< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції та повноваження Державного казначейства

Сутність казначейства як і будь якого іншого поняття чи категорії проявляється у виконуваних функціях, які характеризують прояв його суті в дії, а також завдання, права та обов'язки, пов'язані з його діяльністю.

Відповідно до Положення про Державне казначейство за № 1232 від 21 грудня 2005 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 676 від 26.04.2007) основними завданнями Казначейства є:

 • 1) забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:
  • - розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
  • - контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;
  • - в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
  • - ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;
 • 2) управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;
 • 3) визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Відповідно до покладених на нього завдань Державне казначейство в Україні виконує такі функції:

 • 1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;
 • 2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;
 • 3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;
 • 4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;
 • 5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;
 • 6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;
 • 7) здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;
 • 8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
 • 9) веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
 • 10) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;
 • 11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;
 • 12) здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті;
 • 13) у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;
 • 14) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;
 • 15) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:
  • - здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
  • - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;
  • - відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
  • - витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
  • - дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються органами Казначейства;
  • - дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;
  • - дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;
  • - закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (згідно з Постановою КМ № 676 від 26.04.2007);
  • - здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;
 • 16) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;
 • 17) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;
 • 18) виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані із роботою його територіальних органів;
 • 19) здійснює добір розстановку та підвищення кваліфікації працівників Казначейства;
 • 20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Для виконання своїх функцій Державне казначейство має право:

 • 1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою в Національному банку та інших банках;
 • 2) розміщувати в банках тимчасово вільні кошти, що ним обліковуються, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • 3) залучати працівників інших державних органів, спеціалістів і фахівців-експертів для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • 4) ініціювати у межах наданих законодавством повноважень припинення асигнувань та зупиняти проведення операцій з бюджетними коштами у разі вчинення учасником бюджетного процесу бюджетного правопорушення;
 • 5) списувати позички, надані місцевим бюджетам на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, відповідно до законодавства;
 • 6) надавати послуги (у тому числі платні), пов'язані з обслуговуванням бюджетних коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • 7) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності;
 • 8) звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних правопорушень;
 • 9) проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції;
 • 10) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, підприємств, установ, організацій і банків пояснення, довідки, інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • 11) здійснювати в межах своїх повноважень співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, з казначействами інших країн, вивчати досвід роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо його впровадження в Україні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >