< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Послідовність виконання письмових екзаменаційної, курсової, дипломної робіт

Екзаменаційна, курсова, дипломна роботи мають свою специфіку, їх деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики написання та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть проаналізовані спільно.

Раціональніше організувати роботу над письмовими екзаменаційною, курсовою, дипломною роботами, правильно розподілити час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити вибрану тему допоможе алгоритм написання такого виду робіт.

Письмова екзаменаційна робота невелика за обсягом (5-10 сторінок) і має свою структуру: вступ -> основна частина -" заключна частина -" список використаних джерел -> додатки. Якщо робота охоплює декілька питань, то така структура буде відтворена під час розгляду кожного з них.

У вступі обґрунтовується необхідність написання роботи, підстави використання тих чи інших методів збирання, обробки та аналізу інформації; описані мета, завдання дослідження, його об'єкт і предмет, доводиться репрезентативність числових даних, надається характеристика проблемної ситуації. Якщо робота має не експериментальний, а теоретичний (або навчальний) характер, виклад може бути трохи відмінний від запропонованого вище.

Основна частина включає аналіз одержаної інформації. Тут здійснюється групування, зіставлення (порівняння) зібраного матеріалу, результатів. Наявність цифрового матеріалу повинна підкріплюватись аналізом, виявленням закономірностей функціонування тих чи інших явищ.

У заключній частині наводяться основні висновки, пропозиції щодо використання результатів дослідження та шляхи розв'язання виявлених проблем.

Список використаних джерел слід розміщувати за одним із таких способів: а) у порядку появи посилань у тексті; б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; в) у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Додатки вміщують таблиці, графіки, що не увійшли до тексту письмової екзаменаційної роботи.

Під час написання екзаменаційної роботи слід дотримуватись таких вимог: чіткість, логічність, конкретність викладання, аргументованість висновків, точність формулювань, обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Курсову (дипломну) роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми -> з'ясування об'єкта і предмета -> визначення мети і завдань дослідження -" виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення -> складання попереднього плану -> написання вступу -> виклад теорії і методики -> вивчення досвіду роботи -> формулювання висновків і рекомендацій -> оформлення списку використаних джерел та додатків. Потім здійснюється літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист.

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основних етапи: підготовчий; етап роботи над змістом; заключний етап.

Підготовчий етап роботи над екзаменаційною (курсовою, дипломною) роботою

Цей етап починається з вибору теми курсової (дипломної) роботи, її осмислення й обґрунтування. Перевага надається темі, в ході розробки якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи.

У процесі визначення об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової (дипломної) роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка є джерелом необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження - це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в цій роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт.

Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Водночас предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, об'єктом є те, що досліджується, а предметом - те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення.

Правильне, науково обґрунтоване визначення об'єкта дослідження - це частина об'єктивної реальності, яка на певному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмет дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношень об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі дослідження з певною метою в конкретних умовах.

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також із кінцевим результатом та шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина - у вигляді суспільної корисності; друга - у вигляді конкретної користі для основного предмета дослідження.

Наявність поставленої мети дослідження дає змогу визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складники:

  • - вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо);
  • - всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики вирішення проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані у спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження;
  • - обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення обраної проблеми;
  • - експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблеми при певних затратах часу і зусиль;
  • - розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій).

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з основними літературними джерелами з теми курсової (дипломної) роботи. Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, конкретніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >