< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції

Правовий статус районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції визначається однойменним Положенням, яке затверджено Міністром юстиції України 14 лютого 2007 р.

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції є територіальними органами Міністерства юстиції України.

Управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Основними завданнями управління юстиції є:

 • - участь у забезпеченні реалізації державної правової полі тики;
 • - сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • - забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
 • - державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів;
 • - організація надання юридичних послуг із метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних

осіб;

 • - розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури;
 • - організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;
 • - легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;
 • - методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства та інші.

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
 • 2) бере участь у розвитку системи правової інформатизації;
 • 3) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної практики відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; надає практичну допомогу установам юстиції з цих питань; інформує Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про стан обліку нормативно-правових актів в районному управлінні юстиції та установах юстиції;
 • 4) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
 • 5) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, реєстрацію юридичних осіб;
 • 6) організовує через відділи державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;
 • 7) здійснює, згідно з чинним законодавством, легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян та місцевих громадських організацій, місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад та контролює додержання ними положень їхніх статутів;
 • 8) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь у семінарах, конференціях, олімпіадах із правових знань, конкурсах із цих питань;
 • 9) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, недержавних підприємствах, в установах та організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, вживає заходів із метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності та інші.

Управління юстиції має право:

 • - одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та органів контролю з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;
 • - скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;
 • - перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах додержання законодавства щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
 • - скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
 • - здійснювати перевірку роботи підпорядкованих установ юстиції; залучати для цього науковців, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за узгодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • - перевіряти стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, що породжують надходження обґрунтованих скарг на роботу установ юстиції.

Начальники управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Начальником управління юстиції може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи на державній службі у сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >