< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регіональна система управління охороною праці

Регіональна система управління охороною праці (РСУОП) в області (районі, місті, районі у місті, селищі, селі) — це комплекс органів управління адміністративно-територіальною одиницею, який на підставі чинних нормативно-правових актів здійснює цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо виконання встановлених завдань роботи з охорони праці з метою забезпечення здоров'я і працездатності працівників підприємств, установ і організацій на підпорядкованій території (табл. 5.1).

Обласна РСУОП є підсистемою єдиної державної системи управління охороною праці. Вона включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, органи Держнаглядохоронпраці, інші державні наглядові інспекції, профспілки, асоціації спеціалістів охорони праці, підприємства, установи й організації, які здійснюють управління процесом запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, аваріям і пожежам на підприємствах, в установах, організаціях області.

На територіальному рівні РСУОП є цільовою підсистемою загальної системи управління адміністративно-територіальною одиницею (областю, районом, містом, районом у місті, селищем, селом). Ця система повинна в процесі функціонування забезпечувати підготовку, прийняття і реалізацію рішень щодо здійснення правових, організаційних, соціально-економічних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Метою функціонування РСУОП є охорона життя і здоров'я працівників, забезпечення належних здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях (далі —

Таблиця 5.1. Завдання управління охороною праці в області на рівні облдержадміністрації

№ з/п

Завдання управління охороною праці

Орган управління

Критерії ефективності управління

1

2

3

4

1

Навчання з питань охорони праці. Реалізація державної і регіональної програм навчання і підвищення рівня знань працівників і населення з питань охорони праці

Облдержадміністрація, облуправління, відділи Держпромгірнагляд

Рівень знань з питань охорони праці

2

Забезпечення підприємств правилами, нормами, стандартами, положеннями, типовими інструкціями та іншими нормативно-правовими актами і контроль за дотриманням законодавства і нормативно-правових актів з охорони праці, виконання посадових інструкцій на підприємствах. Видання нормативно-методичних матеріалів з охорони праці

Те саме

Забезпеченість підприємств нормативно-правовими актами та методичною документацією

3

Розробка і реалізація разом з управліннями і відділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями (за участю профспілок) регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Те саме

Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах області

4

Надання організаційно-методичної допомоги відділам охорони праці районних державних адміністрацій і відділам охорони праці виконавчих органів міських рад

Те саме

Підвищення ефективності роботи з охорони праці рай держадміністрацій і органів місцевого самоврядування

5

Створення і забезпечення ефективного функціонування цілісної регіональної системи управління охороною праці в області

Те саме

Підвищення організованості й системності роботи з охорони праці в регіоні

6

Розгляд проектів контрактів, які укладаються з керівниками підприємств, що належать до сфери управління облдержадміністрації або укладаються за погодженням з облдержадміністрацією

Облдержадміністрація, місцеві органи виконавчої влади

Підвищення відповідальності перших керівників підприємств у галузі охорони праці

7

Експертно-технічний контроль відповідності норм до охорони праці проектів нових підприємств, конструкторської і технологічної документації. Видача дозволів на початок роботи і сертифікатів на випуск продукції, контроль за дотриманням вимог стандартів

Експертно-технічний центр, Держпромгірнагляд, Центр стандартизації, метрології та сертифікації

Відповідність нормам проектної, конструкторської і технологічної документації та промислової продукції

8

Допомога підприємствам у використанні вітчизняного й зарубіжного досвіду охорони праці, паспортизації цехів, дільниць, атестації робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці, методичне керівництво і координація роботи служб охорони праці, органів виконавчої влади

Експертно-технічний центр управління Держпромгірнагляду

Підвищення рівня охорони праці на підприємствах

9

контроль на підприємствах:

— виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання коштів фондів охорони праці;

Держпромгірнагляд, Експертно-технічний центр,

Облдержадміністрація, місцеві |

Те саме

9

 • — відповідності машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти аварійного колективного та індивідуального захисту працюючих, санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового обслуговування працівників нормативно-правовим актам з охорони праці; за наявністю інструкцій з охорони праці на робочих місцях та інших нормативно-правових актів і відповідної документації;
 • — безпечного стану будівель і споруд, інженерних мереж території підприємства, транспортних шляхів;
 • — забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, мийними засобами; організації питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; організації виробництва необхідних засобів індивідуального і колективного захисту на підприємствах області.

органи виконавчої влади, Державна інспекція праці, органи CEC пожежного нагляду, Центр стандартизації, метрології та сертифікації

Те саме

10

 • — додержання на підприємствах встановленого режиму праці та відпочинку; організації лікувально-профілактичного обслуговування працюючих з участю правової інспекції, профспілок і медико-санітарних служб;
 • — проведення професійного відбору працюючих, медичних оглядів працівників з важкими, шкідливими і небезпечними умовами праці, щорічного медогляду осіб віком до 21 року;

Те саме

10

 • — запровадження обов'язкового соціального страхування працюючих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; соціального захисту потерпілих на виробництві;
 • — відповідності продукції" що виготовляється на підприємстві, стандартам і нормам охорони праці;
 • — запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру на підприємствах;
 • — стану охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;
 • — реалізації програми вивільнення жінок із виробництв з важкою працею та шкідливими умовами

Експертно-технічний центр, Облдержадміністрація, місцеві органи виконавчої влади, Державна інспекція праці, органи CEC пожежного нагляду, Центр стандартизації, метрології та сертифікації, Держпромгірнагляд

Те саме

11

Інші завдання РСУОП:

 • — створення навчально-методичного центру з питань охорони праці;
 • — організація і проведення о глядів-конкурсів стану охорони праці в області, районах, містах, на підприємствах;
 • — створення кабінетів з охорони праці при райдержадміністраціях та міськвиконкомах;
 • — формування і забезпечення функціонування асоціацій спеціалістів з питань ОП при міських, сільських та селищних радах;
 • — сприяння проведенню наукових досліджень у галузі охорони праці та впровадженню досягнень науки і техніки, безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих;
 • — використання коштів фонду обласних, районних і місцевих бюджетів на цілеспрямовані заходи зі зменшення рівня виробничого травматизму і профзахворювань, аварій і пожеж

Те саме

Те саме

підприємствах) області, району, міста та ін. (далі — області), незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, відповідно до державної і регіональної політики з охорони праці.

Основними принципами функціонування РСУОП є:

 • — здійснення державної політики: забезпечення пріоритету життя і здоров'я працівників підприємств області; повної відповідальності перших керівників за створення безпечних умов праці, запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам; гарантії прав громадян на охорону праці шляхом об'єднання розрізнених заходів з охорони праці в єдину систему цілеспрямованих дій;
 • — забезпечення нерозривного зв'язку процесу виробничої та іншої діяльності із засобами та заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • — додержання виконавчої дисципліни всіма представниками державної влади, трудової та технологічної дисципліни працівниками підприємств;
 • — координація діяльності всіх суб'єктів управління з метою виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці;
 • — економічна зацікавленість власників та працюючих у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Об'єктом управління охороною праці в області є діяльність роботодавців, керівників підприємств, їх працівників, контролюючих і наглядових органів, органів соціального страхування, місцевої державної адміністрації, органів самоврядування рад щодо забезпечення на підприємствах вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виявлення ризиків і запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.

Управління охороною праці на регіональному рівні здійснюють (ст. 41 Закону України "Про охорону праці"):

 • — в області — обласна державна адміністрація;
 • — в районах — районні державні адміністрації;
 • — в містах, селищах та селах —- виконавчі органи (комітети) відповідних рад.

Управління охороною праці на підприємстві здійснює власник (роботодавець), який залучає до тієї діяльності весь трудовий колектив.

Відповідальними керівниками органів управління охороною праці є:

 • - на рівні області — голова обласної державної адміністрації;
 • - на рівні району — голова районної державної адміністрації;
 • — на рівні села, селища, міста — голова відповідного виконавчого комітету рад;
 • - на рівні підприємства — власник (роботодавець).

Основна управлінська інформація, що використовується органом управління:

На рівні області:

 • - закони Верховної Ради, укази Президента України;
 • - постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти;
 • - рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України;
 • — накази органів, що здійснюють державний нагляд за охороною праці;
 • — матеріали статистичної звітності;
 • - угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці, укладені з профспілками;
 • - рішення Ради територіального управління Держнаглядохоронпраці по області;
 • - рішення обласної Ради (комісії) з питань безпечної життєдіяльності населення;
 • — матеріали перевірок стану охорони праці на підприємствах області, що проводились державними інспекторами, представниками обласної держадміністрації, її управлінь та відділів, профспілками.

На рівні району:

 • — управлінська інформація, передбачена вище;
 • — матеріали перевірок стану охорони праці на підприємствах району представниками районної держадміністрації, ЇЇ управлінь та відділів.

На рівні села, селища, міста:

 • — управлінська інформація, передбачена для району;
 • — матеріали перевірок стану охорони праці на підприємствах села, селища, міста представниками асоціації спеціалістів з охорони праці.

На рівні підприємства:

 • - управлінська інформація, передбачена для району;
 • - матеріали перевірок стану охорони праці державними інспекторами, представниками міністерств, місцевих держадміністрацій, виконкомів міських, селищних та сільських рад, профспілок; матеріали служби охорони праці даного підприємства та уповноважених трудового колективу з питань охорони праці; колективний договір! комплексні заходи щодо поліпшення стану охорони праці; накази та розпорядження власника; матеріали розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; матеріали перевірок адміністративно-громадського контролю.

Підготовку управлінських рішень здійснюють:

 • - на рівні області — відділ з питань охорони праці обласної держадміністрації у вигляді рішень (наказі в) голови обласної держадміністрації; рішень обласної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення;
 • - на рівні району — служба охорони праці районної держадміністрації у вигляді рішень (наказів) голови районної держадміністрації, рішень районної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення, управління праці й соціального захисту населення;
 • - на рівні села, селища, міста — асоціація спеціалістів з питань охорони праці у вигляді рішень голови виконавчого органу відповідної ради;
 • - на рівні підприємства — служба охорони праці підприємства.

Функціонування РСУОП забезпечується створенням і взаємодією комплексу підсистем: нормативно-правової, організаційно-управлінської, матеріально-технічної, інформаційної, кадрової, наукової.

Нормативно-правове забезпечення РСУОП в області здійснюється шляхом створення банку даних нормативно-правових актів з охорони праці, придбання і створення необхідної нормативно-методичної літератури, доведення їх до суб'єктів управління, розроблення положення про РСУОП з урахуванням законодавства України.

Завдання управління охороною праці в регіоні. Місцеві державні адміністрації у межах відповідних територій:

 • — забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
 • — формують за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів і забезпечують їх виконання;
 • — забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів щодо проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • — вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;
 • — здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці.

Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з Типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, а також на громадських засадах (ради з питань безпечної життєдіяльності населення).

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції:

 • — затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;
 • — приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну, безпечну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах.

Для виконання цих функцій сільська, селищна, міська ради створюють у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначають спеціаліста з охорони праці.

Основні функції управління охороною праці. Управління процесом вирішення завдань роботи з охорони праці посадовими особами здійснюється шляхом послідовного виконання основних функцій управління:

 • — прогнозування і планування робіт з охорони праці;
 • — організації функціонування РСУОП;
 • — мотивації та оперативного керівництва роботою з охорони праці;
 • — контролю, обліку, аналізу функціонування РСУОП.

Прогнозування і планування робіт з охорони праці. Органи управління охороною праці облдержадміністрації та інших місцевих органів виконавчої влади забезпечують:

 • — прогнозування можливих ризиків, динаміки травматизму і профзахворювань в області;
 • — здійснення прогнозних оцінок потреби в нормативно-правових, організаційно-управлінських, матеріально-технічних, фінансових, кадрових, інформаційних та наукових ресурсах для підвищення рівня охорони праці на підприємстві;
 • — визначення потреб області в сучасних засобах колективного та індивідуального захисту;
 • — розроблення заходів щодо підвищення безпеки засобів виробництва на підприємствах області та забезпечення їх відповідності державним нормативним актам;
 • — надання допомоги підприємствам у проведенні сертифікації устаткування та технологічних процесів, атестації робочих місць на відповідність їх нормативним актам з охорони праці, придбанні засобів колективного та індивідуального захисту та ін.

Обласна державна адміністрація:

 • — розробляє регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища й угоди, що укладаються з профспілками;
 • — погоджує плани робіт з охорони праці районних державних адміністрацій та плани навчання з питань охорони праці, яке здійснюють районні навчально-методичні центри;
 • — затверджує плани робіт, що виконуються фахівцями служб охорони праці.

Районні державні адміністрації:

 • — здійснюють розробку планів з питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в районі;
 • — погоджують плани робіт з питань охорони праці виконкомів сільських, селищних та міських рад;
 • — затверджують інші плани робіт з питань охорони праці.

Виконкоми сільських, селищних та міських рад:

 • — розробляють та затверджують плани заходів з питань охорони праці;
 • — затверджують інші плани робіт з охорони праці.

Роботодавець забезпечує розробку і реалізацію:

 • — плану комплексних заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • — розділу "Охорона праці" колективного договору;
 • — оперативних планів робіт з охорони праці служби охорони праці та керівників структурних підрозділів підприємства.

Територіальні програми і плани робіт з охорони праці повинні мати чітку цільову спрямованість на зменшення рівня травматизму, профзахворювань, аварій і пожеж.

Фінансування заходів, передбачених територіальними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здійснюється за рахунок відповідних коштів територіальних фондів державного страхування від нещасних випадків, а також бюджетів області, міст і районів.

Фінансування заходів, передбачених планами підприємств стосовно доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці можуть здійснюватися за рахунок:

 • — витрат виробництва за такими елементами, як матеріальні витрати на вдосконалення технологій та організацію виробництва, винахідництво й реалізацію, підтримку основних виробничих фондів у робочому стані, утримання засобів колективного захисту тощо;
 • — амортизаційних фондів;
 • — капітальних вкладень;
 • — банківського кредиту;
 • — кошторису видатків бюджетних організацій і установ;
 • — фонду державного соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Планування робіт з охорони праці в області. Облдержадміністрація розробляє на наступні роки обласну програму заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Метою програми є здійснення заходів, які сприяли б вирішенню питань організаційного, нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансово-економічного, наукового та кадрового забезпечення робіт у галузі охорони праці, запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам.

Обласна програма включає такі розділи:

 • — організаційні заходи;
 • — забезпечення працюючих засобами індивідуального й колективного захисту та засобами контролю;
 • — навчання і поширення досвіду з питань охорони праці;
 • — інформаційне забезпечення охорони праці;
 • — пріоритетні напрями наукових досліджень і розробок у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 • — нормативно-правове забезпечення охорони праці;
 • — міжнародне співробітництво в галузі охорони праці;
 • — фінансування обласної програми.

Обласна програма включає пропозиції Ради об'єднання профспілок області, тер- управління Держпромгірнагляду, райдержадміністрації, органів самоврядування, підприємств, установ та організацій області, що затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Після затвердження обласної програми в місячний термін за участю профспілкових організацій повинні бути розроблені та затверджені відповідні районні, міські та інші територіальні програми заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на наступні роки, копії яких надаються відділу з питань охорони праці облдержадміністрації.

Обласне фінансове управління мусить враховувати в обласному бюджеті видатки на фінансування заходів, визначених обласною програмою. У районних і міських бюджетах має бути передбачено виділення коштів для фінансування заходів регіональних програм з охорони праці.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми за результатами попереднього року виконання програми аналізують стан охорони праці на підприємствах, розглядають ці питання на радах з безпеки життєдіяльності населення, притягають до відповідальності керівників і посадових осіб, які не вжили заходів щодо забезпечення виконання програми і створення надійних умов праці на виробництві, запобігання травматизму, профзахворюванням, аваріям і пожежам.

Довгострокові програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які розробляються обласною і районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, повинні передбачати забезпечення підприємств нормативними актами з охорони праці та методичною документацією; здійснення та впровадження у виробництво науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт; впровадження у виробництво більш ефективних заходів індивідуального та колективного захисту, приладів та систем контролю, автоматизованих систем попередження аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві; створення спеціальних технічних засобів для механізації важких, небезпечних та шкідливих робіт; організацію випуску знаків безпеки, попереджувальних плакатів; надання допомоги підприємствам і організаціям у забезпеченні працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту тощо, відповідно до "Переліку заходів, спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві".

Такі програми повинні узгоджуватись з тер-управлінням Держпромгірнагляду.

На підприємствах перспективні плани повинні передбачати приведення стану умов праці на робочих місцях у відповідність з нормативними актами з охорони праці за рахунок реконструкції, капітального ремонту, заміни обладнання, скорочення чисельності працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, будівництвом і розширенням санітарно-побутових приміщень, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів. Перспективні плани підприємств повинні узгоджуватись з органами, що здійснюють державний нагляд за охороною праці.

Необхідність складання перспективних планів та певний термін визначає керівник підприємства за узгодженням з профспілками, а за їх відсутності — з представницьким органом трудового колективу.

Поточний річний план складається протягом другого півріччя року, що передує року, на який він складається. Проект плану розглядається на засіданні комісії з питань охорони праці та виноситься на розгляд трудового колективу. Після погодження з профспілковим комітетом (чи іншим представницьким органом трудового колективу) план затверджує керівник підприємства.

Оперативні плани готуються керівником служби охорони праці, затверджуються керівником підприємства і скеровуються для виконання службам підприємства.

Оперативні (квартальні, місячні) плани, в основному, складаються на підставі поточних річних планів, колективних договорів, приписів служб державного нагляду, відомчого та регіонального контролю і служб охорони праці підприємств, матеріалів розслідування нещасних випадків та перевірок, що здійснювались комісіями адміністративно-громадського контролю та профспілок.

Організаційно-методичну роботу щодо складання перспективних, поточних річних та оперативних планів здійснює служба охорони праці підприємства.

Крім планового управління охороною праці на підставі перспективних, щорічних та оперативних планів, керівники всіх рівнів управління повинні вміти швидко реагувати на всі зміни виробничої діяльності й не допускати аварійних ситуацій.

На кожному рівні управління відповідні служби розробляють перелік можливих аварійних ситуацій і плани їх локалізації та ліквідації. Кожний працівник повинен знати свої обов'язки при виникненні тієї чи іншої аварійної ситуації (припинення подачі електричного струму, води, газу, порушення зв'язку, різних пошкоджень в обладнанні і змін технологічного режиму). Керівники повинні вміти чітко оцінювати можливі аварійні ситуації і вживати екстрених та ефективних заходів.

У кожному підрозділі повинні бути розроблені й затверджені плани локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій на рівні підприємств і адміністративно-територіальних одиниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >