< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОХОДИ І ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Економічний зміст, класифікація та джерела утворення доходів малого підприємства

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку під доходом розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які спричиняють зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Доходи за мінусом витрат визначають фінансовий результат діяльності малого підприємства (прибуток чи збиток).

Водночас не визнаються доходами такі надходження:

 • - сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, які підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
 • - сума надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
 • - сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - сума авансової оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - сума завдатку під заставу або для погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
 • - надходження, що належать іншим особам;
 • - надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Для того, щоби детальніше охарактеризувати поняття доходу малого підприємства, варто розглянути види доходів малих підприємств за загальною класифікацією та за класифікацією відповідно до структури фінансового звіту суб'єктів малого підприємництва (форма № 2-м). Загальний склад доходів малого підприємства графічно зображено на рис. 10.1:

Склад доходів малого підприємства

Рис. 10.1. Склад доходів малого підприємства

Згідно зі структурою фінансового звіту суб'єктів малого підприємництва (форма № 2-м), види доходів якого відповідають класифікації доходів за бухгалтерським обліком, розрізняють такі доходи малого підприємства:

 • - дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - відображає загальні надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо);
 • - чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - формується як різниця між загальними надходженнями від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і непрямими податками та іншими вирахуваннями з доходу;
 • - інші операційні доходи - відображають суми інших доходів від операційної діяльності малого підприємства, крім доходу (виторгу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо;
 • - інші звичайні доходи - охоплюють дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю малого підприємства;
 • - надзвичайні доходи - відображають невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), у тому числі витрати на запобігання виникненню втрат без суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій із інших джерел; доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних (унаслідок їхньої неочікуваності та неможливості систематичного повторювання у кожному наступному звітному періоді).

Варто пам'ятати, що, на відміну від підприємств середнього та великого бізнесу, у фінансовій звітності малого підприємства відсутні такі види (джерела) доходів, як дохід від участі в капіталі тощо (дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій).

Відповідно усі наведені вище види доходів є тими джерелами, завдяки яким мале підприємство може формувати власні економічні вигоди. Разом з тим існують й обмеження в доходах для суб'єктів МБ:

 • - до суб'єктів малого підприємництва не можуть належати підприємства, джерелами доходів яких є доходи від грального бізнесу, обміну іноземних валют, виробництва та імпорту підакцизних товарів, страхової та фінансово-кредитної діяльності;
 • - до суб'єктів МБ не можуть належати юридичні особи, загальний обсяг річного доходу яких перевищує 570 млн грн;
 • - на спрощеній системі оподаткування, звітності та обліку не можуть перебувати юридичні особи, загальний обсяг доходу яких перевищує 500 тис. грн на рік, та фізичні особи, загальний обсяг доходу яких перевищує 300 тис. грн. на рік.

Необхідно також зазначити, що всі наведені вище види доходів стосуються й малого підприємства (як юридичної, так і фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності). Специфіка полягає у різній структурі доходів, залежно від виду діяльності малого підприємства та обраної ним системи звітності й обліку. Зокрема, останнє визначає, чи буде мале підприємство здійснювати облік усіх зазначених вище доходів, у тому числі фінансових та від участі в капіталі (якщо мале підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, звітності й обліку), усіх безфінансових та участі в капіталі (якщо мале підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування, звітності й обліку), а також доходів без ранжування за видами (коли поділ доходів на види потрібен швидше для управлінського, аніж бухгалтерського обліку).

Найбільш вагомий вплив на розмір доходів малого підприємства справляють цінова (принципи ціноутворення, обрання методів ціноутворення та цінової стратегії, визначення умов диференціації та зміни цін) й асортиментна політики малого підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >