Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи корпоративного управління Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу Еволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки України Поняття корпорації та менеджменту корпорацій. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесуРинкові фактори. Корпоративне управління на державних підприємствах та процес приватизації - деякі спостереження щодо досвіду Франції, Англії та Росії Сутність корпоративного управління Сучасні концепції корпоративного управління Типологія моделей корпоративного управління Структура системи стандартів корпоративного управлінняОсновні принципи корпоративного управлінняМіжнародні стандарти корпоративного управління та національні кодекси корпоративної поведінкиСитуаціяОсновні принципи ділової поведінки корпорації KaoПринципи корпоративної етики Механізми корпоративного управління Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об'єднань як об'єкти корпоративного управління Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу Передумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих корпоративних структур й організаційно-правових форм корпоративного управління Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТПорядок створення акціонерних товариств Ідентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізму Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведенняПовідомлення про проведення загальних зборівПорядок прийняття рішень загальними зборамиПозачергові загальні збориОсобливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи Наглядова рада та виконавчі органи управлінняГолова наглядової радиЗасідання наглядової радиКомітети наглядової ради. Корпоративний секретарКолегіальний виконавчий орган акціонерного товаристваОдноосібний виконавчий органРевізійна комісія (ревізор)Перевірка фінансово-господарської діяльність акціонерного товариства за результатами фінансового року Зовнішня сфера корпоративного управління Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління Нормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Законодавство про приватизацію Права та обов'язки приватизованого підприємства, передбачені законодавством Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність Товариства. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управління Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України Торговці цінними паперамиФондові біржі Національна депозитарна система УкраїниФункції НДСУУчасники НДСУВерхній рівень прямих учасників НДСУФункції НДУВідносини НДУ з державоюНижній рівень прямих учасників НДСУОпосередковані учасники НДСУПравові аспекти функціонування НДСУЗабезпечення передачі права власності на цінні папери та прав за цінними паперами учасниками НДСУ Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні та регулюванні корпоративного середовища Державна політика на фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролю Управління корпоративним капіталом Поняття і структура корпоративного капіталуТеорема ММ-1Теорема ММ-2Теорема ММ-3Коригування теорії ММ: урахування корпоративних податківКонцепція Мертона Міллера про податки і боргиВибір співвідношення борг/акціонерний капіталОптимальна структура капіталуСитуація Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування Види вартості акційМетоди оцінки вартості акційНомінальна вартість акційОцінка на базі ліквідаційної вартостіОцінка на базі відновлюваної вартостіОцінка на базі прибутковості акційОцінка на базі відношення ціна-дохідОцінка на базі дивідендного доходу Емісія цінних паперів акціонерного товаристваДовідкова інформація Стратегічне управління корпораціями Сутність стратегічного управління в корпораціях Сутність, принципи і задачі корпоративної стратегіїРозробка стратегії корпораціїВаріанти стратегій компанії Управління державними корпоративними правами Корпоративний контроль Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Форми та типологія корпоративного контролю Форми та типологія корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній контроль у корпораціях Механізми контролю в системі корпоративного управління Корпоративна культура Поняття і сутність корпоративної культури Структура корпоративної культури Типологія корпоративної культури Теоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культури Етнографічний підхід Експериментальний підхід Клінічний (холістичний) підхід Метафоричний (мовний) підхід Кількісний підхід Оцінювання ефективності корпоративного управління Фактори підвищення ефективності корпоративного управлінняПоказники оцінки ефективності корпоративного управлінняОсобливості оцінки ефективності управління корпораціями. Напрямки підвищення ефективності управління корпораціямиОсновні корпоративні права акціонерів в системі сучасного корпоративного управління Організаційна ефективністьКритерії ефективності організаційної діяльностіЕфективність інвестиційної діяльностіОцінка ефективності портфелю цінних паперів Сутність рейтингових оцінокПризначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управлінняІнформація для аналізуЗАКОН УКРАЇНИ: ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера застосування ЗаконуСтаття 2. Визначення термінівСтаття 3. Правовий статус акціонерного товаристваСтаття 4. Акціонери товаристваСтаття 5. Типи акціонерних товариствСтаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонеромСтаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товаристваСтаття 8. Визначення ринкової вартості майна ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Стаття 9. Створення акціонерного товаристваСтаття 10. Установчі збори акціонерного товаристваСтаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товаристваСтаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товаристваСтаття 13. Статут акціонерного товариства КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товаристваСтаття 15. Збільшення статутного капіталуСтаття 16. Зменшення статутного капіталуСтаття 17. Анулювання акційСтаття 18. Консолідація та дроблення акційСтаття 19. Резервний капітал ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Стаття 20. Акції товаристваСтаття 21. Емісія цінних паперівСтаття 22. Ціна акційСтаття 23. Оплата цінних паперівСтаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВСтаття 25. Права акціонерів - власників простих акційСтаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акційСтаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акційСтаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товаристваСтаття 29. Обов'язки акціонерів ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Стаття 30. Порядок виплати дивідендівСтаття 31. Обмеження на виплату дивідендів ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 32. Загальні збори акціонерного товаристваСтаття 33. Компетенція загальних зборівСтаття 34. Право на участь у загальних зборахСтаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборівСтаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборівСтаття 37. Порядок денний загальних зборівСтаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборівСтаття 39. Представництво акціонерівСтаття 40. Порядок проведення загальних зборівСтаття 41. Кворум загальних зборівСтаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборамиСтаття 43. Спосіб голосуванняСтаття 44. Лічильна комісіяСтаття 45. Протокол про підсумки голосуванняСтаття 46. Протокол загальних зборівСтаття 47. Позачергові загальні збориСтаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосуванняСтаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особиСтаття 50. Оскарження рішення загальних зборів НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товаристваСтаття 52. Компетенція наглядової радиСтаття 53. Обрання членів наглядової радиСтаття 54. Голова наглядової радиСтаття 55. Засідання наглядової радиСтаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретарСтаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товаристваСтаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товаристваСтаття 60. Одноосібний виконавчий органСтаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товаристваСтаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 64. Придбання значного пакета акцій товаристваСтаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВСтаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперівСтаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акційСтаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерівСтаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬСтаття 70. Значний правочинСтаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованістьСтаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість ПЕРЕБІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового рокуСтаття 75. АудиторСтаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВОСтаття 77. Зберігання документів акціонерного товаристваСтаття 78. Надання акціонерним товариством інформації ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАСтаття 79. Припинення акціонерного товаристваСтаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товаристваСтаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товаристваСтаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товаристваСтаття 83. Злиття акціонерних товариствСтаття 84. Приєднання акціонерного товаристваСтаття 85. Поділ акціонерного товаристваСтаття 86. Виділ акціонерного товаристваСтаття 87. Перетворення акціонерного товаристваСтаття 88. Ліквідація акціонерного товаристваСтаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Наст >