< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Федеральне казначейство Російської Федерації

Бюджетна система Російської Федерації та принципи її побудови

Відповідно до ст. 10 Бюджетного кодексу бюджетна система Російської Федерації складається з трьох рівнів і включає:

 • - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації;
 • - бюджети суб'єктів Російської Федерації2 і бюджети територіальних позабюджетних фондів; - місцеві бюджети, в тому числі:
 • • бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви і Санкт-Петербурга;
 • • бюджети міських і сільських поселень.

Зведення всіх бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів між ними) утворює консолідований бюджет Російської Федерації, який законодавчо не затверджується, а використовується для аналізу показників бюджетної системи.

Бюджетна система Російської Федерації заснована на таких основних принципах:

 • - єдності бюджетної системи - означає єдність бюджетного законодавства, форм бюджетної документації і звітності, бюджетної класифікації, формування доходів і здійснення видатків, ведення обліку і складання звітності тощо;
 • - розмежування доходів, видатків і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації;
 • - самостійності бюджетів - означає права і обов'язки органів державної влади та місцевого самоврядування самостійно здійснювати бюджетний процес, забезпечувати збалансованість відповідних бюджетів і ефективність використання бюджетних коштів;
 • - рівності бюджетних прав суб'єктів Російської федерації, муніципальних утворень - означає визначення бюджетних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, формування доходів, встановлення і виконання видаткових зобов'язань, визначення обсягів, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів;
 • - повноти відображення доходів, видатків і джерел фінансування дефіцитів бюджетів;
 • - збалансованості бюджету - означає, що обсяг, передбачених бюджетом видатків повинен відповідати обсягу доходів бюджету і поступлень джерел фінансування його дефіциту;
 • - результативності та ефективності використання бюджетних коштів - означає, що при складанні та виконанні бюджетів учасники бюджетного процесу в межах наданих їм бюджетних повноважень повинні виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу засобів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів;
 • - принцип достовірності бюджету - означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідної території та реалістичність розрахунків доходів та видатків бюджету;
 • - прозорості (відкритості) - означає обов'язкове опублікування в засобах масової інформації затверджених бюджетів та звітів про їх виконання, повноту надання інформації про хід виконання бюджетів;
 • - єдності каси - означає зарахування всіх касових надходжень і здійснення всіх касових виплат з єдиного казначейського рахунка бюджету;
 • - адресності і цільового характеру бюджетних коштів - означає, що бюджетні асигнування і ліміти бюджетних зобов'язань доводяться до конкретних отримувачів бюджетних коштів із зазначенням мети їх використання.

Відповідно до структури бюджетної системи та Податкового кодексу Російської федерації податкова система охоплює податки і збори трьох рівнів:

 • - федеральні податки і збори: податок на додану вартість; податок на доходи фізичних осіб; єдиний соціальний податок; податок на прибуток організацій; податок на видобуток корисних копалин; водний податок збори за користування об'єктами твариною світу і за користування об'єктами водних біологічних ресурсів; державне мито;
 • - регіональні податки: податок на майно організацій, податок на ігровий бізнес, транспортний податок;
 • - місцеві податки: податок на майно фізичних осіб, земельний податок.

Дохідна частина бюджетів формується, в основному, за рахунок податкових надходжень, частка яких у регіональних бюджетах становить понад % усіх доходів, у місцевих бюджетах - близько 70%. Частка неподаткових надходжень є незначною: в регіональних бюджетах вона становить близько 6%, а в місцевих - 4%.

Найбільшу питому вагу серед податкових надходжень займає податок на додану вартість, ставка якого становить 18%. Основні продукти харчування і товари для дітей обкладаються за ставкою 10%, для експортних товарів - ставка 0%. Далі йде податок на прибуток підприємств, ставка якого з 01.01.2012 році складає 20%, з яких 2% зараховується до федерального бюджету, 18% - до бюджетів суб'єктів Російської Федерації, але не менше 13,5% - для окремих категорій платників податків і не більше 13,5% - для організацій-резидентів особливої економічної зони.

Частка доходів від цих видів податків у муніципальних бюджетах є незначною. Основна частка податкових надходжень регіональних і місцевих бюджетів формується за рахунок відрахувань від федеральних податків, головним чином, з податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб.

В останні роки було докладено значних зусиль для модернізації методів управління суспільними фінансами, реформуванням міжбюджетних відносин у Російській Федерації. В розвитку міжбюджетних відносин в країні можна виділити кілька етапів, які знайшли своє відображення в концептуальних документах:

 • 1. Прийняття Концепції реформування міжбюджетних відносин в Російській Федерації в 1999-2001 роках та Програми розвитку бюджетного федералізму в Російській Федерації на період до 2005 року. Результатом реалізації даних концептуальних документів стала законодавча база, що дала основу нової системи міжбюджетних відносин. Були розмежовані повноваження між органами влади всіх рівнів, визначено принципи формування та розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня
 • 2. Прийняття Концепції підвищення ефективності міжбюджетних відносин та якості управління державними і муніципальними фінансами в Російській Федерації у 2006-2008 роках. Концепція визначила комплекс завдань і заходів як у сфері вдосконалення міжбюджетних відносин, так і в сфері підвищення ефективності управління суспільними фінансами на три роки. У рамках робіт з реалізації Концепції була здійснена система заходів щодо: зміцнення фінансової самостійності суб'єктів Російської Федерації; створення стимулів для збільшення надходжень доходів до бюджетів суб'єктів федерації та місцевих бюджетів; підвищення прозорості регіональних і муніципальних фінансів.
 • 3. Схвалення Концепції міжбюджетних відносин та організації бюджетного процесу в суб'єктах Російської Федерації та муніципальних утвореннях до 2013 року. Необхідно відзначити, що даний концептуальний документ приймався в принципово інших макроекономічних умовах, ніж перші два. У 2009 році відбулося значне скорочення податкових надходжень до бюджетів суб'єктів федерації та місцевих бюджетів, зокрема податку на прибуток організацій. У зв'язку з цим Міністерством фінансів Росії було підготовлено зміни до системи міжбюджетних відносин, які дозволяють адаптувати регіональні бюджети до змін економічної ситуації, надана методологічна підтримка органам державної влади суб'єктів федерації та органам місцевого самоврядування. Таким чином, був виконаний значний обсяг робіт з реформування міжбюджетних відносин на федеральному і регіональному рівнях.

Сформований на даний час рівень децентралізації бюджетних ресурсів у Російській Федерації відповідає середньому показнику федеративних держав. Частка регіональних і муніципальних бюджетів у доходах консолідованого бюджету складає понад 40%. У Швейцарії, для порівняння, ця частка становить 62%, Канаді - 58%, США - 51%, Німеччині - 5%, Австралії - 32%. Як показує зарубіжний досвід, централізація у розумних межах податкових надходжень сприяє бюджетному вирівнюванню територій, поліпшує стан регіональних і муніципальних бюджетів.

У складі федерального бюджету створений Фонд компенсацій, з якого надається цільова фінансова допомога регіонам на реалізацію конкретних федеральних програм. Субвенції з федерального фонду компенсацій розподіляються між усіма суб'єктами Російської Федерації за єдиною методикою пропорційно чисельності населення (окремих груп населення), споживачів бюджетних послуг та осіб, які мають право на отримання трансфертів населенню. Витрачання субвенцій, наданих суб'єктам РФ і муніципальним утворенням, здійснюється через рахунки виконавчих органів державної влади суб'єктів РФ або місцевих адміністрацій, які контролюються органами федерального казначейства.

Для поширення федеральної реформи публічних фінансів на регіональному та місцевому рівнях функціонує Фонд реформування регіональних і муніципальних фінансів (ФРРМФ), кошти якого на конкурсній основі виділяються тим регіонам і муніципальним утворенням, які виконали заявлені програми бюджетних реформ. Фонд наповнюється за рахунок коштів федерального бюджету, які розподіляються у формі субсидій на співфінансування регіональних і муніципальних програм реформування публічних фінансів. Допускаються й інші напрями витрачання субсидій за рахунок коштів ФРРМФ - обслуговування і погашення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) та кредиторської заборгованості; розвиток соціальної інфраструктури; реалізація соціально-значущих заходів. Однак пріоритет віддається тим заявкам, в яких 100% федеральних субсидій планується направляти на реалізацію програми реформування фінансів.

Бюджетний кодекс Російської Федерації (ст. 139) передбачає можливість формування у складі регіональних бюджетів фондів фінансової допомоги в межах 10% від загального обсягу фінансової допомоги місцевим бюджетам. Одним з таких інструментів додаткової фінансової підтримки може бути створення регіональних Фондів реформування муніципальних фінансів (аналогів Федерального фонду реформування регіональних і муніципальних фінансів), що надають субсидії на стимулювання заходів з підвищення якості бюджетної політики муніципалітетів. Завданням регіональних фондів реформування муніципальних фінансів є стимулювання ефективного управління місцевими фінансами за встановленими федеральним і регіональним законодавствами напрямами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >