< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Туристична послуга - складова продукту

Наступною економічною категорією, що формує туристичний продукт, є туристичні послуги. Дати комплексне визначення послуги є нелегким завданням. Труднощі полягають у тому, що на практиці пропонуються продукти, які є складовими компонентів окремих послуг і матеріальних благ (наприклад, до послуг пасажирського авіаційного транспорту належить не лише переміщення пасажирів і багажу в просторі, а й харчування під час перельоту).

Отже, послугою можна вважати такий продукт, у якому домінують нематеріальні елементи і присутні також окремі матеріальні складові. При цьому винятково нематеріальні блага мають бути головним мотивом здійснення купівлі споживачем послуги1. Натомість П. Пуцентейло визначає послугу як "результат діяльності туристичного підприємства щодо задоволення відповідних потреб туристів"2.

У фаховій літературі трапляються різні визначення туристичних послуг. Так, А. Корнак та М. Монтигієрд-Лойба під туристичними послугами розуміють "будь-який обмін чи продаж результатів людської праці, які пов'язані з прямим або опосередкованим задоволенням потреб перед подорожжю, під час неї та у місці туристичного перебування, але не є наслідком безпосереднього виробництва предметів. Вони залежать від нявності клієнта - туриста"1.

Дещо по-іншому визначає це поняття В. Гаворецький, який під туристичною послугою розуміє "будь-які суспільно корисні дії, які забезпечують задоволення матеріальних і нематеріальних (духовних) туристичних потреб людини. Вони однаково стосуються як обслуговування особи туриста (матеріальні потреби, наприклад, розміщення, харчування), так і його особистості (духовні потреби, наприклад, культурно-розважальні)"2.

У свою чергу Р. Лазарек туристичними послугами називає "будь-які дії, котрі задовольняють потреби туристів, пов'язані з подорожжю, та реалізують свою ціль на туристичній території, тобто задовольняють потреби туристів перед подорожжю, під час подорожі й відпочинку та після неї"3. У цьому визначенні автор акцентує ціль туристичних послуг - задоволення потреб туристів.

У Законі України "Про туризм "наведено визначення супутніх туристичних послуг і товарів, під якими розуміють "послуги і товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання і виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації тури* стам " та характерних туристичних послуг і товарів, якими прийнято вважати "послуги і товари, які призначені для задоволення потреб туристів, надання і виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам"4.

Отже, послуги є основним інструментом та засобом задоволення туристичних потреб. Вони виконують три основні функції, які тісно пов'язані з їх суттю, а саме:

 • - доступу до туристичних цінностей, що дає змогу реалізовувати мету туристичної подорожі;
 • - доставки товарів для задоволення основних потреб людини та товарів туристичного призначення;
 • - безпосереднього впливу на особу туриста, тобто забезпечення умов відпочинку, в тому числі лікування, поза місцем постійного проживання, надання необхідної й достовірної інформації, гарантування безпеки туриста та охорона його майна"

Потреби туристичного руху визначають сферу туристичних послуг, які підкріплені туристичним попитом на ці послуги. Попит є дуже об'ємним і диференційованим щодо різноманітних потреб туристів. У процесі розвитку туризму одні послуги зникають, а натомість з'являються нові. Серед найважливіших туристичних послуг можна назвати транспортні, з розміщення, харчування, інформаційні, посередництва і організації, екскурсійні, а якщо взяти до уваги місцеву інфраструктуру, то можна додати ще й банкові, страхові, торговельні послуги.

Транспортні послуги належать до основних туристичних послуг, їх розвиток і споживання зумовлені доступністю туристів до туристичних об'єктів. Транспортні послуги в туризмі надаються за допомогою різних видів транспорту, а саме: залізничного, повітряного, водного, автомобільного, автобусного, паромного.

Послуги з розміщення передбачають купівлю туристом нічлігу на визначений час поза місцем його постійного проживання. Вони охоплюють різноманітні дії, що пов'язані з проживанням туриста у певному об'єкті розміщення. За оптимальних умов сфера послуг з розміщення не може бути меншою від тієї, котрою турист користується у власному помешканні. Готельні послуги можуть надаватися у будівлях, які відповідають вимогам стосовно розміру, оснащення житлового фонду, кваліфікації персоналу, кількості надання додаткових послуг, відповідної категорії, пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних умов.

Послуги з харчування становлять сукупність виробничих дій щодо підготовки продовольчої сировини до споживання та торговельних дій, які полягають у реалізації кулінарних і гастрономічних продуктів із забезпеченням умов споживання на місці. Сфера харчування є важливим чинником стимулювання розвитку туризму, має вплив на інтенсивність туристичного руху і якість обслуговування. Гастрономічні послуги, які надаються туристу, є певним субститутом послуг із харчування в домогосподарстві туриста.

Інформаційні послуги мають важливе значення як на міжнародному, так і на національному туристичному ринку. Ці послуги забезпечують посередники в організації подорожі та наданні громадськості достовірної й стислої інформації з усіх питань, пов'язаних з подорожжю до певної місцевості, регіону чи країни. Вони також пропонують, як, наприклад, організувати похід, щоб отримати від нього задоволення. У цій сфері важлива роль належить органам місцевого самоврядування щодо організації центрів туристичної інформації, які володіють інформаційними матеріалами стосовно пам'яток історії та архітектури, клімату, місцевої їжі, одягу, цін на готельні послуги на території туристичного прийняття. Мережа цих центрів також має інформацію про екскурсійні маршрути, послуги екскурсоводів, транспортне забезпечення, певні культурно-розважальні події та особливо цікаві місця.

Послуги з посередництва й організації створюють на туристичному ринку нові потреби і формують їх у бажаному напрямі, а також забезпечують туристу зручності, які пов'язані з купівлею відповідного пакета послуг.

Предметом посередницьких послуг є:

 • - інформація про можливості досягнення мети туристичної подорожі;
 • - продаж квитків та бронювання місць на транспортні засоби, оренда транспортних засобів;
 • - виконання замовлення і продаж місць у засобах розміщення;
 • - продаж послуг з харчування;
 • - продаж послуг відпочинку;
 • - продаж картографічної та поліграфічної туристичної продукції;
 • - продаж продуктів страхових інституцій тощо.

Сфера організаційних послуг передбачає пакет окремих послуг, об'єднаних у комплекс, який охоплює різні потреби туриста, пов'язані з його подорожжю.

Організацією подорожей і посередництвом займаються туристичні оператори та агенції, які створюють сполучні ланки між субєктом туризму та його предметом. У результаті конкурентної боротьби на туристичному ринку останніми роками спостерігаються тенденції відокремлення організації подорожі від посередництва, що засвідчує вужчу спеціалізацію туристичних підприємств за визначеними продуктами.

Послуги екскурсоводів, гідів та провідників належать до безпосередніх форм обслуговування туристичного руху. Завдання туристичного провідника полягає у безпечному супроводі групи, проведенні екскурсій, фаховому наданні інформації про країну, відвідуванні місць та об'єктів і допомозі учасникам походу. Туристичний екскурсовод-провідник допомагає учасникам екскурсії осягнути історію відвідуваної країни, регіону, намагається показати туристам красу природних краєвидів, щоб у такий спосіб пробудити почуття гордості й любові до власної країни та повагу іноземців до неї. Окрім громадського змісту, така діяльність має економічне підґрунтя. Кожний учасник екскурсії чи походу є споживачем певних благ і послуг. Екскурсоводи в межах своєї компетенції можуть рекомендувати туристам скористатися з пропозиції місцевої інфраструктури. Це забезпечує надходження фінансових засобів до даної місцевості, регіону, а також збільшення попиту на туристичні послуги. Екскурсійна діяльність створює додаткові робочі місця на території туристичного прийняття.

До безпосередніх форм обслуговування туристів належать і послуги гідів, тобто осіб, які найняті організатором туристичного заходу. Вони зазвичай супроводжують туристичні групи у подорожі.

Завданнями гіда туристичної подорожі є:

 • - забезпечення від імені організатора відпочинку опіки над учасниками туристичного заходу в необхідному обсязі, відповідно до характеру заходу;
 • - наглядання за способом надання послуг на користь учасників заходу;
 • - представлення організатора відпочинку перед контрагентами, які надають послуги під час туристичного заходу.

Група відпочинкових послуг і послуг у сфері фізичної культури охоплює діяльність, яка полягає у створенні туристам умов для активних занять масовими видами спорту.

Важливу функцію з обслуговування туристів виконують Інфраструктура послуги. Для втілення визначених завдань туристичної подорожі необхідне існування загальнодоступних підприємств й технічно-санітарних об'єктів, які забезпечують збереження й охорону навколишнього середовища. Каналізація, газ, електроенергія, централізоване водопостачання і теплопідведення значно підвищують відпочинкові вартості туристичних територій. Одночасний розвиток транспортної інфраструктури, міської комунікації, зв'язку, пошти, банківських та послуг охорони здоров'я полегшують задоволення туристичних потреб туристів.

Страхові послуги в туризмі - це комплекс послуг, тобто різноманітні варіанти страхування майна учасників туристичного руху і будь-які умовні відносини, які виступають на цьому ринку. Комплекс страхових послуг найчастіше охоплює відшкодування на лікування, ліквідацію наслідків від нещасних випадків та втрати особистого багажу. Договори майнового страхування переважно укладають готелі й інші об'єкти розміщення і відпочинку, власники різноманітних транспортних засобів. Можливе відшкодування збитків, заподіяних вогнем та іншими чинниками, а також унаслідок крадіжок чи руйнувань.

Торговельні послуги в туризмі передбачають продаж продовольчих товарів, туристичного спорядження й спеціального одягу" сувенірів, рекламних матеріалів, фотоальбомів та інших товарів практичного призначення для туриста.

Побутоворемісничі послуги охоплюють індивідуальні послуги (перукарні, косметолога, фотосалону, хімчистки тощо), а також ремонт туристичного спорядження. Туристи переважно користуються послугами з ремонту й прокату транспортних засобів (байдарок, велосипедів, мотоциклів тощо) та туристичного реманент взуття, наметів, гірськолижного спорядження, переносних кухонь тощо.

Основні ознаки туристичних послуг розкривають проблематику їх класифікації. Різноманітність поділів туристичних послуг відповідає аналізу туристичного ринку з різних точок зору. Узагальнюючи погляди фахівців з туризму, наведемо прикладну класифікацію туристичних послуг (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Класифікація туристичних послуг

Критерії класифікації

Види туристичних послуг

Мета надання

Основні

Комплементарні (додаткові)

Туристичні потреби

Специфічні Універсальні

Основні послуги туристичного продукту утворюються переважно з матеріальних благ. Це твердження є слушним лише тоді, коли враховується вартісний чи фінансовий аспект. Ці послуги дають змогу безпечно дістатися до місця тимчасового перебування, знаходитися там певний час і повернутися. Вони надаються суб'єктами туристичної інфраструктури. При цьому виникає попит на значну кількість нематеріальних послуг (інформаційних, фінансових, правових чи страхових).

Комплементарні (додаткові) послуги надаються одночасно з основними туристичними цінностями. Вони полегшують доступ до туристичних об'єктів та становлять послуги, які загалом можна охарактеризувати як розважальні. Стосовно додаткових послуг можна стверджувати, що основне значення мають нематеріальні послуги, які спрямовані на людину, а саме на її свідомість.

Серед туристичних є послуги, які призначені суто для туристів, і послуги, які задовольняють потреби всього суспільства. Тому за наступний критерій поділу туристичних послуг приймають задоволення потреб і за ним виокремлюють послуги специфічні та універсальні (рис. 5.4)1.

Специфічні послуги створюють необхідні умови для реалізації відпочинкової мети туристів. Вони охоплюють дії високоспеціалі-зованого персоналу туристичного обслуговування, які становлять об'єкти специфічних потреб для туризму. Ці послуги надають окремим групам туристів і задовольняють їх потреби, які безпосередньо пов'язані з відпочинком у місці тимчасового перебування.

Специфічні послуги можна поділити на:

 • - основні (розміщення й харчування);
 • - транспортні;
 • - відпочинково-пізнавальні (рекреаційні, оздоровчі, екскурсійні, туристичної інформації, розважальні).

Універсальні послуги створюють умови для реалізації мети відпочинку туристів, але використовуються також місцевими жителями. Серед них вирізняють послуги:

 • - торговельні (продаж продуктових і промислових товарів, преси);
 • - побутові (перукарські, шевські, кравецькі, ремонту транспортних засобів і туристичного спорядження, ремонту годинників тощо);
 • - інфраструктура (комунальні, охорони здоров'я, громадського правопорядку й порятунку, фінансово-кредитно-страхових установ, телекомунікаційні).

Сферу туристичних послуг визначають різноманітні й різнобічні потреби туристичного руху. Отже, класифікація послуг є дуже широка і диференційована.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >