< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Місцеві суди

Закон визначає наступні види місцевих судів: місцеві загальні суди, місцеві господарські суди, місцеві адміністративні суди.

Місцевий суд є судом першої інстанції, який розглядає справи, котрі віднесені процесуальним законом до його підсудності, і за результатом розгляду приймає рішення, ухвалу, постанову, виносить вироки.

Місцевими загальними судами є районні у містах, міські та міські районні суди. До повноважень цих суддів відноситься розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Вони розглядають справи, які виникають із господарських правовідносин, а також інших справи, віднесених процесуальним законом до їх підсудності. Сторонами у таких справах є юридичні особи.

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом. Вони розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи, що виникають із правовідносин у сфері державного управління, місцевого самоврядування) і однією із сторін є представник владних структур. Питання підсудності справ місцевим судам та порядок їх розгляду визначаються процесуальним законодавством.

Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, голови суду та його заступника. Про порядок призначення суддів на адміністративні посади йшлося при висвітленні першого питання плану.

Суддя місцевого суду здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом. Для цього віг проводить організаційні заходи, процесуальні дії для забезпечення розгляду справ, а також виконує інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Він визначає; адміністративні повноваження свого заступника; контролює ефективність діяльності апарату суду; вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення та звільнення керівника апарату суду, його заступника, а також про їх заохочення чи накладення адміністративного стягнення; видає на підставі акта про призначення чи обрання суддею відповідний наказ; повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність у суді вакантних посад у десятиденний термін з дня їх утворення; забезпечує виконання рішень зборів місцевого суду та контролює ведення в суді судової статистики; дбає про інформаційно-технічне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства та підвищення кваліфікації суддів; здійснює інші повноваження, передбачені законом. Відповідно до своєї компетенції голова місцевого суду видає накази та розпорядження, а його заступник здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Апеляційні суди

Як визначено у ст. 5 Міжнародного пакту, кожен має право на перегляд рішення по його справі судовою інстанцією вищого рівня1. В Україні це право реалізують суди апеляційної та касаційної інстанцій. Право на апеляційне оскарження судового рішення закріплено у Конституції України (п. 8 ч. 3 ст. 129) . Апеляційне провадження є додатковою гарантією справедливості рішення, прийнятого місцевим судом.

Апеляція - це форма оскарження судових рішень, які не набрали законної сили. Особливістю апеляційного розгляду справи є перегляд судом вищої інстанції на підставі апеляції суті рішення місцевого суду шляхом перевірки як розглянутих раніше, так і заново наданих доказів.

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції, які розглядають цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення.

Апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які створюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України.

Мета апеляційного оскарження - максимально запобігти судової помилки при розгляді конкретної справи, забезпечити однакове застосування закону всіма судами загальної юрисдикції.

Апеляційні суди, як суди вищого рівня, мають право не обмежуватися перевіркою законності та обгрунтованості рішень суду першої інстанції, а за принципом змагальності сторін у процесі досліджувати нові докази і залежно від того, що буде встановлено у судовому засіданні, приймати власне рішення.

До складу апеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років. З їх числа за поданням відповідної ради суддів Вища рада юстиції призначає голову суду та його заступників.

Відповідно до своїх повноважень апеляційний суд:

  • o розглядає справи відповідної судової юрисдикції в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом;
  • o у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої інстанції, тобто йдеться про розгляд найбільш складних, резонансних справ;
  • o аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
  • o надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
  • o здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Суддя апеляційного суду здійснює судочинство у порядку, встановленому процесуальним законом, виконуючи для цього процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова апеляційного суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Він визначає: адміністративні повноваження своїх заступників; контролює ефективність діяльності апарату суду, ведення та аналіз судової статистики; організовує вивчення та узагальнення судової практики; забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів, виконання рішень зборів апеляційного суду; вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення керівника апарату суду, його заступника, а також про їх звільнення з посад, про застосування до них заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до закону; повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів

України про наявність у суді вакантних посад у десятиденний термін з дня їх створення та здійснює інші повноваження, передбачені законом.

З питань, що належать до його адміністративних повноважень, голова апеляційного суду видає накази та розпорядження. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні обов'язки виконує один із заступників за визначенням голови суду, коли ж такого визначення немає - заступник, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді. Заступники голови суду здійснюють повноваження, визначені головою апеляційного суду.

У складі апеляційного суду можуть створюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Судову палату очолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду. Рішення про створення судової палати, її склад, а також призначення секретаря приймається зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до її компетенції, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >