< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за використанням коштів державного бюджету

Відповідно до чинного законодавства всі установи, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, щорічно проходять попередній і поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів, який здійснюють органи Державного казначейства.

Попередній контроль - це контроль, що здійснюється під час реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, в тому числі фінансових.

Поточний контроль - це контроль за розрахунками між розпорядниками бюджетних коштів та їх одержувачами.

В результаті контролю, на підставі наявних підтверджувальних документів та нормативно-правових актів, здійснюється перевірка законності проведених платежів, їх відповідності обліковому відображенню та правильності оформлення розрахункових документів.

Здійснюючи перевірку підтверджувальних документів на оплату розпорядників коштів державного бюджету або одержувачів, необхідно впевнитись у наявності:

 • o зареєстрованих зобов'язань;
 • o коштів на рахунках розпорядників коштів у розрізі кодів економічної класифікації видатків за загальним або спеціальним фондом державного бюджету;
 • o відповідності змісту операцій за підтвердженими документами кодам економічної класифікації видатків, зазначеним у призначенні платежу.

Якщо одна із вищеперерахованих умов не витримується, Казначейство відмовляє в оплаті рахунків і повертає документи на доопрацювання. Розпорядникам бюджетних коштів Казначейство відмовляє у випадках:

 • o відсутності затверджених та взятих на облік кошторисів видатків та планів асигнувань;
 • o відсутності або недостатності коштів на відповідних рахунках бюджетних установ чи організацій;
 • o обмеження бюджетних видатків, що установлене нормативно-правовими актами;
 • o неподання необхідних підтверджувальних документів для оплати рахунків;
 • o недотримання або порушення встановленого порядку використання коштів загального чи спеціального фондів бюджету;
 • o відсутності у бухгалтерському обліку прийнятих зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів;
 • o неправильно оформлених документів на оплату видатків або документи не підтверджують цільове спрямування коштів;
 • o неподання розпорядниками бюджетних коштів фінансової звітності про виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних коштів.

Про відмову в оплаті своїм клієнтам Казначейство повідомляє в письмовій формі, яка в обов'язковому порядку реєструється в журналі реєстрації відмов в оплаті рахунків.

Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно - ревізійної служби та Державної митної служби України

З метою вдосконалення механізму надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, та відповідно до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування" [1] затверджено зміни і доповнення до Порядку надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного казначейства України.

Відповідно до даного Порядку Державним казначейством України, управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щокварталу через 35 днів після закінчення звітного кварталу формується файл звіту про отримане фінансування та надходження бюджетних коштів і засобами електронної пошти (модемний зв'язок) надсилається відповідно ГоловКРУ України, контрольно-ревізійним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Для отримання додаткової інформації про видатки державного та місцевих бюджетів, що проведені розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів центрального та регіонального (територіального) рівнів, необхідність у якій виникла під час здійснення контрольних заходів ГоловКРУ України, контрольно-ревізійні управління в областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонні контрольно-ревізійні відділи направляють письмові запити відповідно Державному казначейству України, управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх районним та міським відділенням.

Державне казначейство здійснює обмін інформацією з органами Державної митної служби України відповідно до Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та органами Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами. Цей Порядок установлюється у зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

Належні Державному бюджету України митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами (далі - митні платежі), зараховуються останніми на рахунки з обліку доходів, відкриті в розрізі митниць в управліннях Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та кодів бюджетної класифікації.

При змінах у складі та/або розташуванні митних органів органи Державної митної служби України протягом двох тижнів з дня виникнення зазначених змін подають відповідну інформацію Державному казначейству України.

Після прийняття Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік у разі зміни переліку видів митних платежів та/або порядку їх зарахування до бюджету в управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відкриваються (перевідкриваються) рахунки відповідно до змін, унесених зазначеним законом України.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування митних платежів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів від дати відкриття (перевідкриття) цих рахунків, надається управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі митним органам, Державним казначейством України -Державній митній службі України (у частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом трьох робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.

Управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі щоденно наступного робочого дня, після зарахування митних платежів на відповідні рахунки, до 11 години формують для уповноважених митних органів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру, який уповноважені митні органи отримують засобами електронної пошти (модемного зв'язку) для подальшої передачі їх відповідним митним органам.

Державне казначейство України щоденно після отримання звітів про виконання державного бюджету за доходами від управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 13-ї години формує звіт про зарахування коштів за доходами у вигляді електронного документа, який Державна митна служба України отримує засобами електронної пошти (модемного зв'язку).

Щомісяця, не пізніше четвертого числа місяця, наступного за звітним, митні органи проводять з органами Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі звірку надходжень, перерахованих митними органами в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів за станом на перше число місяця, наступного за звітним, результати якої оформлюються актом звірки. Акти звірок надсилаються митними органами та управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до Державної митної служби України та Державного казначейства України не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. Акти оформлюють у чотирьох примірниках (1 - для управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 2 - для Державного казначейства України; 3 - для митних органів; 4 - для Державної митної служби України). Акти звірки узагальнюються відповідно Державним казначейством України та Державною митною службою України. На підставі узагальнювальних актів складається загальний акт звірки не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Якими законодавчими актами керується Державне казначейство у своїй діяльності?
 • 2. Основні завдання Державного казначейства.
 • 3. Що здійснює Державне казначейство відповідно до покладених на нього завдань?
 • 4. Права Державного казначейства України.
 • 5. Обов'язки Державного казначейства України.
 • 6. Обов'язки Голови Державного казначейства України.
 • 7. Дайте визначення попереднього контролю.
 • 8. Дайте визначення поточного контролю.
 • 9. У яких випадках Казначейство відмовляє розпорядникам бюджетних коштів в оплаті рахунків?
 • 10. Взаємодія органів Державного казначейства з органами Державної контрольно-ревізійної служби.
 • 11. Взаємодія органів Державного казначейства з органами Державної митної служби України.

Рекомендована література за розділом 10

Основна література

 • 1. Указ Президента України від 05.12.2002 № 1133/2002 ( 1133/2002) "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування".
 • 2. Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та

місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, затверджений наказом Головного контрольно-ревізійного управління України та Державного казначейства України від 11.06.2002 № 141/105 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2002 за № 531/6819.

Додаткова література

3. Наказ Державного казначейства України та Державної митної служби України від 31.07.2002 року № 150/ 417 про затвердження "Порядку взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >