< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародний трибунал з морського права

Утворений у 1996р. і входить до системи міжнародних організацій ООН. До його складу входить 21 суддя. Члени трибуналу обираються строком на 9 років. Перші вибори відбулися у 1996р.

Доступ до трибуналу відкритий для всіх держав - учасників Конвенції ООН з морського права 1982р. Спори передаються на розгляд за згодою сторін, а рішення є остаточними і підлягають обов'язковому виконанню сторонами спору

Міжнародний трибунал з морського права ефективно вирішує питання, пов'язані з арештами суден. В рамках трибуналу існує механізм, який дає змогу оперативно вирішувати питання швидкого звільнення суден з-під арештів.

З набуттям у 1999 р. чинності для України Конвенції ООН з морського права 1982р. відкриваються широкі можливості захисту інтересів у морській галузі. Місцеперебування - м. Гамбург (Німеччина).

Міжнародний суд ООН

Утворений у 1945 р. замість Постійної палати міжнародного правосуддя , що діяла до війни при Лізі Націй. Функціонує на підставі статуту - складової частини Статуту ООН

Склад

15 суддів, серед яких не може бути двох громадян однієї країни

Оновлення Суду відбувається на одну третину кожних три роки

Склад МС ООН обирається Генеральною асамблеєю і Радо ю Безпеки ООН, які проводять голосування незалежно одна від одної. Обраними вважаються кандидати, які дістали абсолютну більшість голосів як у ГА, так і у РБ.

Країни, що не є членами цієї палати, призначають спеціальні групи юристів, які потім висувають кандидатів у члени Суду

МС ООН розглядає справи, сторонами яких є тільки держави

Судді обираються на 9 років

Суд обирає зі свого складу президента і віце-президента

Кандидатури для обрання висуваються національними групами Постійної палати третейського суду, тобто від кожної держави - учасниці Гаазької конвенції про мирне розв'язання спорів 1907 р.

Судді МС ООН, за статутом, не можуть розглядатися як представники країн, громадянами яких вони є. Це мають бути особи "з високими моральними якостями, що відповідають вимогам, що ставляться в їх країнах для призначення на найвищі судові посади, або є юристами з визнаним авторитетом у галузі міжнародного права"

За взаємною згодою держави передають вирішення їх конфлікту до Суду. Водночас держави можуть визнати компетенцію Суду щодо вирішення спорів, які ще не виникли, вносячи до своїх дво- або багатосторонніх угод положення щодо вирішення Судом можливих спорів

Держави можуть зробити заяву щодо того, що вони заздалегідь визнають обов'язкову юрисдикцію МС ООН з усіх правових спорів і щодо будь-якої іншої держави, яка взяла на себе таке зобов'язання

Рішення Суду остаточне і обов'язкове для сторін. Виконання його контролює Рада Безпеки. Крім судової, МС ООН виконує консультативну функцію - надання консультативних висновків з правових питань на запит ГА, РБ, ін. органів ООН та міжнародних організацій

Суд може застосовувати принцип вирішення спорів (за справедливістю та добротою), наприклад, якщо в праві є прогалина.

Робочі мови Суду - англійська і французька.

Місцеперебування - м. Гаага (Нідерланди).

Міжнародний кримінальний суд

Постійно діючий міжнародний судовий орган, уповноважений здійснювати юрисдикцію щодо осіб, обвинувачених у вчиненні особливо тяжких злочинів, які викликають стурбованість міжнародного співтовариства (геноцид, злочини проти людства, воєнні злочини, злочини агресії, щодо яких не діють строки давності). МКС доповнює національні системи кримінальної юстиції

Утворений у 1998 р. відповідно до рішення дипломатичної конференції під егідою ООН щодо заснування Міжнародного кримінального суду. Тоді ж було прийнято і статут МКС. Відповідно до нього, МКС встановлює відносини з ООН через угоду, яка затверджується асамблеєю держав - учасниць статуту - та укладається надалі від імені МКС його головою

МКС має міжнародну правосуб'єктність і може здійснювати свої функції та повноваження на території іншої держави - учасниці статуту, а за наявності спеціальної угоди - і на території тієї держави, яка не є учасницею статуту

Діє з 1.07.2002 р. у складі 4-х постійно діючих співробітників. Повна комплектація суддями і прокурорами мала бути завершена у 2003 р.

Склад

18 суддів. Строк їх повноважень - 9 років без наступного переобрання

Судді обираються на засіданні асамблеї держав - учасниць статуту - шляхом таємного голосування з-поміж кандидатів, поданих державами, і виконують свої функції на постійній основі

До президії МКС входять голова суду, перший і другий віце-голови. Президія відповідає за судове управління справами МКС ( крім канцелярії прокурора) та виконує інші функції, передбачені статутом

Канцелярія, очолювана прокурором, діє як незалежний від МКС орган і несе відповідальність за розслідування справи, збирає та досліджує докази

Відділення попереднього провадження складається не менш як із 6 суддів. Воно перевіряє правильність проведеного прокурором розслідування у справі, видає прокурору ордер на арешт обвинуваченого, наказ щодо його явки до суду та дозвіл на розслідування справи, а також проводить слухання з питань затвердження обвинувачення, на підставі якого прокурор наполягає на проведенні судового засідання

Судове відділення теж складається не менш як із 6 суддів. Здійснює су-до вий розгляд справ із забезпеченням прав обвинуваченого, потерпілих та свідків

Апеляційне відділення складається з голови МКС та 4 суддів. Воно переглядає відповідні оскаржені судові рішення, може скасовувати або змінювати їх

Секретаріат відповідає за несудове керування справами та обслуговування суду

Обов'язок з доведення вини обвинуваченого покладається на прокурора. МКС за потреби може застосовувати міжнародні договори, принципи та норми міжнародного права, загальні принципи права, взяті з національного законодавства правових систем світу

Як покарання застосовуються: позбавлення волі на визначений строк, але не більше 30 років, або пожиттєве позбавлення волі у разі, якщо це виправдано особливо тяжким характером злочину та індивідуальними особливостями особи, визнаної винною у його вчиненні

Су д також може призначити штраф і конфіскацію доходів, майна та активів, отриманих злочинним шляхом

Офіційні мови МКС - англійська, арабська, іспанська, китайська, російська та французька; робочі - англійська та французька.

Місцеперебування - м. Гаага (Нідерланди).

Міжнародний комерційний арбітраж

Третейський суд, заснований на арбітражній угоді сторін контракту, що розглядає цивільно-правові спори з іноземним елементом. Є основним механізмом вирішення спорів, які виникають за здійснення зовнішньоторгових та інших видів міжнародних економічних зв'язків, тобто комерційних спорів

Існує понад 100 діючих арбітражів

Міжнародний арбітражний суд

Міжнародний арбітражний суд - юридичний орган для вирішення міжнародних комерційних спорів

Заснований 1923 р. у м. Парижі (Франція). Входить до структури Міжнародної торгової палати, є організацією міжнародних ділових кіл, повністю незалежною від будь-якого уряду або міжнародної організації

Діє на підставі Арбітражного регламенту, затвердженого радою МТП. Забезпечення його застосування є функцією суду, яку він здійснює цілком незалежно від МТП

За пропозицією голови МАС, рада МТП може призначити заступників членів суду. Поточну діяльність МАС забезпечує його секретаріат.

Розгляд справ може провадитись у будь-якій країні. За відсутності згоди сторін, суд сам обирає місце проведення арбітражу.

Судове провадження може провадитись будь-якою мовою, яку погодили сторони.

Вирішення спору покладається на арбітражний суд у складі одного або трьох арбітрів, який заслуховує сторони, вивчає суть справи і приймає рішення.

Якщо одна чи обидві сторони ухилилися від формування складу (одноособового або колегіального) арбітражного суду чи не можуть дійти згоди з цього приводу, це питання, а також призначення головуючого вирішує МАС.

Діяльність МАС має конфіденційний характер. Принципу конфіденційності має додержуватися кожна особа, що бере участь у роботі суду.

У кожній справі МАС встановлює гонорари арбітрів і адміністративні витрати відповідно до існуючої шкали та залежно від суми позову.

Рішення арбітражного суду виконуються сторонами добровільно, а в разі відмови - згідно з Нью-Йоркською конвенцією про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.

За роки свого існування, вказує І. Г.Побірченко, - МАС розглянув по-на д 10 тис. справ за участю більш як 170 сторін.

Міжнародний морський і річковий арбітражний суд

Є незалежною, відкритою арбітражною установою. Розглядає конфлікти між учасниками комерційної діяльності різних країн за наявності угоди у письмовій формі щодо передачі спору до цього суду.

Положення щодо суду, його регламенту і процесуальних процедур засновані на загальновизнаних міжнародних стандартах арбітражної практики.

У складі арбітрів суду - понад 30 провідних спеціалістів з України, Росії, Туреччини, Болгарії, Англії та Угорщини.

Місцеперебування - м. Варна (Болгарія).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >