< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. Структура бюджетної системи України визначається:
  • а) адміністративно-територіальним устроєм;
  • б) сукупністю державних фінансових інститутів;
  • в) системою органів влади в Україні;
  • г) адміністративно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади в Україні.
 • 2. Державний бюджет складається з фондів:
  • а) загального і спеціального;
  • б) загального і позабюджетного;
  • в) бюджетного і позабюджетного.
 • 3. Бюджет впливає на ефективність господарювання підприємств і організацій, використовуючи такі бюджетні важелі:
  • а) балансування макроекономічних процесів;
  • б) ставки податків, відсоткові ставки, бюджетний контроль, штрафні санкції;
  • в) кредит, позика, інвестиція;
  • г) інше.
 • 4. До бюджетної системи України належать:
  • а) державний та місцеві бюджети;
  • б) Державний бюджет України та місцеві бюджети;
  • в) Державний бюджет України, республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети;
  • г) центральний і регіональні бюджети.
 • 5. Який орган державної влади здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства:
  • а) Контрольно-ревізійна служба України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державне казначейство України;
  • г) Міністерство фінансів України?
 • 6. Який орган державної влади здійснює контроль за утворенням і покриттям державного боргу:
  • а) Контрольно-ревізійна служба України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державне казначейство України;
  • г) Міністерство фінансів України?
 • 7. Головне призначення державного бюджету:
  • а) залучення фінансових ресурсів;
  • б) забезпечення виконання покладених на державу функцій;
  • в) перерозподіл ВВП.
 • 8. Сутність принципу самостійності бюджетів полягає у тому, що:
  • а) кожен вид бюджету мас свої джерела, визначає напрями їх використання;
  • б) кожен вид бюджету самостійно визначає потребу в доходах, які йому виділяє бюджет вищого рівня;
  • в) державний бюджет самостійно розподіляє бюджетні кошти місцевих бюджетів;
  • г) кожен бюджет самостійно використовує кошти, отримані у вигляді трансферту.
 • 9. Перед Верховною Радою України про виконання бюджету звітує:
  • а) Кабінет Міністрів України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Національний банк України;
  • г) Державна податкова адміністрація.
 • 10. Функції внутрішнього контролю за виконанням державного бюджету здійснює:
  • а) Рахункова палата України;
  • б) Міністерство фінансів України;
  • в) Контрольно-ревізійна служба;
  • г) Національний банк України.
 • 11. Від імені Верховної Ради України функції зовнішнього контролю за виконанням бюджету здійснює:
  • а) Рахункова палата України;
  • б) Контрольно-ревізійна служба;
  • в) Голова Верховної Ради.
 • 12. Які є види бюджетів:
  • а) державний і місцеві бюджети;
  • б) центральні та місцеві бюджети;
  • в) централізовані та децентралізовані бюджети;
  • г) державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети?
 • 13. Скільки рівнів бюджетної системи України виокремлюють за фінансовою залежністю:
  • а)3; 6)4; в) 5?
 • 14. Який орган державної влади здійснює касове виконання Державного бюджету України:
  • а) Контрольно-ревізійна служба України;
  • б) Рахункова палата України;
  • в) Державне казначейство України;
  • г) Міністерство фінансів України?
 • 15. В основу бюджетної системи можуть бути покладені такі принципи:
  • а) самостійності;
  • б) реальності;
  • в) унікальності,
  • г) єдності.
 • 16. Функція контролю за проходженням бюджетних коштів у Національному банку та інших банківських установах закріплена за:
  • а) Податковою адміністрацією України;
  • б) Рахунковою палатою України;
  • в) Міністерством фінансів України;
  • г) Державним казначейством України.
 • 17. Бюджетна система — це:
  • а) сукупність бюджетів усіх рівнів на певній території;
  • б) сукупність бюджетів усіх рівнів з урахуванням зв'язків між ними;
  • в) сукупність бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів.
 • 18. Бюджети місцевого самоврядування — це:
  • а) бюджети міст і районів;
  • б) бюджети населених пунктів та їх об'єднання;
  • в) бюджети населених пунктів і районів у містах.
 • 19. Основні напрями бюджетної політики розробляє:
  • а) Кабінет Міністрів України;
  • б) Президент України;
  • в) Верховна Рада України.
 • 20. Зведений бюджет використовується для:
  • а) прогнозування та аналізу розвитку;
  • б) планування соціально-економічного розвитку;
  • в) затвердження програм соціально-економічного розвитку.

Запитання і завдання для самоконтролю

 • 1. Охарактеризуйте економічну природу і сутність бюджету,
 • 2. Визначте роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави.
 • 3. Дайте характеристику взаємозв'язку бюджету з фінансовою політикою держави.
 • 4. Зазначте місце бюджету в системі фінансового забезпечення діяльності держави.
 • 5. Охарактеризуйте значення бюджету в системі соціально-економічного розвитку території.
 • 6. Які поняття та структура бюджетного механізму?
 • 7. Охарактеризуйте правове поле фінансової діяльності держави.
 • 8. Дайте характеристику бюджету як фінансового плану держави.
 • 9. Визначте роль бюджету в фінансовому механізмі держави. 10. Охарактеризуйте бюджетну політику держави.

Теми індивідуальних робіт

 • 1. Оцінювання ефективності сучасної бюджетної політики в Україні.
 • 2. Концептуальні основи функціонування бюджету в фінансовому механізмі держави.
 • 3. Структура державних фінансів України.
 • 4. Зведений фінансовий баланс держави.
 • 5. Фінансовий механізм: сутність і структура.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >