< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Вивчення курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" базується на:
  • а) вмінні студентів володіти теоретичним матеріалом;
  • б) практичному досвіді вивчення економічних дисциплін;
  • в) об'єктивних економічних законах і механізмах ринкової економіки;
  • г) закономірностях та елементах ринкової економіки.
 • 2. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини":
  • а) процес виробництва і соціально-трудові відносини;
  • б) процес праці й соціально-трудові відносини;
  • в) засоби виробництва;
  • г) людські ресурси і соціально-трудові відносини.
 • 3. Які з наведених нижче визначень найбільш повно характеризують працю:
  • а) доцільна діяльність людей зі створення матеріальних благ та послуг;
  • б) невиробнича діяльність людей;
  • в) розумова діяльність людей, пов'язана зі створенням послуг;
  • г) виробнича діяльність людей.
 • 4.Теоретичною та методологічною базою вивчення економіки праці та соціально-трудових відносин с
 • а) макроекономічні проблеми праці та соціально-трудові відносини;
 • б) мікроекономічний аспект праці та трудових відносин;
 • в) макро- та мікроекономічні проблеми працевикористання та формування соціально-трудових відносин;
 • г) економічні показники та трудовий потенціал суспільства.
 • 5. Метод системного аналізу, який використовується для вивчення економіки праці та соціально-трудових відносин, базується на:
  • а) застосуванні універсального методу наукового дослідження;
  • б) методах дослідження в галузі економічних наук;
  • в) методах досліджень у сфері економіки праці та соціально-трудових відносин;
  • г) усі відповіді правильні.

в. Які продукти природи у процесі праці зазнають тих чи інших змін і перетворюються на споживчу вартість:

 • а) засоби праці;
 • б) предмети праці; а) процеси праці;
 • г) засоби виробництва.
 • 7. Яка категорія характеризує форму власності, ставлення працівників до праці, ступінь соціальних розходжень у процесі праці;
 • а) зміст праці;
 • б) структура праці;
 • в) предмети праці;
 • г) характер праці.
 • 8. Характеристика змісту праці полягає у:
  • а) доцільному перетворенні ресурсів природи й обумовлених витрат часу й енергії людини;
  • б) доцільному перетворенні засобів виробництва;
  • в) доцільному перетворенні засобів праці й витрат енергії та часу;
  • г) доцільному перетворенні предметів і засобів виробництва.
 • 9. За якою класифікаційною ознакою виокремлюють такі види праці, наукову, інженерну, управлінську, виробничу, підприємницьку та ін.:
  • а) за характером і змістом праці;
  • б) за засобами і способами праці;
  • в) за умовами праці;
  • г) за предметом та продуктом праці.
 • 10. Яке з понять характеризує таке твердження: явище фізичне може викопуватися і людиною, і твариною, і машиною:
  • а) праця;
  • б) робота;
  • в) діяльність;
  • г) усі відповіді правильні.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Економіка праці — це функціональна, нова галузь економічної науки, яка вивчає:
  • а) виробничі відносини, що виникають у процесі організації суспільної праці;
  • б) суспільні відносини, що виникають у процесі організації виробництва;
  • в) конкретні форми і методи економічних законів з метою ефективного використання робочої сили;
  • г) поведінку роботодавців та працівників у сфері праці*
 • 2. У чому полягає сутність економіки праці та соціально-трудових відносин з погляду зарубіжних та вітчизняних учених:
  • а) дослідження функцій і результатів ринку в сфері праці;
  • б) дослідження ефективності використання матеріальних та фінансових ресурсів;
  • в) вивчення поведінки роботодавців та працівників у сфері праці;
  • г) вивчення ролі стимулів, мотивів та умов праці у процесі діяльності.
 • 3. Які з наведених чинників найбільш повно характеризують об'єкт навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини":
  • а) засоби праці;
  • б) джерела формування та накопичення досвіду;
  • в) досвід, уміння та павички в процесі життєдіяльності людини;
  • г) умови праці.
 • 4. Які чинники вплинули на зростання продуктивності праці трудових ресурсів суспільства:
  • а) НТП;
  • б) політика ціноутворення;
  • в) впровадження ЕОМ; г)ріст ВВП.
 • 5. Найчастіше на практиці виділяють такі обов'язкові елементи праці:
  • а) робоча сила, засоби праці;
  • б) засоби виробництва, предмети праці;
  • в) предмети праці, організація праці, технологія діяльності;
  • г) функціональний стан людини, виробничі умови праці.

в. Сутність праці як соціального явища виявляється у:

 • а) створенні матеріально-культурних благ, забезпеченні суспільства предметами та послугами;
 • б) соціально-диференційній, статусній, ціннісній функціях, формуванні особистості;
 • в) контролюючій, розподільчій функціях;
 • г) фіскальній, регулювальній функціях.
 • 7. Які в наведених показників характеризують рівень якості трудового життя населення з позиції працівника:
  • а) трудова дисципліна;
  • б) можливість особистого просування по службі;
  • в) відчуженість від суспільства;
  • г) умови праці.
 • 8. Які з перелічених категорій вирізняють у структурі громадської праці:
  • а) зміст праці;
  • б) значення праці для розвитку людини;
  • в) соціально-економічний характер праці;
  • г) соціально-психологічні аспекти праці.
 • 9. Хто є суб'єктами праці в ринковій економіці:
  • а) працівник;
  • б) сукупність відносин між працівниками;
  • в) трудовий колектив;
  • г) держава.
 • 10. У чому полягає сутність відносин розподілу в процесі пращі
 • а) визначення частки кожного члена суспільства в створеному продукті;
 • б) розподіл створеного продукту; г) розподіл матеріальних благ;
 • в) розподіл прибутку внаслідок створення і реалізації продукту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >