< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Енергетичні ресурси та енергетичні проблеми

Види та джерела енергії. Енергія присутня завжди і скрізь і є універсальною мірою руху матерії, характеристикою здатності тіл до взаємодії між собою. Існують різні класифікації видів і форм енергії. З деякими її видами людина часто зустрічається у повсякденному житті: механічна (кінетична і потенціальна), електрична, електромагнітна, теплова, хімічна.

Джерела енергії поділяють на відновлювальні і невідновлювальні. До першої групи належить енергія Сонця, вітру, гідроенергія рік, різні види океанічної енергії (морських хвиль, припливів, різниці температур водних мас), а також геотермальна енергія (внутрішнє тепло Землі). Невідновлювальними джерелами енергії є вугілля, нафта, природний газ, уран, торф.

Відновлювальні джерела енергії постійно діють у біосфері і їхнє використання не веде до зміни теплового балансу Землі. Використання невідновлювальних джерел енергії приводить до додаткового нагрівання навколишнього середовища.

Наведемо характеристики енергоресурсів за станом запасів і перспектив використання (за М.Ф. Реймерсом).

п/п

Тип енергоресурсів

Характеристика

1

2

3

1.

Сонячна радіація (сонячна енергія)

Практично невичерпна (у 13 тис. разів перевищує сучасний рівень використання людством енергії), використовується слабо. Дуже перспективна як енергетичний ресурс природного екологічно чистого походження, але мало концентрована. Використання обмежене відтоком енергії з біосфери

2.

Космічне випромінювання

Те саме

3.

Енергія морських припливів і відпливів

Перспективна за умови розвитку технологій використання

4.

Геотермальна енергія

Те саме

5.

Потенційна і кінетична енергія повітря (вітрова енергія), води (гідроенергія)

Те саме, але вітрова й гідроенергетика порушують екологічну рівновагу екосистем

6.

Атмосферний електрострум

Ресурс не має практичної перспективи

7.

Земний магнетизм

Важливий, але поступово, за гіпотезами науковців, послаблюється. Необхідні дослідження

8

Енергія природного ядерного розпаду і спонтанних хімічних реакцій

Запаси урану - 3 млн т, торію - 630 тис. т н. є1. Інтенсивно використовують. Перспективи невизначені у зв'язку з великою проблемою відходів

9.

Біоенергія

Ресурси значні. Перспективні, особливо органічні відходи

10.

Термально-енергетичні, радіаційні та електромагнітні

Запаси значні. Використовують слабо, але можуть бути утилізовані

11.

Нафта

Потенційний запас - 270-290 млрд т н. е., щорічні витрати понад 3 млрд т. н. е. Перспектива на 30 років

12.

Природний газ

Потенційний запас - 270 млрд т н. е., щорічні витрати близько 125 o 10і0 м3. Перспектива на 30-50 років

13

Вугілля

Потенційні запаси - 10,125 трлн т н. е., щорічні витрати, млн т: 3500 кам'яного і 1550 бурого. Перспектива на 100 років

14.

Сланці

Запаси понад 38,4 трлн т н. е. Використовують слабо. Малоперспективний, значні відходи

15.

Торф

Запаси значні. Малоперспективний, висока зольність і порушення екологічної рівноваги

16.

Енергія штучного ядерного синтезу, в тім числі низькотемпературних ядерних перетворень, або "холодного" синтезу

Запаси невичерпні. Екологічно небезпечні, крім "холодного" синтезу. Потрібні екологічно безпечні технології

Вплив теплових електростанцій на довкілля.

Виробництво електроенергії на теплових електростанціях найбільш негативно впливає на навколишнє середовище порівняно з іншими видами електростанцій.

Залежно від складу палива продукти згорання, що потрапляють в атмосферу, містять оксиди нітрогену (гГОх), оксиди вуглецю (СОх), оксиди сірки (80х), вуглеводні, пару води та інші речовини у твердому, рідкому і газоподібному станах.

Забруднення атмосфери дрібними твердими частинками золи пов'язано переважно з використанням як паливо вугілля, яке попередньо подрібнюється у спеціальних млинах. Проте при правильному процесі спалювання і використання сучасних фільтрів з високою ефективністю вловлювання їхня кількість може бути зведена до мінімуму.

При спалюванні різного палива (мазуту) з викидами в атмосферу надходять: оксиди сірки і нітрогену, газоподібні продукти неповного згорання палива, сполуки ванадію.

При спалюванні природного газу в атмосферу потрапляють оксиди нітрогену, проте утворюється їх набагато менше, ніж при спалюванні мазуту.

Окрім того, на стан навколишнього середовища негативно впливають відходи вугільних теплоелектростанцій, а саме їхнє складування, транспортування, пилоприготування і золовидалення. А видалені з топки зола і шлак утворюють золо- шлаковідвали на поверхні ґрунту, забруднюючи і його різними хімічними елементами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >