< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок відкриття та закриття рахунків

Рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ) щорічно відкриваються на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодекс, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень відкриваються упродовж 45 днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України органами казначейства не пізніше першого робочого дня нового бюджетного періоду відкриваються (перевідкриваються) рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.

Якщо до законодавства, згідно з яким змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, або порядок їх зарахування, були внесені зміни, Казначейство централізовано відкриває (закриває) рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті (закриті) рахунки доводиться до головних управлінь казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.

Рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому за бюджетними програмами (кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.

У разі внесення змін до документів розпорядниками бюджетних коштів, їх відокремленими структурними підрозділами, військовими частинами та одержувачами коштів до органів казначейства надаються лише документи, до яких були внесені зміни. Документи подаються не пізніше десяти днів з дня внесення до них змін.

Рахунки для здійснення операцій з бюджетними коштами відкриваються зареєстрованим в установленому порядку юридичним та фізичним особам (клієнтам органів казначейства) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом ДКСУ від 27.12.2013 р. № 217, а також Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758.

Для відкриття бюджетних рахунків розпорядники коштів і їх відокремлені структурні підрозділи, одержувачі коштів, які не мають відкритих рахунків, подають до відповідного органу казначейства, у якому вони будуть обслуговуватися, всі необхідні документи. Якщо таким установам в органах казначейства справу з юридичного оформлення рахунків вже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка вони подають лише заяву про відкриття рахунка встановленого зразка. Тобто повний перелік документів, оформлених у встановленому порядку, подають тільки розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які ще не мають відкритих рахунків в органі казначейства.

При отриманні документів на відкриття рахунків в органах казначейства здійснюється перевірка поданих документів на відповідність їх чинному законодавству. Після перевірки документів органи казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".

Усі відкриті та перевідкриті в органі казначейства рахунки підлягають реєстрації в книзі відкритих рахунків, яка ведеться в розрізі балансових рахунків (доходи та видатки бюджету, рахунки клієнтів, кредити, депозити, цінні папери тощо). Книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та скріплені відбитком печатки органу казначейства і зберігатись у призначеної (наказом чи розпорядженням) відповідальної особи.

Ведення книги відкритих рахунків можливе в автоматизованому порядку на машинному (електронному) носії інформації зі збереженням архіву та обов'язковим роздрукуванням за станом на перше число звітного місяця змін, що відбулися упродовж наступного місяця. На початок наступного року книга роздруковується в повному обсязі.

На кожного клієнта (підприємство, установу, організацію та фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності) в органах казначейства формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатковий договір (у разі наявності), реєстраційну картку розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, складену відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Справа з юридичного оформлення рахунків зберігається в органі казначейства упродовж десяти років з моменту закриття рахунку.

При відкритті рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами у внутрішній платіжній системі казначейства за допомогою програмного забезпечення АС "Є-Казна" відкриваються особові картки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. В особових картках відображається інформація про суми затверджених розписів і кошторисів, прийнятих зобов'язань, відкритих (виділених) асигнувань, проведених касових видатків та залишки коштів у розрізі кодів бюджетної класифікації видатків.

Органи казначейства упродовж трьох робочих днів з дня проведення операції відкриття (закриття) рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним органам доходів і зборів повідомлення про це у порядку, встановленому законодавством.

До отримання органами казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік органами доходів і зборів операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками та надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах казначейства, є дата реєстрації отриманого повідомлення, яке зберігається в справах з юридичного оформлення рахунків, сформованих на кожного клієнта.

Упродовж трьох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в органі доходів і зборів органи казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків.

Схеми відкриття (закриття) рахунків для зарахування надходжень та операцій клієнтів з бюджетними коштами наведено на рисунках 8.5 та 8.6.

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами казначейства відповідно до умов договорів. Договори укладаються між розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та органами казначейства для регулювання правовідносин, пов'язаних з виконанням бюджетів.

Договір складається за встановленою формою і містить: предмет договору, права і обов'язки сторін, порядок розгляду спорів, терміни дії договору, порядок його зміни і припинення, юридичні адреси сторін, інші умови. Договір передбачає право Казначейства України припиняти фінансування видатків у разі виявлення фактів бюджетних правопорушень.

Схема відкриття (закриття) рахунків для зарахування надходжень

Рис. 8.5. Схема відкриття (закриття) рахунків для зарахування надходжень

Схема відкриття (закриття) рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

Рис. 8.6. Схема відкриття (закриття) рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

Згідно з договором орган казначейства забезпечує розрахункове обслуговування розпорядника (одержувача) коштів у межах лімітів видатків відповідно до затвердженого кошторису та фактичних надходжень на єдиний казначейський рахунок. Органи казначейства безпосередньо здійснюють платежі на користь суб'єктів господарської діяльності, інших підприємств, організацій, установ, які виконали роботи, поставили товари або надали послуги розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів. При цьому казначейство має право:

 • - вимагати підтверджуючі документи на здійснення видатків;
 • - вимагати правильності оформлення розрахункових документів та повертати їх у разі виявлення помилок; - здійснювати перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування,
 • - перерахування і використання бюджетних коштів; - одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за раціональним і цільовим витрачанням бюджетних коштів; - припиняти відкриття (виділення) асигнувань у разі виявлення фактів порушень
 • - встановленого порядку виконання бюджетів; - здійснювати безспірне стягнення та безакцентне списання коштів з рахунків розпорядників коштів у випадках, передбачених законодавством. Разом з тим казначейство зобов'язується:
 • - надавати розпоряднику коштів усі послуги із розрахункового обслуговування, передбачені законодавством стосовно коштів державного та місцевих бюджетів;
 • - своєчасно проводити розрахункові операції за дорученням розпорядників та одержувачів коштів;
 • - здійснювати списання коштів із рахунку розпорядника (одержувача) коштів за поданими розрахунково-платіжними документами згідно із затвердженим кошторисом видатків і в межах наявних коштів;
 • - забезпечувати таємницю операцій на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Розпорядники та одержувачі коштів несуть відповідальність за неправильність оформлення розрахунково-платіжних документів щодо оплати рахунків і повинні подавати звіти про використані бюджетні кошти у терміни, встановлені органом казначейства.

Розпорядники коштів мають право:

 • - розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах затвердженого кошторису, для одержувачів коштів - у межах плану використання бюджетних коштів);
 • - вимагати своєчасного і повного здійснення розрахункових операцій;
 • - контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки та їх перерахування.

Дія договору може бути призупинена за ініціативою однієї зі сторін у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання бюджетів та у випадках припинення діяльності однієї зі сторін.

Процедура закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду регламентується статтею 57 Бюджетного кодексу та Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України. Всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше ніж через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду. У разі змін у законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися протягом поточного бюджетного періоду.

Закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв'язку з виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх зарахування, пов'язаних із змінами в законодавстві, проводиться на підставі службових записок управлінь або відповідних структурних підрозділів головних управлінь та центрального апарату Казначейства.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, у тому числі рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, на підставі наданих клієнтами (власниками рахунків) заяв про закриття рахунків, закриваються у разі:

 • - відсутності у поточному бюджетному періоді бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);
 • - ліквідації або реорганізації клієнта, зміни найменування, підпорядкованості. За наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган казначейства

на підставі платіжного доручення клієнта перераховує такі залишки на інший, відкритий цією установою рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

У разі реорганізації клієнта внаслідок приєднання, злиття, поділу, перетворення рахунок може бути закритий уповноваженим органом (правонаступником) за умови подання ним таких документів:

 • - заяви про закриття рахунка;
 • - копії рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення;
 • - картки із зразками підписів і відбитка печатки уповноваженого органу (правонаступника) та переліку рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. Якщо на рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається.

Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами казначейства на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління казначейства.

Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців закриваються на підставі заяви про закриття рахунка клієнта. Органи казначейства мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не здійснювалися операції упродовж останніх трьох років і на цих рахунках немає залишків коштів. Самостійне закриття зазначених рахунків здійснюється на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів органу казначейства, в якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного головного управління казначейства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >