< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика фінансового посередництва

"Статистика банківської діяльності"

Зміст, мета та основні завдання статистики банківської діяльності

Сучасна економіка потребує постійної, надійної та ґрунтовної інформації, яка характеризує стан грошово-кредитного ринку та діяльність банківської системи.

Банківська система України має дворівневу структуру: згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" вона складається з Національного банку України НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України.

Банківська статистика — це галузь фінансової статистики, яка вивчає кількісні характеристики масових явищ і процесів, що відбуваються у банківській системі.

Мета банківської статистики визначається роллю банківської системи в економіці країни: банківська статистика повинна забезпечити всебічну характеристику функціонування та розвитку банківської системи, об'єктивно оцінювати вплив банківської діяльності на розвиток реального сектору економіки країни, фінансового ринку, комплексно оцінювати стабільність банківської системи та виявляти фактори її дестабілізації.

Основними завданнями банківської статистики є:

 • - моніторинг виконання планових показників, зобов'язань банку, нормативів НБУ;
 • - аналіз якості планування та нормування банківської діяльності;
 • - своєчасне виявлення внутрішніх диспропорцій у діяльності окремих банків та функціонуванні банківської системи загалом;
 • - виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності банківської діяльності;
 • - організація та проведення вибіркових обстежень банків;
 • - статистичне забезпечення маркетингу банківської діяльності;
 • - статистичний аналіз результатів діяльності банків із залучення та використання фінансових ресурсів та проведення порівняльного аналізу діяльності різних банків;
 • - статистичний аналіз надійності окремих банків на ринку банківських послуг;
 • - статистичне забезпечення моніторингу стабільності банківської системи загалом.

Статистика банківської діяльності є важливою складовою сучасної банківської справи: за допомогою банківської статистики вивчають особливості формування і розміщення фінансових ресурсів банків, визначають пріоритети у спеціалізації банківської діяльності, здійснюють контроль за виконанням планів, зобов'язань та нормативів банківської діяльності.

У контексті взаємозв'язку між розділами-галузями фінансової статистики слід зазначити, що банківська статистика є основою для статистики грошового обігу і статистичного вивчення кредиту.

Об'єктом банківської статистики є банківська діяльність.

Предметом банківської статистики є масові явища та процеси, що становлять банківську діяльність, її умови та результати.

Суб'єктами статистичного вивчення банківської діяльності є НБУ, комерційні банки, інші банківські і небанківські фінансові посередники, суб'єкти господарювання, фізичні особи та ін.

Банківська статистика включає такі розділи: статистичне вивчення стану та розвитку банківської системи, діяльності центрального банку країни та банківських установ. В межах статистичного аналізу діяльності банківських установ здійснюється статистичне вивчення кредиту і ощадної справи.

Статистичне вивчення стану та розвитку банківської системи

Для статистичного вивчення стану та розвитку банківської системи використовуються абсолютні, відносні, середні показники, індекси та показники умов банківської діяльності (рис. 7.1).

До абсолютних показників належать:

 • - абсолютне значення активів банків, яке характеризує масштаби діяльності банків в країні;
 • - реальні активи банків — абсолютне значення активів банків, скориговане не рівень інфляції;
 • - обсяг власного капіталу і зобов'язань банків;
 • - кількість банків, зареєстрованих у країні, — при цьому досліджується загальна кількість банків, кількість банків з іноземним капіталом, у т.ч. зі 100-процентним іноземним капіталом;
 • - кількість банків у регіонах;
 • - кількість філій і відділень банків;
 • - кредити, надані банками, у розрізі юридичних і фізичних осіб, валют, строків і т.д.;
 • - обсяг депозитів фізичних і юридичних осіб, за строками, валютою і т.д.;
 • - обсяг операцій банків із цінними паперами та ін.

Показники стану та розвитку банківської системи

Рис. 7.1. Показники стану та розвитку банківської системи

До відносних показників розвитку банківської системи належать такі відносні величини координації і структури:

 • - співвідношення між активами банків і ВВП;
 • - співвідношення між активами банків і небанківських фінансових посередників;
 • - співвідношення між кредитами, наданими банками, і ВВП;
 • - співвідношення між кредитами, наданими банками нефінансовим корпораціям, і ВВП;
 • - співвідношення між активами банків і наявними доходами населення;
 • - співвідношення між депозитами юридичних і фізичних осіб і ВВП;
 • - частка депозитів у національній та іноземній валютах в загальному обсязі депозитів;
 • - рентабельність банківської діяльності — рентабельність активів, рентабельність власного капіталу;
 • - рівень простроченої кредитної заборгованості;
 • - співвідношення між кількістю банківських відділень і кількістю населення та ін. В окрему підгрупу відносних показників розвитку банківської системи традиційно виділяють питомі показники, які можуть бути згруповані залежно від методики обчислення:
 • - відносно населення:
 • - величина активів банків у розрахунку на 100 тис. населення — характеризує масштаби діяльності банків;
 • - кількість банків у розрахунку на 100 тис. населення — дозволяє визначити рівень задоволення потреб у банківських послугах;
 • - відносно доходів населення:
 • - величина активів у розрахунку на 1 млн. / млрд. доходів населення — характеризує ефективність використання фінансових потоків;
 • - кількість банківських відділень на 1 млн. / млрд. населення країни та регіонів; відносно кількості банків:
 • - величина активів у розрахунку на один банк — характеризує рівень конкурентної боротьби на ринку банківських послуг;
 • - чисельність населення країни у розрахунку на один банк;
 • - чисельність вкладників і кредиторів у розрахунку на один банк;
 • - обсяг депозитних вкладів і кредитів у розрахунку на один банк. До середніх показників розвитку банківської системи належать такі:
 • - середній розмір активів;
 • - середній розмір власного капіталу банків;
 • - середній розмір зобов'язань банку;
 • - середня кількість банкоматів;
 • - середня кількість філій, створена одним банком;
 • - середній розмір депозиту.

Індекси розраховуються для абсолютних показників розвитку і дозволяють, по-перше, оцінити динаміку стану та розвитку банківської системи і, по-друге, проаналізувати відмінність окремого регіону від загальнонаціонального рівня розвитку ринку банківських послуг і банківської діяльності.

У процесі аналізу умов банківської діяльності розраховується індекс порівняльних умов банківської діяльності у регіонах країни, для визначення якого використовуються прямі індекси, які відображають відмінність окремого регіону від загальнонаціонального рівня розвитку: індекс обсягу фінансових ресурсів (ІфР), індекс концентрації активів банків (Ік), а також непрямі індекси: індекс інституційної насиченості регіону банківськими установами (ІІН), індекс фінансової забезпеченості регіону банківськими послугами (І3) — співвідношення між активами банків і валовою доданою вартістю, індекс частки кредитів у активах банків (Іко) та індекс динаміки реальних активів (ІРА). Індекс порівняльних умов банківської діяльності (Іу) розраховується за формулою:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >