< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини

Курс безпеки життя та діяльності людини (БЖДЛ) існує для того, щоб показати людині, робітнику найбільш небезпечні для його здоров'я і життя ділянки діяльності - у природі, побуті, виробництві. Поєднання знань про людину, як елемента середовища та про небезпеки, яке воно формує - основа для створення систем попередження та захисту від них. Це: ідентифікація типу ситуації, визначення факторів, які зменшують рівень небезпеки та втрат від її розвитку, оцінка рівня ризику та прогнозування наслідків, дій для зменшення шкоди, а отже прийняття адекватного рішення та реалізація виробленого плану дій з подальшим запобіганням прояву подібних ситуацій.

Важливими є питання взаємовідношень між людьми, суспільствами, державами з різними світоглядами, релігіями. Це проблеми, пов'язані з тероризмом, вандалізмом та мілітаризмом, кримінальною обстановкою та хижацьким ставленням до природи, поширенням людиноненависницьких ідей. Вони пов'язані з світоглядом, культурою, духовністю людини, суспільства.

На життя, здоров'я людини в сучасному техногенному середовищі впливають багато негативних факторів, про які повинні знати всі і які породжені перед усім діяльністю самої людини, суспільства, про що свідчить рис. 1.

Джерела чинників ризику в системі Людина-Техніка-Середовище

Рис. 1. Джерела чинників ризику в системі"Людина-Техніка-Середовище"

Отже, як видно з наведеної діаграми, найбільш вагомим фактором прояви небезпечних та шкідливих чинників є людина, психічні якості якої часто формують негативні наслідки. Комплексний підхід до вивчення проблем безпеки забезпечується системою знань з різних галузей сучасної науки. Важливим є, наприклад, людський чинник у забезпеченні діяльності як окремої людини, так і груп людей, всього суспільства. Людина, суспільство - частина біосфери - предмет вивчення екології. Тому тут проявляються дуже тісні взаємозв'язки між цими науками та їх науковими дисциплінами. Об'єкт вивчення у них єдиний - взаємозв'язки, взаємовпливи між елементами досліджуваних систем: "людина-машина (техніка)- середовище" в БЖД та живі-неживі об'єкти в екології. Тому важливим розділом є екологічна безпека, яка вивчає питання глобальної безпеки у природі та індивідуальної - безпека харчових продуктів, радіаційна та екологічна безпека. Розуміння структури навколишнього середовища, умов формування та проявлення його негативних факторів пов'язано з уявленнями про будову, властивості Всесвіту, його законами, механізмами енерго-інформаційного обміну в природі. Коло питань, що розглядає інтегративний курс безпеки життєдіяльності людини та суспільства широкий і вимагає уніфікації оцінки знань та умінь майбутнього фахівця. Для уніфікації вимог до якості знань студентів - майбутніх спеціалістів в різних галузях народного господарства в Україні розроблена і впроваджена Державна концепція освіти в цьому напрямі, яка затверджена Міністром освіти і науки України в березні 2001 року.

Державна концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини"

Державна концепція безпеки людини в Україні базується на основних принципах безпеки людини, які проголошені у Концепції ООН про "Сталий людський розвиток". Метою цієї концепції є створення умов для збалансованого безпечного існування кожної окремої людини сучасності і наступних поколінь. Економіка, стабільність природи, державних кордонів, суспільні цінності розглядаються як засоби досягнення цієї мети.

Країни Європейської спільноти започаткували роботу зі створення децентралізованої системи освіти в сфері ризику як найважливішої складової Частково Відкритої Угоди Ради Європи щодо зменшення негативних ризиків і взаємодопомоги при запобіганні та ліквідації наслідків природних і техногенних небезпек. Понад 400 університетів практично всіх країн Європи оголосили свою підтримку цієї програми і серед них - 32 вищі навчальні заклади України. Важливою в цьому є Болонська конвенція, яку ратифікувала Україна, що повинно сприяти розвитку вищої освіти, інтеграції в світовий освітній простір.

Концепція визначила основні тенденції сучасної науки в галузі освіти з БЖДЛ: розширення тематики навчальних дисциплін, безпосередньо спрямованих на певні теми безпеки - безпека праці, цивільна оборона, безпека дорожнього руху тощо, безпека в побуті, екологічна безпека, безпека здоровая, основи ергономіки. Цей документ вимагає посилення інтеграційних процесів з гуманітарними та фундаментальними дисциплінами і науковими напрямами - правознавство, соціологія, психологія, суспільствознавство, природничі науки - фізичні, хімічні, біологічні та прикладні - технічні.

Навчальні дисципліни, що мають безпосереднє відношення до БЖДЛ - "Безпека праці", "Безпека праці в галузі", "Валеологія",

"Екологія", "Основи медичних знань", "Основи ергономіки", "Цивільна оборона", "Економіка, комерція та підприємництво", "Право", "Природничі науки", "Пожежна безпека", "Техногенна безпека", "Інформаційна безпека", "Економічна безпека",. Освіта та виховання у сфері БЖДЛ спрямовані на одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей і поведінки з метою запобігання виникнення ризику життю, здоровлю людей та природі, яка є основою здорового життя.

Методологічні основи освіти з БЖДЛ становлять: системний та діяльністний підходи, принцип проектування діяльності. Концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини" визначає освіту з БЖДЛ, виходячи зі стратегії сталого людського розвитку на ХХІ століття, досвіду Європейської спільноти зі створення децентралізованої системи освіти в сфері ризику, з чинних в Україні нормативно-правових актів, досвіду вітчизняних фахівців і особистого досвіду автора.

Мета освіти з БЖДЛ - підготовка майбутнього фахівця до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя та діяльності в суспільстві, яке динамічно змінюється. Для цього необхідно: забезпечити високий рівень стану індивідуальної захищеності, пов'язаною з колективною, громадською безпекою; підготувати людину до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, яке динамічно змінюється у зв'язку із процесами глобалізації, інтеграції; розвивати науково-методичну роботу як в закладах освіти, так і поза ними.

Завдання освіти з БЖДЛ: формування культури людини щодо безпеки, її відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки. Важливо забезпечити певний стан індивідуальної захищеності людини шляхом формування і розвитку тих її якостей, які сприяють розвитку безпеки, а також необхідних знань та умінь.

Пріоритети освіти з БЖДЛ складаються з формування адекватної соціальної позиції особи щодо власної безпеки, мотивації безпечної поведінки в усіх сферах життя - побуті, виробництві, природі, суспільстві, засвоєння для цього певних знань та умінь. Безпека особи - результат взаємоузгодженої співпраці державної системи підтримки безпеки людини та системи освіти. Тому зміст освіти, її структура, технологія навчання формується з позиції, що людина є найголовнішим об'єктом захисту від чинників ризику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >