< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку" (ф.№ 1ДФ)

Порядок заповнення і подання органам доходів і зборів форми податкової звітності "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку" (далі - Податковий розрахунок) відповідно до вимог статті 51 глави 2, підпункту 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 глави 6 розділу II, підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України.

Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду. Податковий розрахунок подається до органу доходів і зборів за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів.

На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) податковий розрахунок заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без помарок, закреслень, виправлень і уточнень, вказуються порядкові номери сторінок.

У незаповнених полях інформаційного рядка проставляється прочерк. Подання ксерокопії розрахунку не дозволяється. Податковий розрахунок може бути наданий органу доходів і зборів в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.

Податковий розрахунок готується у двох примірниках:

  • - один примірник подається до органу доходів і зборів;
  • - другий - з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації розрахунку в органі доходів і зборів, - повертається податковому агенту.

Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов'язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті) - однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, Податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу доходів і зборів за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу доходів і зборів за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Реквізити Податкового розрахунку заповнюється в послідовності відображеній в табл. 1.50

Таблиця 1.50. Характеристика заповнення реквізитів Податкового розрахунку

Реквізити

Характеристика реквізитів

податковий номер юридичної особи

Зазначається податковий номер юридичної особи - податкового агента. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8)

"Стор."

проставляється номер сторінки податкового розрахунку

"Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий"

відмічається відповідна клітинка залежно від того, який податковий розрахунок подається

"Юридична особа"

Відмічається відповідна клітинка

назва юридичної особи

Зазначається найменування юридичної особи, податкова адреса юридичної особи , що подає податковий розрахунок

ідентифікаційний код органу доходів і зборів за ЄДРПОУ

Зазначається податковий номер органу доходів і зборів, куди подається розрахунок

назва органу доходів і зборів

Зазначається найменування органу доходів і зборів, куди подається податковий розрахунок

"Звітний період"

відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік

"Працювало у штаті"

проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстат України від 28.09.2005 № 286

"Працювало за цивільно-правовими договорами"

кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді

"Порція"

проставляється номер порції

"Сума податкового боргу станом на 01.01.2011"

у податковому розрахунку за І квартал 2011 року заповнюються клітинки, в яких відображається податковий борг відповідно до пункту 1 підрозділу 1 розділу XX ПКУ

У останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3 а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

У кінці податкового розрахунку проставляються:

  • - кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у податковому розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок відповідно до абзацу першого цього пункту не враховується;
  • - податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) керівника юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;
  • - податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) головного бухгалтера юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон.

Податковий розрахунок на останньому аркуші завіряється підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою.

"Дата подання" - проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.

У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб органу доходів і зборів про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, ініціали, прізвище).

Порядок заповнення граф Податкового розрахунку відображено у табл. 1.51.

Таблиця 1.51. Порядок заповнення граф Податкового розрахунку

графи

Назва графи

Інформація, що підлягає відображенню в Податковому розрахунку

1

2

3

1

"№ з/п"

відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється

2

Податковий номер або серія та номер паспорта

відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку

Сума нарахованого доходу*

відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності

3

Сума виплаченого доходу*

відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні)

Сума нарахованого податку*

відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством

4

Сума перерахованого податку*

відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету

5

Ознака доходу

зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*", крім випадків, зазначених у графах 6,7та 8

6**

Дата прийняття на роботу

відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу.

7**

Дата звільнення з роботи

відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) звільнення фізичної особи з роботи

8

Ознака податкової соціальної пільги

відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг.

Заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

9

Ознака (0, 1)

відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкового розрахунків.

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом доходів і зборів. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами доходів і зборів до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на вилучення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення

Методика складання форми податкової звітності "Звіт про суми податкових пільг"

Бюджетні установи, що не сплачують податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, ведуть облік сум таких пільг та складають форму податкової звітності "Звіт про суми податкових пільг" (далі - Звіт).

Порядок заповнення граф Звіту відображено у табл. 1.52

Міністерство доходів і зборів готує зведену інформацію про суми податкових пільг суб'єктів господарювання, визначають обсяг втрати доходів бюджету внаслідок надання таких пільг. Органи доходів і зборів забезпечують облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг. Облік податкових пільг ведеться органами доходів і зборів на підставі звіту.

Податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до ПКУ та міжнародних договорів України, ратифікованих ВРУ, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

Таблиця 1.52. Порядок заповнення граф Звіту

Назва графи

Назва підграфи

Інформація, що підлягає відображенню у Звіті

Код податку, збору

код та найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідником пільг

код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно

Найменування податкової пільги

до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються органами доходів і зборів

Сума податкових пільг

усього

обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету

в тому числі з державного бюджету

обсяг пільг за платежами, що здійснені до державного бюджету

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді

дата початку

число, місяць, рік. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду

дата закінчення

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням

усього

обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг

у тому числі з державного бюджету

Суми податків та зборів, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховуються таким суб'єктом у порядку, встановленому Міністерством доходів і зборів за погодженням з Мінфіном.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >