку.

Поняття "казначейська система виконання бюджету" набагато ширше, ніж суто технічне поняття "казначейське обслуговування бюджетних коштів", передбачене Бюджетним кодексом України. Головне призначення казначейської системи - сприяти оптимальному управлінню доходами та видатками бюджету. Це завдання охоплює широкий спектр функцій.

По-перше, казначейство виконує в державі функцію "головного бухгалтера". Воно готує фінансові звіти й діє як злагоджений механізм, що концентрує бюджетні кошти в єдиній системі рахунків підпорядкованих структур і створює єдину інформаційну базу з виконання бюджету. Інформація, яку надає казначейство урядові, дає змогу оцінити ефективність роботи органів державного управління та скласти точніше уявлення про економічні наслідки бюджетної політики держави.

По-друге, здійснюючи контроль за всіма операціями, пов' яза-ними з надходженнями та видатками, казначейство виконує також роль "касира" держави. Маючи інформацію, коли та які видатки здійснюватимуть бюджетні установи, органи казначейства оперативно управляють вільними залишками коштів. Вони можуть вносити пропозиції щодо зменшення залучення обсягів короткострокових запозичень, погашення внутрішньо-касових розривів, що сприятиме економії бюджетних коштів, які спрямовуються на погашення державного боргу та на видатки, пов' язані з його обслуговуванням.

До компетенції органів казначейства належить здійснення контролю: за дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі касового виконання бюджетів; відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розписам відповідних бюджетів; відповідністю платежів узятим зобов' язанням та бюджетним асигнуванням у процесі оплати витрат бюджетних установ; за процесом виконання бюджетів, надходженням і використанням коштів державних цільових фондів тощо.

При здійсненні касових видатків перевіряються всі бухгалтерські, фінансові та інші документи, що підтверджують право й законність проведених витрат. У разі виявлення порушень оформляється відмова в оплаті рахунку. Отже, органи казначейства здійснюють контроль за виконанням бюджетів на всіх етапах використання бюджетних коштів, тобто на етапі прийняття зобов' язань, попередньої перевірки та оплати рахунків розпорядників.

Суть діяльності Державної казначейської служби України полягає в тому, що вона забезпечує виконання державного бюджету через облік надходжень, податків, зборів та інших обов' язкових платежів і проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків об' єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів.

У своїй діяльності Державна казначейська служба України взаємодіє з органами законодавчої і виконавчої влади, національним і комерційними банками України, іншими учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями. Вона є з' єд-нувальним ланцюгом у бюджетному процесі між органами виконавчої влади та установами банківської системи. Цей процес розпочинається з контролю за плановими показниками, що надходять від Міністерства фінансів та розпорядників бюджетних коштів (розпис державного бюджету, кошториси та плани асигнувань), і закінчується складанням звітності після проведення процедур попереднього контролю перед здійсненням платежу.

Спираючись на багаторічний світовий і вітчизняний досвід функціонування казначейства, можна стверджувати, що казначейська система виконання бюджету набула своєрідних базових принципів:

Принцип єдності каси і єдності вимог до бухгалтерського обліку та складання звітності. Цей принцип логічно випливає з визначальної норми бюджетного права про цілісність бюджетної системи. У свою чергу, ця норма забезпечується згідно з Бюджетним кодексом України єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Принцип збалансованості передбачає, що повноваження на здійснення видатків бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету. Зокрема, особа, яка бере зобов'язання щодо витрат, та особа, яка їх оплачує, не може бути одна й та сама.

Принцип повноти внесення в облік і звітність усіх операцій, пов' язаних з надходженнями та здійсненням видатків бюджету.

Принцип цільового спрямування бюджетних коштів полягає в тому, що кошти спрямовуються казначейством тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Такий підхід дає можливість установити відповідальних і за цільове спрямування, і за цільове використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу й міру відповідальності кожного учасника бюджетного процесу.

Державна казначейська служба України виконує такі завдання:

  • - відповідно до закону про державний та місцеві бюджети відкриває рахунки для забезпечення казначейського обслуговування бюджетів. Так, станом на 1 грудня 2010 р. казначейство обслуговує 61 032 розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, зокрема по державному бюджету - 18 273, по місцевих бюджетах - 42 759;
  • - здійснює заходи для безперебійного розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів та інших клієнтів;
  • - своєчасно складає та надає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України звітність про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів.

Організаційна структура Державної казначейської служби відтворює структуру адміністративно-територіального устрою України.

Відповідно до цього казначейська система України має трирів-неву структуру (рис. 13.1):

  • o вища ланка - Державна казначейська служба України;
  • o середня ланка - Головні управління Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
  • o базова ланка - управління Державної казначейської служби в містах, районах, районах у містах.

Структура Державної казначейської служби України

Рис. 13.1. Структура Державної казначейської служби України

Єдина централізована система, що об'єднує Державну казначейську службу України та її територіальні органи, створена з метою ефективного управління доходами та видатками в процесі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності проведення видатків при виконанні державних програм, посилення контролю за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, підвищення дієвості бюджетної політики держави.

У процесі касового виконання державного та місцевих бюджетів органи казначейства здійснюють облік надходжень податків, зборів, інших обов'язкових платежів та проведення видатків розпорядників бюджетних коштів через оплату рахунків установ і організацій, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів.

У роботі ДКС України широко застосовуються інформаційні технології, які спрощують та прискорюють численні процедурні моменти в процесі казначейського виконання державного бюджету. Під час обслуговування останнього реалізуються такі інформаційні процеси: опрацювання, обмін, накопичення та управління даними, а також формування звітів.

Сьогодні в системі казначейства України для обслуговування бюджетів діє програмний продукт - автоматизована система "Казна", що дає можливість спостерігати за рухом грошових коштів бюджетних установ. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками даного програмного продукту, є спрощення й уніфікація звітності з виконання бюджетів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >