< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік грошових коштів

Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів

Нормальну виробничу діяльність кожне підприємство може здійснювати лише при постійних зв'язках з іншими підприємствами з допомогою грошових коштів.

Терміни, що використовуються у цьому розділі, мають таке значення:

Грошові кошти-готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Негрошові операції- операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація таких необоротних активів, а також таких фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Як результат своєї операційної діяльності всі підприємства проводять розрахунки з комерційними банками за позичками і через комерційні банки сплачують вартість товарів, робіт та послуг одне одному.

Згідно зі ст. 198 Господарського кодексу України розрахунки підприємств за своїми зобов'язаннями проводяться в безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

Більшість розрахунків з виконання зобов'язань здійснюється через установи банків безготівковим шляхом. Розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями й установами дозволяється проводити лише тоді, коли суми окремих платежів менші від сум, встановлених банками для безготівкових розрахунків.

При проведенні безготівкових операцій банки здійснюють контроль за дотриманням сільськогосподарськими підприємствами платіжної і договірної дисципліни, допомагають використовувати найбільш доцільні форми розрахунків, що сприяє прискоренню обігу обігових коштів.

Які завдання вирішує бухгалтерія при обліку грошових коштів?

Основними завданнями обліку грошових коштів є: виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями; контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне і правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів, щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку; дотримання стандарту бухгалтерського обліку № 4 "Звіт про рух грошових коштів" та надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Для відображення коштів використовуються такі рахунки і субрахунки:

 • 30 "Каса";
 • 31 "Рахунки в банках";
 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті";
 • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
 • 313 "Інші рахунки в банках в національній валюті";
 • 314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті";
 • 33 "Інші кошти";
 • 331 "Грошові документи у національній валюті";
 • 332 "Грошові документи в іноземній валюті";
 • 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";
 • 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";
 • 34 "Короткострокові векселі одержані";
 • 35 "Поточні фінансові інвестиції"";
 • 351 "Еквіваленти грошових коштів";
 • 352 "Інші поточні фінансові інвестиції".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >