< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем

Перевірка статистичних гіпотез

 • 1.1. Що розуміють під статистичною гіпотезою ?
 • - Наукове припущення, яке потребує доведення.
 • - Наукове припущення взагалі.

* Наукове припущення про властивості випадкової величини, яка перевіряється за результатам статистичних спостережень.

 • - Наукове припущення про розмір статистичних характеристик.
 • 1.2. Як називається гіпотеза, яку необхідно перевірити ?
 • - Параметрична.

* Нульова.

 • - Конкуруюча.
 • - Альтернативна .
 • 1.3. Як називається гіпотеза, протилежна нульовій ?
 • - Непараметрична.
 • - Параметрична.

* Альтеративна.

 • - Основна.
 • 1.4. У скількох випадках можна прийняти неправильне рішення в результаті статистичної перевірки прийнятого рішення ?
 • - Один випадок.

* Два випадки.

 • - Три випадки.
 • - Три і більше випадків.
 • 1.5. Як при перевірці статистичних гіпотез називають випадки прийняття неправильного рішення ?
 • - Помилки перевірки гіпотез.
 • - Помилки вибірки.
 • - Помилки першого роду.

* Помилки першого і другого родів.

 • 1.6. Що означає термін "прийняти гіпотезу" ?
 • - Знайдене правильне рішення.
 • - Результати спостережень, суперечать науковим припущенням.

* Результати спостережень не суперечать висунутій гіпотезі.

 • - Знайдені правильне і неправильне рішення.
 • 1.7. Якщо вибірковий простір уявити як множину можливих значень величин, розташованих у порядку зростання, на які частини поділяє цей простір статистичний критерій?

* Критичну область прийняття гіпотези.

 • - Критичну і некритичну області.
 • - Область прийняття гіпотези та область неприйняття гіпотези.
 • - Критичну область і область неприйняття гіпотези.
 • 1.8. Як називаються точки, що відділяють критичну область від області прийняття гіпотези?
 • - Правосторонні .
 • - Лівосторонні.
 • - Двосторонні.

* Критичні.

1.9. Яка відповідь виходить за межі характеристики критичної області?

* Гранична.

 • - Правостороння.
 • - Лівостороння.
 • - Двостороння.
 • 1.10. Якщо вибіркове значення статистичного критерію потрапляє у критичну область, який робиться висновок ?
 • - Гіпотеза приймається.

* Гіпотеза не приймається.

 • - Гіпотеза додатково перевіряється.
 • - Гіпотеза додатково не перевіряється.
 • 1.11. Що являє собою область допустимих значень ?

* Множина допустимих положень вибіркової точки у вибірковому просторі, які призводять до прийняття нульової гіпотези.

 • - Вибірковий простір випадкової змінної.
 • - Критична область.
 • - Статистичний критерій.
 • 1.12. Як називаються помилки першого роду в задачах перевірки статистичних гіпотез ?

* Рівень значущості (мала ймовірність).

 • - Рівень імовірності.
 • - Рівень істотності.
 • - Рівень вірогідності.
 • 1.13. Що при перевірці статистичних гіпотез називається потужністю критерію?
 • - Помилка першого роду.
 • - Помилка другого роду.

* Величина, яка доповнює ймовірність помилки другого роду.

 • - Величина, яка доповнює ймовірність помилки першого роду.
 • 1.14. Яка з перелічених нижче відповідей виходить за межі етапів перевірки нульової гіпотези ?
 • - Вибирається рівень значущості.
 • - Вибирається відповідно до значущості критична область.
 • - Обчислюється вибіркове (фактичне) значення статистичної характеристики.

* Розраховується помилка вибірки.

1.15. Яка з перелічених нижче відповідей виходить за межі вирішуваних завдань при перевірці гіпотез щодо статистичних розподілів ?

* Визначається вірогідність середньої арифметичної в емпіричному ряді розподілу.

 • - Визначається відповідність емпіричного розподілу теоретичному виду розподілу.
 • - Визначається можливість належності двох і більше емпіричних розподілів до одного й того ж виду розподілів.
 • - З'ясовується наявність у розподілі незалежності ознак однієї від одної.
 • 1.16. Які відповіді виходять за межі здійснення обчислювальних етапів при перевірці гіпотези про нормальний розподіл?
 • - Розраховуються ~ і °
 • - Обчислюються теоретичні частоти.
 • - Зіставляються теоретичні та емпіричні частоти за критерієм Пірсона.

* Знаходиться потужність критерію.

1.17. Яку з відповідей слід вважати правильною щодо методичних особливостей використання Хі - квадрат критерію ?

* Чисельність вибірки повинна бути достатньо великою (не менше 50), а величини частот - не менше 5.

 • - Чисельність вибірки може бути менша за 50.
 • - Величини частот можуть бути менші за 5.
 • - Чисельність вибірки і величини частот не обмежуються.
 • 1.18. Який суміжний практичний аспект має розрахована величина Хі - квадрат критерію в аналітичних розрахунках?
 • - Використовується для визначення дисперсії.

* Використовується для визначення коефіцієнта кореляції альтернативних ознак.

 • - Кількість характеризує коваріацію.
 • - Визначає кількісний вплив окремих ознак.
 • 1.19. Як називаються критерії згоди при оцінці сукупностей, які не підпорядковані закону нормального розподілу?
 • - Параметричні критерії.
 • - Стохастичні критерії.

* Непараметричні критерії.

 • - Альтернативні критерії.
 • 1.20. Які статистичні критерії належать до непараметричних ?
 • - Критерії Фішера, Ст'юдента, Пірсона.
 • - Критерії Ст'юдента, Пірсона.
 • - Критерії Кохрана, Бартлета.

* Критерії Колмогорова, Уайта, Уїлкоксона.

 • 1.21. Які статистичні критерії використовують у випадках, коли необхідна перевірка статистичних гіпотез про рівність трьох і більше дисперсій ?
 • - Критерій Колмогорова.

* Критерії Кохрана і Бартлета.

 • - Критерій Уайта.
 • - Критерії Колмогорова і Бартлета.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >