< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за дотриманням Правил фондової біржі

Фондова біржа здійснює контроль за дотриманням учасниками торгів та емітентами встановлених правил шляхом наступних заходів:

 • 1. Здійснення постійного контролю за відповідністю емітента та його цінних паперів, які внесені до біржового реєстру, лістинговим вимогам, встановленим правилами біржі;
 • 2. Здійснення поточного моніторингу за дотриманням учасниками торгів порядку формування та подачі заявок та укладання біржових угод;
 • 3. Здійснення контролю за виконанням учасниками торгів розрахунків за укладеними біржовими угодами та оформленими біржовими контрактами;
 • 4. Анулювання біржових угод відповідно правил біржі;
 • 5. Надсилання запитів з метою отримання пояснень щодо обставин та причин здійснених порушень;
 • 6. Здійснення перевірок в порядку, визначеному правилами біржі;
 • 7. Здійснення заходів щодо проведення фінансового моніторингу. Виконання процедури контролю за відповідністю емітента та його цінних

паперів лістинговим вимогам, здійснюється відповідно Правил фондової біржі уповноваженим на це працівником на підставі інформації, що подається емітентом згідно з лістинговими вимогами, а також інформації, що оприлюднюється через офіційні друковані видання ДКЦП та ФР та її офіційний веб-сайт, інформаційні агентства.

Повноваження щодо здійснення поточного моніторингу за торгами на фондовій біржі покладається на відповідний структурний підрозділ, який виконує наступні функції:

 • - оперативну взаємодію з уповноваженими представниками учасників торгів під час проведення торгів;
 • - координацію дій відповідних технічних підрозділів біржі, що задіяні в організації та проведенні торгів;
 • - підготовку підсумкових документів, якими підтверджується факт укладання угод, а також інших документів про хід та результати торгів;
 • - надання офіційних повідомлень, роз'яснень по питаннях, що пов'язані з порядком проведення торгів;
 • - облік та зберігання підсумкових документів щодо результатів торгів, інших документів, що пов'язані з організацією проведення торгів.

Для виконання покладених на відповідний структурний підрозділ біржі функцій він має право здійснювати такі заходи:

 • - вимагати виконання учасниками торгів вимог Правил фондової біржі;
 • - припиняти (призупиняти) допуск до торгів учасників торгів у випадках порушення вимог Правил фондової біржі;
 • - застосовувати заходи, спрямовані на запобігання обставинам, що порушують вимоги організації та проведення торгів;
 • - вимагати від учасників торгів пояснень та усунення порушень під час оголошення заявок, укладання угод та оформлення біржових контрактів;
 • - у випадках виникнення надзвичайних обставин призупиняти торги на певний термін часу;
 • - здійснювати перевірки.

Фондова біржа здійснює контроль за виконанням учасниками торгів зобов'язань за укладеними угодами шляхом отримання звітів Депозитарію з інформацією про стан виконання розрахунків за угодами.

Анулювання укладених біржових угод, здійснюється рішенням Котирувальної комісії у випадках:

 • - розірвання угоди за обопільної згоди її сторін;
 • - порушення стороною (сторонами) угоди порядку реєстрації та оформлення угоди;
 • - порушення стороною (сторонами) угоди порядку розрахунків за угодою згідно з Регламентом торгів;
 • - визнання угоди недійсною за рішенням суду;
 • - анулювання угоди при надзвичайних обставинах відповідно до Правил фондової біржі;
 • - невиконання учасником торгів вимог Правил фондової біржі.

Не допускається розірвання укладеної на біржі угоди щодо цінних паперів в односторонньому порядку.

Фондова біржа зобов'язана не пізніше одного робочого дня з дати прийняття рішення про анулювання угоди письмово повідомити про це учасників торгів, що є сторонами угоди. Анулювання біржею укладених угод не є підставою для звільнення сторін угоди від своєчасної та в повному обсязі оплати біржового збору.

Для проведення перевірок відповідальна особа структурного підрозділу фондової біржі надсилає письмові запити (поштою, факсом), в яких вказує перелік документів, які необхідно надати учаснику торгів для здійснення перевірки.

В цілях проведення перевірок, структурний підрозділ Біржі має право вимагати від учасників торгів надання наступних документів:

 • - договори купівлі-продажу цінних паперів;
 • - договори комісії (доручення);
 • - акти прийому-передачі цінних паперів;
 • - документи, якими підтверджується факт переходу права власності на цінні папери;
 • - документи, якими підтверджується відповідність повноважень уповноважених представників учасників торгів вимогам Правил фондової біржі;
 • - документи, на підставі яких проводиться ідентифікація осіб, якими здійснюються фінансові операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • - інші документи.

Після отримання запиту учасники торгів повинні у п'ятиденний термін надати біржі вказані документи.

Фондова біржа розробляє і затверджує правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вона призначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

В рамках фінансового моніторингу фондова біржа здійснює:

 • - заходи, спрямовані на виявлення фінансових операцій, що відповідно до вимог законодавства України підлягають фінансовому моніторингу, та проводить їх реєстрацію;
 • - проводить ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також особи, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є вигодоодержувачем;
 • - надання уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
 • - сприяє представникам уповноваженого органу в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та ДКЦП та ФР у виконанні функцій регулювання та нагляду за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За порушення Правил фондової біржі, нормативних документів, що регламентують порядок організації та проведення торгів, до винних осіб можуть бути застосовані відповідні санкції. А саме: санкції, що накладення безпосередньо під час торгів у відношенні учасників торгів, які порушують правила поведінки (усне попередження, усунення від участі у торговельній сесії по певній позиції біржового бюлетеня, вилучення із торговельної зали, де проводиться торговельна сесія); прийняття рішення про припинення (тимчасове зупинення) членства на фондовій біржі, накладання штрафів тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >