< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ідентифікація точної зони функціонування підприємства

Методика оцінки рівня економічної безпеки, з використання функціональних складових, може бути застосована як на великих, так і на малих підприємствах незалежно від їх форми власності чи організаційно-правової форми діяльності. Однак, через загрози кримінального характеру і через те, що більшість індикаторів економічної безпеки є комерційною таємницею, оцінка загального рівня безпеки та її функціональних складових можлива лише в межах даного підприємства. Аналіз загроз та індикаторів безпеки здійснює служба економічної безпеки підприємства, для малих підприємств - керівник, бухгалтер, або за договором - консалтингова фірма.

Оцінка рівня економічної безпеки підприємств-споживачів, постачальників, конкурентів здійснюється за спрощеною методикою, за якою рівень економічної безпеки підприємства визначається на підставі аналізу фінансових показників діяльності підприємства та показників забезпеченості запасів та витрат власними оборотними засобами (Кзаб).

Ці показники визначаються за формулами:

де 3 - сума запасів і витрат;

ВОЗ - власні оборотні засоби;

Км - середньострокові і довгострокові кредити;

Кт - короткострокові кредити.

Відповідно до значень показників доцільно розрізняти нормальний, нестійкий, критичний і кризовий рівні безпеки.

На основі проведеного аналізу розподіляємо значення фінансових показників за зонами безпеки й обчислюємо значення комплексного показника економічної безпеки підприємства за формулою:

де БЗ,- - бальне значення /'-го показника безпеки;

п - кількість використовуваних показників функціональних складових безпеки.

Алгоритм пошуку зони функціонування підприємства подано на рис. 8.2.

Алгоритм визначення поточної зони функціонування підприємства

Рис. 8.2. Алгоритм визначення поточної зони функціонування підприємства

Отже, дана методика оцінки рівня економічної безпеки може бути застосована для всіх підприємницьких структур, не залежно від галузі, економічної діяльності та організаційно-правової форми. За допомогою запропонованої методики можна визначити рейтинг підприємства серед усієї сукупності досліджуваних підприємств, уникнути помилок при виборі партнерів по бізнесу, додатково залучити інвестиції тощо.

Якісні характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка

Однією із суттєвих причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту. Важливим чинником, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах надійної системи економічної безпеки підприємства та управління нею. Завданням цієї системи є оцінка рівня економічної безпеки підприємства, яка дозволяє точно виявити больові точки в його діяльності, визнати основні напрями і найбільш дієві способи підвищення ефективності роботи підприємства.

Для оцінки рівня економічної безпеки підприємства використовується сучасний підхід, сутність якого наступна (табл. 8.3):

  • 1. Визначення джерел небезпеки та інформаційної бази для оцінки рівня економічної безпеки підприємства.
  • 2. Розробка систематизаційних показників діяльності підприємства за функціональними складовими безпеки.
  • 3. Зіставлення фактичних і порогових значень показників безпеки і розподіл їх за зонами безпеки.
  • 4. Розробка бальної системи оцінок для обчислення показників економічної безпеки підприємства.

Якщо значення показника відповідає нормативному рівню в зоні нормальної безпеки, то йому можна поставити 3 бали, у зоні нестійкої безпеки - 2 бали, у зоні критичної безпеки - 1 бал і у кризовій зоні - 0 балів.

  • 5. Визначення середнього бального значення по кожній функціональній складовій економічної безпеки підприємства.
  • 6. Введення коефіцієнта значущості функціональних складових і визначення комплексного показника економічної безпеки підприємства.
  • 7. Оформляється графічна складова дослідження на основі оптимальних значень показника досліджуваного підприємства у розрізі прийнятних зон безпеки. Величину бальної оцінки можна прийняти за центральне значення інтервалу. Тобто, якщо величина нестійкого рівня безпеки оцінювалось у 2 бали, то зону допустимого рівня безпеки можна прийняти в інтервалі (1,5 - 2,5), зону критичного рівня безпеки з центром 1 бал - в інтервалі (0,5 - 1,5), зону нормального рівня безпеки - в інтервалі (2,5,- + оо) і зону кризового рівня - в інтервалі (0,5--оо).

Таблиця 8.3. ЗНАЧУЩІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗНАЧУЩІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Комплексний показник безпеки підприємства (КПБ) розраховується за формулою:

де ПБІсер - середнє значення показника функціональної складової економічної безпеки;

Д - питома вага значущості функціональних складових безпеки, причому = 1;

п - кількість функціональних складових.

Завершальний етап - аналіз функціональних показників її загального рівня безпеки підприємства. Ці показники аналізуються в динаміці за останні 3-4 роки і порівнюються з рівнем безпеки на підприємствах - конкурентах.

Якщо фактичні чи прогнозовані показники не виходять суттєво за межі порогових значень, то підприємство перебуває в зоні економічної безпеки. Якщо комплексний показник безпеки - у зоні критичного і кризового рівня безпеки, то це означає, що підприємство перебуває у небезпечній зоні. У цьому разі необхідно приймати заходи із виведення підприємства з небезпечної зони і компенсації негативних наслідків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >