< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні аспекти організації контрольно-ревізійної роботи на підприємстві

Термінологічний словник

Контрольно-ревізійна робота - це сукупність трудових і матеріальних елементів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійного процесу, а також створення необхідних умов для його здійснення.

Державна фінансова інспекція України (Держфінінспекція України, далі - ДФІУ) - є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Ревізор - це службова особа, уповноважена власником (органом управління) виконувати контрольні функції з перевірки господарської діяльності підприємств незалежно від форм власності.

Планова виїзна ревізія - ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи органу служби і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної установи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж один раз на календарний рік.

Винні особи - посадові та матеріально - відповідальні особи, з вини яких порушено законодавство під час проведення фінансово-господарських операцій.

Позапланова виїзна ревізія - ревізія, яка не передбачена в планах контрольно-ревізійної роботи органу служби і проводиться за наявності обставин, визначених Положенням про ДФІУ.

Юридична відповідальність - встановлений законодавством і забезпечений державою юридичний обов'язок правопорушника зазнати позбавлення певних благ, належних йому цінностей (позбавлення волі, позбавлення права займати певну посаду, позбавлення майна шляхом його конфіскації, стягнення штрафів тощо); форма впливу на порушників, реакція держави на допущені порушення правових норм, на посягання на соціальні інтереси суспільства, права особи.

Матеріальна відповідальність - це добровільне чи примусове відшкодування стороною трудового договору шкоди за збиток, завданий іншій стороні майновим або (і) немайновим, протиправним, винним невиконанням або неналежним виконанням своїх трудових обов'язків внаслідок дії чи бездіяльності, в порядку і розмірі, визначеному законодавством

Кримінальна відповідальність - різновид ретроспективної юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні міри кримінального покарання до фізичних осіб, винних у вчиненні злочину.

Адміністративна відповідальність - це накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру.

Дисциплінарна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні до працівника конкретних заходів стягнення за скоєні ним дисциплінарні провини.

Цивільно-правова відповідальність - установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків майнового характеру.

Моральна шкода - це втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, що були причинені фізичній чи юридичній особі незаконними діями чи бездіяльністю інших осіб.

Організація і діяльність ревізійних комісій на підприємствах

Організація як смислове поняття передбачає упорядкованість взаємодії окремих елементів, що перебувають у функціональній залежності.

Організація контрольно-ревізійної роботи зумовлена потребою координації і взаємної ув'язки цілого ряду однорідних за технічним характером процесів, виконання яких здійснюються колективом працівників.

Контрольно-ревізійна робота Держфінінспекції та її територіальних органів - це сукупність трудових і матеріальних елементів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійного процесу, а також створення необхідних умов для його здійснення.

Ревізійна комісія є органом, який контролює ефективність управлінської діяльності виконавчого органу підприємства.

Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових ревізій, і позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, його філій та представництв.

Створення та регламентація діяльності ревізійної комісії на підприємстві відбувається згідно чинного законодавства України на основі Статуту підприємства та Положення про ревізійну комісію.

У товариствах, кооперативах обрання членів ревізійної комісії відбувається шляхом голосування загальних зборів акціонерів (учасників).

Право висувати кандидатури для обрання в члени ревізійної комісії мають: акціонери (учасники), органи управління підприємством, і трудовий колектив. До складу ревізійної комісії може бути обраний лише акціонер (учасник) даного товариства (кооперативу).

Член ревізійної комісії не може одночасно бути членом Спостережної Ради, правління або іншою посадовою особою товариства (кооперативу). Одна і та сама особа може обиратись членом ревізійної комісії необмежену кількість разів.

Відсутність фактів про наявні заборони суду займатись певними видами діяльності, непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини, будь-яку суперечність інтересів кандидата у члени ревізійної комісії та інтересів підприємства чи його дочірніх підприємств, у яких кандидат або його родичі мали або мають безпосередню чи опосередковану зацікавленість (матеріальну чи іншу) слід підтверджувати письмово особі, яка висувається в члени ревізійної комісії.

Спеціаліст з контролю господарської діяльності повинен володіти загальнотеоретичними дисциплінами в обсязі, що необхідні для контролю правильності планування, фінансування, кредитування, обліку, звітності й аналізу господарської діяльності підприємства й проведення досліджень в цій галузі. Такий фахівець також повинен поєднувати широку фундаментальну наукову та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно підвищувати власні професійні знання, вміти на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління трудовими колективами.

Робочі питання діяльності ревізійної комісії вирішують на засіданнях її членів. На першому засіданні ревізійної комісії обираються голова, заступник голови та секретар ревізійної комісії.

До повноважень голови входить організація роботи комісії, скликання засідань та головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань; доповідь результатів проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів, (учасників), а також Спостережній Раді товариства (кооперативу), або керівництву підприємства; підтримка постійних контактів з іншими органами та посадовими особами підприємства.

Заступник голови ревізійної комісії надає допомогу голові ревізійної комісії в організації роботи комісії та виконує функції голови у разі відсутності останнього.

За інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії відповідає її секретар. Зокрема, під час засідання секретар ревізійної комісії веде його протокол, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, що брали участь у засіданні, підшивається до книги протоколів, а потім передається до архіву підприємства, де зберігається протягом усього строку діяльності підприємства.

Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-кому з членів ревізійної комісії, Спостережній Раді та акціонерам (учасникам) у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами підприємства.

Член ревізійної комісії повинен особисто виконувати свої обов'язки й не може передавати свої повноваження іншим членам ревізійної комісії або третім особам. Виконання обов'язків членами ревізійної комісії здійснюється на платній основі. Зокрема, із членами ревізійної комісії укладається відповідна цивільно-правова угода. Розмір та порядок оплати встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів (учасників).

Організаційною формою роботи ревізійної комісії є проведення ревізійних перевірок.

Ревізійна комісія проводить перевірки у черговий та позачерговий спосіб.

Документи пов'язані з проведенням перевірки господарської діяльності підприємства повинні бути остаточно оформлені ревізійною комісією не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення перевірки.

За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок ревізійна комісія товариства (кооперативу) складає висновки, які підписується, всіма членами комісії, що брали участь в перевірці.

Висновки, пропозиції щодо усунення виявлених перевіркою недоліків, помилок і порушень, затверджуються на засіданні ревізійної комісії та протягом дня з дати їх оформлення надаються до Спостережної Ради, виконавчого органу підприємства, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

З метою оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю документи у випадку позачергового проведення перевірки мають бути передані Спостережній Раді не пізніше 7 днів після закінчення перевірки, а за підсумками річної перевірки - не пізніше ніж за 10 днів до річних загальних зборів акціонерів (учасників).

Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведеного контролю та складені за його підсумками висновки Загальним зборам та Спостережній Раді товариства (кооперативу) на найближчому засіданні, або керівництву підприємства. Його доповідь повинна містити:

  • 1) інформацію про проведення планової (позапланової) перевірки, складені за її підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
  • 2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства;
  • 3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо його затвердження загальним зборами.

Випадки проведення чергових та позачергових перевірок

Рис. 4.1. Випадки проведення чергових та позачергових перевірок

Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

Обов'язковим є проведення засідань перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строків проведення перевірки, а також після її проведення з метою підбиття підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >