< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники фінансової стійкості

Однією з основних характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість, економічним змістом якої є забезпеченість запасів підприємства сталими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і поведінки партнерів.

Фінансово стійким вважається підприємство, доходи якого стабільно перевищують витрати, яке може вільно маневрувати грошовими коштами з метою їх ефективного використання, не допускає невиправдано високої дебіторської і кредиторської заборгованості, має оптимальну структуру джерел фінансування (капіталу) і своєчасно розраховується за своїми зобов'язаннями.

Таблиця 10.1. Агрегований аналітичний баланс ПрАТ "Троянда"

Агрегований аналітичний баланс ПрАТ

Фінансово стабільне підприємство має переваги щодо залучення інвестицій, отримання кредитів, вибору постачальників і споживачів. Воно більш незалежне від неочікуваної зміни ринкової кон'юнктури, відповідно у нього менший ризик бути неплатоспроможним і опинитися на межі банкрутства.

Оцінку фінансової стійкості підприємства здійснюють на основі абсолютних і відносних показників. У складі абсолютних показників зазвичай виділяють групу показників наявності джерел формування запасів і групу показників забезпеченості запасів джерелами їх формування.

З урахуванням особливостей фінансової звітності вітчизняних підприємств можна виділити два основні показники джерел формування запасів:

  • - власні оборотні кошти (власний оборотний капітал, ВОК);
  • - нормальні, або обґрунтовані, джерела формування запасів (Д) Власний оборотний капітал у вітчизняній і зарубіжній обліково-аналітичній практиці визначають за формулою:

де ОА - оборотні активи підприємства; ПЗ - поточні зобов'язання підприємства.

Нормальні, або обгрунтовані, джерела формування запасів (Дн) - це джерела, які логічно (в теоретичному плані) мали б розглядатися як джерела формування запасів. їх величину розраховують так:

де КК - короткострокові кредити банків; ВВ - векселі видані; КЗ - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; ПЗа- поточні зобов'язання з розрахунками з одержаних авансів.

Залежно від співвідношення обсягу запасів підприємства (З, ряд. 100-140 активу балансу) і розглянутих показників наявності джерел їх формування можна виокремити такі типи короткострокової (поточної) фінансової стійкості підприємства:

- абсолютна короткострокова фінансова стійкість, яка характеризується нерівністю:

за якої запаси повністю сформовані за рахунок його власних джерел - власного оборотного капіталу. На практиці така ситуація трапляється рідко і є граничним типом фінансової стійкості, а такий підхід до фінансування запасів не може розглядатися як оптимальний, оскільки підприємство не бажає або не має змоги залучати позикові джерела фінансування;

- нормальна короткострокова фінансова стійкість характеризується співвідношенням:

Така ситуація властива підприємствам, які успішно функціонують і для формування запасів використовують "нормальні" джерела фінансування - власний капітал і короткострокові позикові кошти;

- нестійкий поточний фінансовий стан характеризується нерівністю:

Таке співвідношення властиве підприємствам, яким для формування запасів недостатньо власного капіталу і короткострокових позикових коштів. З цією метою вони змушені залучати джерела, які не є "нормальними", або обгрунтованими, наприклад, затримувати виплату заробітної плати, розрахунки з бюджетом і з державними цільовими фондами і тощо.

Приклад 10.2. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ПрАТ "Троянда" здійснено за допомогою табл. 10.2.

Таблиця 10.2. Абсолютні показники оцінки фінансової стійкості ПрАТ "Троянда"

Абсолютні показники оцінки фінансової стійкості ПрАТ

Джерело первинних даних для розрахунку: фінансова звітність ПрАТ "Троянда" за формою № 1- Баланс.

Як видно з результатів оцінки короткострокової фінансової стійкості ПрАТ "Троянда", як на кінець, так І на початок звітного року власний капітал перевищував запаси, тобто запаси повністю формувалися за рахунок власних джерел підприємства.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовують також багато інших відносних показників фінансової стійкості, які доповнюють таку оцінку і дають змогу порівняти фінансові показники підприємства за різні зіставні періоди діяльності, а також з аналогічними показниками інших суб'єктів господарювання, з середніми показниками галузі.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності, концентрації власного капіталу, Ка) характеризує незалежність фінансового стану підприємства від зовнішніх джерел фінансування, показує частку власних коштів (власного капіталу) підприємства у загальній сумі його джерел фінансування (у загальній сумі коштів, авансованих в активи підприємства).

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) є оберненим до коефіцієнта автономії. Він показує, яка сума загальної вартості майна (активів) припадає на 1 грн власних коштів (власного капіталу) підприємства.

Коефіцієнт маневрування власним капіталом (Км) характеризує спроможність підприємства підтримувати рівень власних оборотних коштів і поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел.

Коефіцієнт загальної заборгованості (Кзк) - концентрації залученого капіталу характеризує частку залучених коштів у валюті балансу.

Коефіцієнт частки власного оборотного капіталу в оборотних активах (Кч) характеризує співвідношення власного оборотного капіталу та оборотних активів підприємства.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів (Крв) характеризує частку залишкової вартості основних засобів у валюті балансу.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу Км) є оберненим до коефіцієнта фінансової стійкості (довгострокової фінансової незалежності, Кфс). Останній відображає частку тих джерел фінансування, яку підприємство може використовувати у своїй діяльності тривалий час, і показує, якою мірою загальний обсяг майна (активів) підприємства сформований за рахунок власного і довгострокового позикового.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами (Квок) характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для забезпечення його фінансової стійкості, і показує, яка частка оборотних активів фінансується за рахунок власних коштів підприємства. Вважається, що для забезпечення фінансової стійкості підприємств значення цього показника не має бути меншим за 0,1.

Приклад 10.3. Розрахунок відносних показників фінансової стійкості наведено у табл. 10.3.

Розрахунок відносних показників фінансової стійкості ПрАТ "Троянда" показав, що з точки зору довготривалої перспективи фінансовий стан підприємства на кінець звітного року щодо його початку покращився за рахунок зменшення фінансової залежності від кредиторів: частка власного капіталу в активах підприємства значно перевищує теоретично рекомендоване значення (Ка £ 0,5, або 50%). За досліджуваний період підприємство зменшило на 0,5 в.п. частку власного капіталу, вкладеного в оборотні кошти (із 35,46% до 35,41 %). Частка залученого капіталу у валюті балансу значно відставала від нормативного значення (50%) і знизилася із 7,5 до 7,1 %. В оборотних активах підприємства частка власного капіталу знизилася на 1,1 в.п. Частка основних засобів у валюті балансу знизилася із 58,7 до 57,9%. На 100 грн власного капіталу підприємства на початок 2011 року залучало 8,1 грн позичкового, а на кінець - лише 7,6 грн, тобто фінансова стійкість підприємства зміцнилася.

Таблиця 10.3. Динаміка відносних показників фінансової стійкості ПрАТ "Троянда"

Динаміка відносних показників фінансової стійкості ПрАТ

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >