< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст, структура, послідовність вивчення та зв'язок курсу з іншими економічними дисциплінами

Курс "Економіка торгівлі ", має чітко визначену, суворо продуману, науково обґрунтовану послідовність, яка дає можливість викладачу більш глибоко розкрити, а студентам краще засвоїти зміст навчальної дисципліни.

Зміст курсу визначається предметом вивчення, а також його програмою.

Програма курсу "Економіка торгівлі" складається з вступу і чотирьох розділів. У вступі—розгляд торгівлі як галузі господарювання, її місця в системі економічних наук.

У першому розділі—"Торгівля в період розбудови ринкової економіки в Україні"—розглянуто економічну сутність, соціально-економічні форми, роль та значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни, а також споживчий ринок товарів та послуг.

У другому розділі—"Організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств ''—розглянуто роздрібні торгові підприємства як основну ланку роздрібної торгівлі, їх організаційно-економічні особливості, державне регулювання діяльності торгових підприємств в умовах переходу до ринку.

Окремо виділено товарооборот торгових підприємств як економічну категорію, його сутність і значення в системі соціально-економічних відносин. Передбачено розгляд оптової торгівлі як форми товарного обігу, оптового товарообороту підприємств. Самостійною темою виділено вивчення товарообороту місцевих ринків.

Третій розділ — це "Економічні ресурси торгових підприємств та ефективність їх використання", в якому заплановано вивчення тем "Персонал торгових підприємств і його матеріальне стимулювання", "Матеріальні ресурси торгових підприємств", де значне місце приділено вивченню матеріально-технічної бази, її сутності, соціально-економічної ролі.

Останній розділ передбачає вивчення фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності торгових підприємств. Тут окремо було розглянуто валові доходи торгових підприємств, витрати обігу, прибутки і рентабельність, соціально-економічну ефективність діяльності торгових підприємств, ризик у діяльності торгових підприємців.

Засвоєння цього курсу дає можливість визначити суть, природу і місце торгівлі в системі ринкових відносин, її роль і місце в економіці держави.

Наш курс має тісний зв'язок з іншими дисциплінами. Він базується на вивченні курсу політичної економії, макро- і мікроекономіки, математики для економістів, статистики, бухгалтерського обліку, товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів та інших навчальних дисциплін. Належні знання цих дисциплін дають можливість глибше розкрити зміст окремих проблем і конкретних питань вказаного курсу.

Цей курс є основною профілюючою дисципліною не тільки для спеціальності "Економіка підприємства", але й для інших економічних спеціальностей. Він покликаний дати глибокі та стійкі знання з економіки торгівлі, ознайомити вас з закономірностями розвитку сфери товарного обігу, забезпечити оволодіння методами аналізу і планування окремих показників розвитку торгівлі як в цілому, так і споживчої кооперації зокрема.

Успішне вирішення цих важливих завдань вивчення курсу, крім наших зусиль, передбачає творче і систематичне вивчення курсу кожним студентом. Перехід до ринку вимагає, щоб при підготовці спеціалістів з вищою економічною освітою серйозна увага приділялася формуванню у студентів наукового методу пізнання, творчого підходу до оволодіння науками, відповідального ставлення до навчання, самостійної роботи над курсом.

Особи, які закінчують вищу школу, повинні бути зразком виконання державного та громадського обов'язку.

Порядок вивчення і форми навчальної роботи над курсами

Порядок вивчення й основні форми навчальної роботи над курсами встановлені навчальним планом і програмою, в якій подано назву розділів та перелік питань, кількість годин, виділених для вивчення курсу.

Основною формою навчальної роботи є лекції, семінари, практичні зайняття та самостійна робота. З метою більш глибокого вивчення окремих питань курсу студенти виконують реферати, індивідуальні завдання, які наприкінці семестру дають їм право не здавати тему, з якої виконано реферат чи індивідуальне завдання.

Важливе місце у вивченні курсу займає самостійна робота. Вона постійно повинна вдосконалюватися. Це, перш за все, систематична праця студента, наполегливість і прагнення отримати знання з обраної спеціальності. З метою покращення самостійної роботи кафедра економіки проводить ряд заходів, які спрямовані на її вдосконалення. Це консультації, прийом відробок пропущених занять, рекомендація додаткової літератури, інструктивних матеріалів, статистичної звітності.

Важливою і досить дієвою формою самостійної роботи над курсом є участь у роботі наукового студентського гуртка при кафедрі, де студенти мають можливість поглиблювати свої знання з курсу, брати участь у самостійних дослідженнях окремих проблем, що вивчаються. За результатами такої роботи проводяться студентські науково-практичні конференції.

Правильне поєднання і вміле використання різнопланових форм навчальної роботи над курсом "Економіка торгівлі" дає можливість кожному з вас набути глибоких і стійких теоретичних знань, практичних навичок у роботі зі спеціальності, якими повинен володіти спеціаліст з вищою економічною освітою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >